Politie Pajottenland pakt uit met goed rapport

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie bracht zonechef Marc Hellinckx heel goed nieuws. Voor het eerst daalde de criminaliteit en het aantal dramatische ongevallen. De bouw van het nieuwe politiehuis liep dan wel wat vertraging op.

“2017 kan ongetwijfeld opgenomen worden in de categorie van succesvolle jaren voor onze Politiezone. We hebben dan wel een aanzienlijke vertraging opgelopen wat betreft de bouw van het nieuwe centrale politiehuis in Kester, in alle andere domeinen, zonder uitzondering, hebben we grote stappen voorwaarts gezet en vooruitgang geboekt. In verschillende werkdomeinen hebben we glansrijk onze vooropgestelde doelstellingen behaald”, vat de hoofdcommissaris zijn nieuwjaarsrede aan.

Misdrijven afgenomen

“Alhoewel alle cijfers van 2017 nog niet geconsolideerd zijn, kan ik toch aangeven dat wat criminaliteit betreft het aantal vastgestelde misdrijven sterk gedaald is met meer dan 22%. Het aantal diefstallen in woningen is zelfs gedaald met 45 % en is terug op het niveau van 2010. Voor het eerst sinds lang zijn er minder dan 100 geslaagde diefstallen met braak op jaarbasis en onze cijfers van opheldering van diefstal benaderen actueel de 15 %. Ik wens mijn medewerkers te danken voor deze prachtige prestatie.”

Overlast

Wat meldingen van overlast betreft daalden de cijfers op vier jaar tijd met 20 % zodat ook kan gesteld worden dat wat leefbaarheid betreft het Pajottenland er op vooruit gaat. Recent werd ook een actieplan tegen sluikstorten en zwerfvuil goedgekeurd dat actueel wordt uitgerold en een kordate aanpak van vervuilers van het openbaar domein nastreeft.

Ongevallen

“Op het gebied van de verkeersveiligheid kunnen we eveneens sterke resultaten voorleggen. Het aantal verkeersongevallen in de Politiezone is op 7 jaar gehalveerd en stabiliseert reeds enige tijd rond de 380 ongevallen op jaarbasis. 90 hiervan zijn ongevallen met lichamelijk letsel. In 2017 noteerden we nog slechts 11 ongevallen met doden of zware lichamelijke letsels. Jaar na jaar verminderen deze cijfers. Snelheid is nog slechts voor 12% van de verkeersongevallen de oorzaak. Tien jaar geleden was dit nog 34%. In 2013 reed gemiddeld 9 % van de gecontroleerde voertuigen te snel. In 2017 is dit percentage gedaald tot 6 % terwijl voor het eerst meer dan 12.000.000 voertuigen werden gecontroleerd. De installatie en ingebruikname van slimme camera’s en trajectcontroles is hier zeker niet vreemd aan. Onder andere dankzij deze camera’s slagen wij er al in ook meer dan 35% van de verkeersongevallen met vluchtmisdrijf op te lossen.”

Radicalisering

In 2017 kregen alle politiemedewerkers een opleiding om signalen van radicalisering en extremisme te herkennen en werd ook volop ingezet om de 349 aangemelde evenementen in het Pajottenland maximaal te beveiligen tegen mogelijke terroristische dreigingen. Gelukkig vielen er geen incidenten te melden en hebben tot op heden ook geen te volgen personen, opgenomen op de OCAD-lijst, hun woonplaats in de Politiezone.

“Radicalisering, maar ook racisme, grensoverschrijdend gedrag en genderdiscriminatie noodzaken in deze tijden onze bijzondere aandacht. De waakzaamheid voor deze sluimerende, maatschappij vergiftigende, fenomenen is een taak van de overheid én de burger. Vroeg detectie, een grondig objectief informatieonderzoek en een kordate aanpak van de daders moeten erger kwaad uiteindelijk voorkomen. Dikwijls weten burgers met hun informatie of slachtoffers met hun klachten niet waar terecht. Daarom zal de Politiezone in 2018 via zijn website een meldpunt in plaats stellen om de aangiftedrempel voor burgers, diensten en verenigingen te verlagen, om een betere opvolging te kunnen garanderen en om indien gewenst deskundig advies en/of raad te kunnen verschaffen. “

Aanwervingen

In 2017 bekwam de Politiezone de toelating om 7 extra personeelsleden aan te werven. Tot op heden konden bij gebrek aan kandidaten bepaalde profielen nog niet worden ingevuld. “Toch werden we versterkt met een aantal technische medewerkers die de oprichting van een volwaardig LICC of lokaal informatie- en coördinatiecentrum moeten toelaten. We zijn nog actief op zoek naar een officier om deze belangrijke dienst te leiden en die tevens de garantie op GDPR-compliance (zeg maar privacy en databescherming) moet geven. Informatie gestuurde Politiezorg wordt duidelijk steeds meer de backbone van een succesvolle politiewerking.”

Digitaliserig

De Politiezone Pajottenland zet volop in op het gebruik van meer technische middelen voor haar werking en steeds meer werkprocessen en dienstverlening verlopen digitaal. 2018 staat dan ook in het teken van de modernisering en de vernieuwing. De Politiezone wenst op deze wijze niet alleen haar werking te optimaliseren, maar ook haar imago van vooruitstrevendheid daadwerkelijk vorm te geven. De vernieuwing zal zich in alle aspecten veruitwendigen.

Digitaal afsprakenplatform

In het eerste trimester van 2018 zullen via een informatiebrochure huis aan huis bezorgd de nieuwe E-mailadressen kenbaar gemaakt worden samen met een handleiding voor het gebruik van het digitaal afsprakenplatform, dat moet toelaten via internet een afspraak te maken met de wijkagent, thuis of in de onthaalpost. Progressief worden de politiemedewerkers vanaf dit jaar uitgerust om mobiel te werken. Dit wil zeggen dat ze alle administratie verbonden aan de dienstverlening ongeacht de locatie kunnen verrichten wat de snelheid en het gemak van afhandeling moet verbeteren. Om goede verbindingen te garanderen zal de Politiezone overstappen op Blue Light Mobile, waarbij gebruik kan gemaakt worden van verbindingen met meerdere telefoonoperatoren en van prioriteiten op de diverse netwerken.

“We schrijven ons ook actief in op de digitale dienstverlening aan de burger opgestart door sommige gemeenten, zoals het project Eagle van de gemeente Lennik voor de inname van het openbaar domein. Ook voor woonstnazicht wordt onderzocht om de administratie digitaal te laten verlopen.”

“Onze Politiezone was de eerste en  is nog steeds de enige Politiezone van Vlaams Brabant die beschikt over intelligente camera’s voor trajectcontroles. Op zeer korte termijn zullen naast de twee bestaande trajectcontroles, nog drie trajectcontroles operationeel worden in Lennik. De technische ontwikkelingen en verbindingen om een volautomatische verwerking door het gewestelijk verwerkingscentrum te Gent te laten verlopen zijn hopelijk weldra operationeel.”

“Op de zonale veiligheidsraad van december werd onze globale visie op het cameragebruik door de politie in het Pajottenland goedgekeurd. Naast extra trajectcontroles op gewestwegen worden ook bijkomende controlesites voorzien die de politie moeten toelaten snel doeltreffende opsporingen te verrichten naar daders van misdrijven in de Politiezone (diefstallen, vluchtmisdrijven, geseinde voertuigen ….) en deze te vatten.”

“De installatie van een professioneel videomanagementsysteem in onze site te Kester dit voorjaar zal ons toelaten de beelden afkomstig van alle beschikbare camera’s, zoals de weldra vernieuwde bewakingscamera’s in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik en de verplaatsbare sluikstortcamera’s optimaal te verwerken en te exploiteren. Verschillende gemeentebesturen hebben reeds aangegeven investeringen in camera’s ter ondersteuning van de politiewerking verder te willen onderzoeken en op te nemen in het beleidsplan voor de komende legislatuur. Indien onze voorstellen de goedkeuring krijgen van de diverse gemeentebesturen spreken we van een globale investering van meer dan 1.000.000 € over de komende 5 jaar. De reeds opgedane ervaring en resultaten op beperkte schaal vandaag, geven aan dat de Return of Investment op korte termijn niet te ontkennen valt en exponentieel toeneemt met het aantal camerasites.”

“De Politiezone investeert ook voor haar interne werking sterk in informatisering. De Politiezone wil in deze zeker niet de rol van pionier binnen de geïntegreerde politie nastreven, maar mag zeker de rol niet lossen en wil daarom vooraan in het peloton plaatsnemen. Een Sharepoint-omgeving moet dit jaar het intranet vervangen, het optimaliseren van het  gebruik van het beschikbare office 365 pakket met Yammer, Teams en andere applicaties is eveneens een must en bij de recherche is men reeds gestart met het digitaal dossierbeheer van gerechtelijke onderzoeken via de GES-applicatie. Deze operaties moeten het volledig bureel-onafhankelijk werken vervolledigen en toelaten in optimale omstandigheden met alle noodzakelijke en update beschikbare informatie alle verplichtingen uit te voeren op het terrein. In 2018 zal de Politiezone ook overschakelen op digitaal notulenbeheer van zijn vergaderingen zoals het politiecollege, de politieraad en de zonale veiligheidsraad.”

“Deze omschakeling naar een meer informatie gestuurde politiewerking, die trouwens algemeen in de geïntegreerde politie naar een hogere versnelling is geschakeld (we denken hier aan de uitrol van het project FOCUS en i-Police), vereist van onze medewerkers een nieuwe mind set. Afscheid nemen van traditionele papieren dienstbulletins en informatieverslagen en van het inlichtingenboek. Zoals de omschakeling van het klassieke papieren agendaboekje van weleer naar het gebruik van een digitale (gedeelde) agenda ondertussen door iedereen als vanzelfsprekend wordt ervaren, zal ook de transformatie naar nieuwe digitale vormen van deze documenten na een aanpassingsperiode wel wennen. Om de personeelsleden te helpen zich de nieuwe omgeving eigen te maken wordt zwaar ingezet op interne vorming in 2018. “

“Stilstaan is achteruitgaan. Onderzoek naar nieuwe werkstructuren zoals het invoeren van 12-urendiensten, een optimalisatie van de dag coördinatie, een hernieuwde organisatie en werking van de wijken, en een geïntegreerde werking van de verschillende diensten binnen het toekomstige nieuwe centrale politiehuis, zullen ook in 2018 samen met de syndicale organisaties verder onderzocht worden en hopelijk tot nieuwe mogelijkheden en een verbeterde werking leiden. “

Pensioen

“Naast een vernieuwing op het gebied van technologie, informatica en communicatie wordt ook op leidinggevend niveau een vernieuwde (verjongde) werking vooropgesteld. De Directeur Operaties en ikzelf zijn aan het laatste hoofdstuk van hun boek begonnen. In de loop van dit jaar zal een progressieve overdracht van bevoegdheden geschieden van Serge Roelens naar Philippe Annys en van Philippe Annys naar een nieuwe directeur PLIF (functie welke actueel vacant staat). Begin 2019 wanneer mijn mandaat ten einde loopt wens ik immers de garantie te hebben dat beide “nieuwe” directeurs klaar zijn om de continuïteit van de werking van de Politiezone te garanderen. Mijn eigen vervanging als Korpschef zal het onderwerp uitmaken van overleg met de nieuwe verkozenen in het Politiecollege en de Politieraad na de verkiezingen van 14 oktober. In ieder geval zal in 2018 de basis moeten worden gelegd voor het verder bestaan en de toekomst van de Politiezone Pajottenland. Ik zal dan ook, samen met het directiecomité, een meerjarig-behoeften-programma 2020-2026 voor de Politiezone opmaken tegen begin september ten laatste. Het is immers onontbeerlijk dat de toekomstige gemeentelijke verkozenen kennis hebben van onze mogelijkheden en beperkingen bij het invullen van hun beleidsplan voor de toekomst inzake veiligheid en leefbaarheid. “

“In de loop van 2018 organiseert de geïntegreerde politie een anonieme nationale bevolkingsbevraging over veiligheid en leefbaarheid. In samenspraak met het Politiecollege zal onze Politiezone hieraan actief deelnemen om te peilen naar de concrete behoeften van de bevolking en om de actuele algemene toestand te kunnen evalueren.”

Politiereglement

De invoering van een nieuw uniform algemeen politiereglement voor de 6 gemeenten van de Politiezone is een processie van Echternach gebleken. Samen met het invoeren van een combitaks, als stok achter de deur, bij herhaald optreden tegen loslopende dieren, openbare dronkenschap, ordeverstoring en valse alarmen, moet het een optimalisering van de schaarse politiecapaciteit en een snellere politie-interventie daar waar echt noodzakelijk, toelaten. Ondertussen hebben 5 van de 6 gemeenten het belang ervan ingezien en er hun goedkeuring aan gegeven. We hopen dat ook Galmaarden in 2018 deze absoluut noodzakelijke stap zal zetten.

“Gisterenavond mochten we in Gooik het BIN-charter ondertekenen van ons 4e buurtinformatienetwerk. Via deze netwerken bereiken we nu reeds meer dan 650 bewoners rechtstreeks en enkel weken geleden werd gestart met een zonaal actieplan voor de bestrijding van sluikstorten en zwerfvuil in samenwerking met de gemeentelijke milieudiensten en het parket Halle-Vilvoorde.”

Tegen fusies

“Zoals u merkt is de Politiezone meer dan ooit actief begaan met de veiligheid en de leefbaarheid en kiest zij steeds meer voor een geïntegreerde aanpak, samen met de burger en de partners, aangepast aan de lokale Pajotse behoeften en het typisch karakter van de streek. De druk om meer grootschaliger de dienstverlening te organiseren is hoog en zal in 2018, rekening gehouden de federale en Vlaamse regeringsplannen, ongetwijfeld nog toenemen. Niet deze plannen, maar de oplossingen voor een versterking van de lokale gemeentelijk bestuurskracht, door bijvoorbeeld ver doorgedreven bindende samenwerkingscontracten of fusies van gemeenten, geven best de ruimte aan van de optimale zonale politiestructuur. Hierbij mag gerust out of the box gedacht worden en mogen onbetreden paden worden bewandeld. Recente ervaringen overtuigen mij ook dat een nauwer en frequenter overleg  tussen de korpsleiding en de lokale besturen in casu de gemeenteraden een grotere prioriteit heeft dan het zoeken naar schaalvergroting, die willens nillens de afstand tot de lokaal verkozen beleidsmakers nog doet toenemen en de lokale stem ook verstomt op het beslissingsniveau van de politiewerking.  Ik blijf pleiten voor een pragmatische en realistische regionale ontwikkeling in het belang van de burger, met het accent op een gegarandeerde nabijheidszorg, een lokaal verankerde verantwoording en een justitieel beleid op maat van de Regio. Graag willen we hieraan een actieve bijdrage leveren. Een Politiezone heeft immers nood aan een éénsgezinde lokale politieke visie op het veiligheidsbeleid en de leefbaarheid, een doeltreffende gerechtelijke aanpak en een efficiënt werkende hulpverlening. Alleen dan kan een korpschef in eer en geweten zijn politiekorps op de weg naar de toekomst leiden. “

“In 2018 hopen we tenslotte met de bouw van ons centraal politiehuis van start te kunnen gaan. Op 28 december 2017 werd uiteindelijk het nieuwe goedgekeurde GRUP Politiehuis in het Staatsblad gepubliceerd, zodat de archeologische onderzoeken kunnen aanvangen en een omgevingsvergunning kan aangevraagd worden. Hopelijk volgt kort hierop de eerste steenlegging en kunnen we eind 2019 in onze eigen lokalen jullie uitnodigen om de start van een nieuwe periode voor de Politiezone Pajottenland te vieren.”, aldus de korpschef Marc Hellinckx.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?