Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant geeft positief signaal aan federale regering

Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, het overlegforum van de burgemeesters uit regio Leuven en Halle-Vilvoorde en de provincie, reageert positief op de ambitie van de nieuwe federale regering om een (ontwerp van) evenwichtige vliegwet uit te werken.

De burgemeesters en gedeputeerden stellen zich constructief op om als gesprekspartner deel te nemen aan de dialoog tussen alle betrokken beleidsniveaus en belanghebbenden die nodig is om tot een evenwichtige verdeling te komen van de geluidshinder en voor een economisch leefbare en duurzame luchthaven. "We verstaan onder een evenwichtige verdeling dat ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een deel van deze geluidshinder aanvaardt", luidt het. "We herinneren de nieuwe federale regering en de nieuwe bevoegde minister Georges Gilkineter aan dat het streven naar een duurzame oplossing voor de geluidshinder rond de luchthaven Brussel-Nationaal ook reeds in alle voorgaande (federale en gewestelijke) regeerakkoorden van 2014 ingeschreven stond.Iedereen zal bereid moeten zijn, en de nodige politieke moed moeten tonen, om via een constructieve dialoog tot een geïntegreerd luchthavenbeleid te komen, zowel vanuit het strategisch en sociaaleconomisch belang van de nationale luchthaven als vanuit het belang van de bescherming van de gezondheid van álle omwonenden."

Evenwichtig

De burgemeesters en gedeputeerden van Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant bundelen sinds 2017 hun krachten voor een evenwichtige verdeling van het vliegverkeer en de geluidsoverlast, rekening houdend met leefbaarheid, gezondheid, woonrecht van de omwonenden, ecologie én economie.

Ze beslisten gisteren om het overlegplatform over het luchthavenbeleid te continueren en de uitgangspunten en doelstellingen werden herbevestigd. De focus blijft liggen op de evenwichtige verdeling van de geluidshinder tussen de gewesten, de vermindering van de geluids-en milieuhinder (aan de bron), de ontwikkeling van de luchthaven binnen de bestaande (baan)infrastructuur en in goed nabuurschap, en een versterkte aandacht voor de werkgelegenheid die de luchthaven creëert en die nu omwille van Covid-19 onder druk staat.

Het Platform luchthavenregio Vlaams-Brabant biedt de lokale besturen een overlegforum om meningen af te toetsen en consensus te zoeken. Hiermee willen de burgmeesters een gemeenschappelijke strategie ontwikkelen en tot maximaal gedragen en overlegde standpunten komen met het oog op overleg en debat met de bevoegde overheden,instanties en Brussels Airport Company.

"Samen willen we de nodige expertise opbouwen op basis van studiewerk dat het luchthavendossier kan objectiveren en het draagvlak bij de bevolking voor de luchthaven kan versterken.Tenslotte willen we meewerkenaan een structurele en evenwichtige oplossing voor Brussels Airport en aan een duurzaam luchthavenbeleid vanuit de overtuiging dat een kwalitatieve oplossing slechts op basis van dialoog en overleg tot stand zal komen."

Walter Vansteenkiste, burgemeester van Wemmel, werd als nieuwe voorzittervan Platform Luchthavenregio aangeduid. Jan Spooren,die sinds vorig jaar het Platform voorzat als burgemeester van Tervuren, zal als kersvers provinciegouverneur van Vlaams-Brabant blijven deelnemen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?