“Regering Di Rupo kost gemeente Lennik geld”

LENNIK - De FOD Financiën stort dit jaar 1,1 miljoen aanvullende personenbelasting minder door de Lennikse gemeentekas dan vorig jaar afgesproken. Het gat in de begroting wordt hierdoor nog groter.

Om de lopende rekeningen te betalen moet de gemeente Lennik geld gaan lenen of haar reserves aanspreken. In het eerste geval betaalt ze intresten, in het tweede geval verliest ze intresten. “Met deze vervelende maatregel smukt de regering Di Rupo haar begroting 2013 op. Een maatregel die Lennik en vele andere Vlaamse gemeenten centen kost. Ondanks kille maatregelen eindigt de Lennikse begroting dieprood.” besluit N-VA-gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh.

Bovenop de algemene personenbelasting (de bruine enveloppe) int de gemeente Lennik een aanvullende personenbelasting van 8,5%. Dit bedrag wordt samen met de gewone personenbelasting geïnd door de FOD Financiën. De FOD Financiën stort dit bedrag dan op haar beurt door naar de gemeentekas.

Voor Lennik raamde de FOD dit bedrag op 4 miljoen euro voor 2013. Uiteindelijk zal Lennik dit jaar slechts 2,9 miljoen euro ontvangen. Dat is 1,1 miljoen euro minder dan voorzien. Hierdoor vergroot het tekort op de Lennikse begroting. Om de lopende rekeningen te betalen dient de gemeente bijgevolg leningen met intrest aan te gaan of haar reserves aan te spreken waardoor ze intrest op spaargeld verliest.

Regering Di Rupo smukt begroting op met doorschuiftruc

De FOD Financiën zal het resterend miljoen euro begin volgend jaar uitbetalen. Op deze wijze valt de uitgave onder de begroting 2014 in plaats van de begroting 2013. Lennik is niet de enige gemeente die op haar centen moet wachten. De maatregel treft ook andere Pajotse gemeenten (zie onder). Voor alle Vlaamse gemeenten samen bedraagt de som meer dan 200 miljoen euro. Zo smukt de regering Di Rupo haar begroting 2013 op en verschuift ze dus de factuur naar een volgende regering na de verkiezingen.

N-VA vraagt gemeente protest aan te tekenen.

De N-VA vraagt de gemeente protest aan te tekenen tegen deze werkwijze. N-VA-raadslid Kristien Van Vaerenbergh legt dan ook een motie neer op de gemeenteraad. In deze motie vraagt ze dat de maatregel wordt teruggedraaid en dat in de toekomst wordt gewerkt met een voorschotsysteem net zoals dat nu al het geval is bij de gemeentelijke opcentiemen.

De cijfers voor enkele Pajotse gemeenten:

miljoen euro        Raming voor 2013     Effectief 2013  Vermindering

 Halle                     11,8                              9,3                       -2,5

 Lennik                   4                                    2,9                     -1,1

 Roosdaal              3,9                                 3                         -0,9

S.-P.-Leeuw          9,3                                 7,1                      -2,2

Rekening mee gehouden

Volgens burgemeester Irina De Knop heeft de gemeente Lennik rekening gehouden met de recentste ramingen in haar meerjarenplan, waardoor zij inzake het financieel evenwicht geen invloed ondervindt vanwege de nieuwe herraming voor de personenbelasting. Op het vlak van het waarborgen van de liquiditeit is het initiatief voor een bijkomend voorschot in 2013 zeer welgekomen. De aanvullende personenbelasting is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Lennik.  In 2013 is er reeds een bedrag gestort van 2.372.638€.   

“Volgens informatie van de FOD Financiën zal er ook in de maand december 2013 nog een belangrijk bedrag bij wijze van voorschot worden gestort. Voor Lennik zou dit gaan om een bijkomend bedrag van  1.100 000€. 

In de opmaak van het meerjarenplan, hetwelk nu voorgesteld wordt aan de gemeenteraad van december, wordt al rekening gehouden met de tweede herraming in de personenbelasting voor 2013, zijnde 2 872 635,25 euro. Op het moment dat de meerjarenplanning is ingediend, had de gemeente nog geen kennis van het bijkomende voorschot vanwege de FOD Financiën.  Het resultaat zal dus positiever uitvallen dan nu is voorzien in de meerjarenplanning.   Bovendien wordt  de raming voor 2014 gebracht op 4 944 414,48 €, hetwelk een mogelijke negatieve impact op de financiële situatie van de gemeente meteen neutraliseert in de meerjarenplanning.  Daarnaast wordt er ook een storting verwacht in de loop van januari (m.b.t. dienstjaar 2013). Al deze elementen samen zorgen ervoor dat deze her raming geen negatieve invloed heeft op de autofinancieringsmarge en/of de financiële toestand van de gemeente.

Conclusie:  De impact van de vertraging zal voor Lennik beperkt blijven.  Nieuwe lange termijn-leningen, met bijkomende intrestlasten,  zijn in dit stadium niet nodig, zeker niet ten gevolge van deze vertraging. De thesaurietoestand wordt wekelijks opgevolgd en wordt optimaal gehouden met het oog op een zo'n laag mogelijke (structurele) schuldenlast.  Eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten zouden worden opgevangen met korte termijn kredieten, maar dit is heden niet aan de orde.  Uiteraard is en blijft een correcte doorstorting in het licht van de thesaurieplanning zeer belangrijk voor de gemeente.

Het kabinet van de minister voor financiën van de Federale overheid  heeft ons ook geïnformeerd dat deze herramingen voor 2013 niet liggen aan het inkohieringsritme in de personenbelasting, maar wel aan het aanzienlijk verschil tussen de huidige inkomensmix van de ingekohierde belastingplichtigen voor aanslagjaar 2013 in verhouding tot de overeenkomstige mix gerealiseerd gedurende dezelfde periode voor aanslagjaar 2012.  Aan dit praktisch probleem komt  de minister bevoegd voor Financiën nu tegemoet met het initiatief om de gemeentefinanciën te stabiliseren via een voorschotregeling. Door dit systeem van voorschotten moeten de gemeentefinanciën voorspelbaarder worden”.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?