Provincie investeert half miljoen euro in lokale klimaatprojecten

De provincie Vlaams-Brabant investeert 452.469 euro in 7 klimaatprojecten van de gemeente Beersel, Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Voedselteams vzw, BOS+ Tropen vzw, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Hun projecten dragen bij aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden.

"We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken tegen 2040", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. "Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we projecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen of projecten van andere organisaties die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan. Ze moeten aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid".

De provincie keurde voor dit jaar 7 nieuwe projecten goed. Het gaat om:

  • Gemeente Beersel voor 'Vervolgproject 'Beersel wekt op' (101.888,32 euro)
  • Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei voor 'Regenwatercoach: praktische ontzorging voor ondergrondse regenwaterputten en infiltratievoorzieningen' (128.794,60 euro)
  • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant voor 'Slimmer Water Sparen' (47.888 euro)
  • Voedselteams vzw voor 'Korte keten, klimaatvriendelijk eten' (87.680 euro)
  • BOS+ Tropen vzw voor 'Duurzame houtconsumptie ten voordele van klimaat, biodiversiteit en maatschappij' (68.532 euro)
  • Regionaal landschap Zuid-Hageland voor 'Groene verkoeling in de Getestreek' (99.200 euro)
  • Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei voor 'Van Hallerbos tot aan de Zenne: beekvalleien als klimaatspons'' (100.000 euro)

Voorstelling van de projecten:

'Beersel wekt op-vervolgproject' van de gemeente Beersel: De gemeente Beersel gaat met dit project de energiekansen optimaal benutten en de twee grootste uitdagingen van de gebouwensector aangaan: het optrekken van de renovatiegraad en het uitfaseren van de verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen. De doelstelling van het project is om een versnelde transitie te realiseren naar energiezuinige, duurzame, fossielvrije en circulaire gebouwen.

'Regenwatercoach-praktische ontzorging voor ondergrondse regenwaterputten en infiltratievoorzieningen' van Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei vzw: Klimaatpunt draagt met het project bij aan het voorzien van extra infrastructuur voor de opvang, buffering en infiltratie van hemelwater. Om zoveel mogelijk regenwater op te vangen en te bufferen, kiezen ze voor een ondergronds verhaal. De focus van het project ligt hoofdzakelijk op de laagdrempelige begeleiding en praktische ontzorging bij het ontwerpen en inrichten van deze ondergrondse infrastructuur, zoals hemelwaterput of –infiltratievoorziening.

'Slimmer water sparen' van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw: De afgelopen droge zomers hebben de afhankelijkheid van de landbouw voor water scherpgesteld. Met het gebruik van water uit eigen opvang, waaronder spaarbekkens, kan de landbouwer zich tijdens periodes van lage waterbeschikbaarheid in zekere mate voorzien in zijn waterbehoefte. Dit project verenigt 5 landbouwers (1 groenteteler, 4 gemengde bedrijven met voornamelijk akkerbouw en veeteelt) die op hun eigen bedrijf een bekken of wateropslag willen aanleggen.

​'Korte keten, klimaatvriendelijk eten' van Voedselteams vzw: Dit project heeft als doel om de duurzaamheid en klimaatimpact van korte keten te verbeteren en te promoten. Dit op 3 belangrijke, maar ook uiteenlopende onderdelen: eerst de focus op productie, dan op logistiek en de rol van de consument.

'Duurzame houtconsumptie ten voordele van klimaat, biodiversiteit en maatschappij' van Bos+ Tropen vzw: Naar schatting 2% van de globale uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door niet-duurzame houtoogst. Bovendien heeft het een bijzonder negatieve impact op lokale gemeenschappen die in, rond en van deze bossen leven.
​BOS+ wil daarom met dit project de druk op kwetsbare bossen verminderen door houtbedrijven, gemeenten en consumenten bewust te maken van de impact van niet-duurzame bosexploitatie in de tropen, maar ook door duurzame bosbeheerpraktijken in de picture te zetten, lokale houtproductie in Vlaams-Brabant te verhogen en/of te (her)waarderen en houtige nevenstromen optimaal te benutten.

'Groene verkoeling in de Getestreek' van Regionaal landschap Zuid-Hageland vzw: Met dit project gaan de partners enkele goed zichtbare onthardings- en vergroeningsprojecten realiseren. Aan de ontharding wordt steeds een ingroeningsplan gekoppeld. Op die manier wordt de impact op het klimaat verdubbeld en wordt draagvlak gecreëerd voor het normaliseren van groene pleinen, parkings en voortuinen en voor klimaat- en tuinstraten.

'Van Hallerbos tot aan de Zenne: beekvalleien als klimaatspons' van Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei vzw: In de omgeving 'zuidelijke Zenne en Hallerbos' liggen inde stad ​ Halle verschillende kleinere valleigebieden, gevormd door waterlopen die al dan niet rechtstreeks in de Zenne uitmonden. Beekvalleien van Hallerbos tot aan de Zenne zijn gemaakt om in te spelen op tal van natuurlijke factoren, zoals ook perioden van zware neerslag of van droogte. De functies die deze valleien voor het klimaat uitoefenen zijn door menselijk ingrijpen, zoals verstening op openbaar en particulier domein of intensivering van landbouw, verstoord. Ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag en het natuurlijk vasthouden en zuiveren van water zijn sterk gedaald. Dit project benadert vanuit 3 standpunten bovenstaande situatie:

1. Ruimtelijke kwaliteit: water is structurerend, verbindend en beleefbaar/zichtbaar;
2. Wateropgave: wateroverlast en waterschade beperken, waterbeschikbaarheid verbeteren en waterkwaliteit verhogen;
3. Waterbewustzijn: trots zijn, veilig voelen en mede zorg dragen voor water. Er zijn vele waterbeheerders, rioolbeheerders, waterzuiveringsinstanties, stadsdiensten en administraties betrokken bij het watersysteem.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?