Pepingen verlaagt gemeentebelastingen in 2018

CD&V en Peter Lacres laten de aanvullende personenbelasting dalen van 7.8% tot 7.5%. Deze verlaging is duurzaam en past in het geactualiseerde meerjarenplan 2018-2020.

Pepingen heeft vandaag zijn financiële huishouding terug onder controle. “Bij gebrek aan een meerderheid in de gemeenteraad was er bij de overname van het bestuur in maart 2017 geen begroting 2016 en 2017. Ook de jaarrekeningen 2015 en 2016 waren nog niet klaar of goedgekeurd”, zegt burgemeester Luc Decrick.

Intussen is er door de financiële dienst hard gewerkt. De achterstand uit het verleden is opgeruimd en de begroting 2018 is klaar en zal op 19 december 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Via Job Punt Vlaanderen is een jonge plaatselijke ontvanger aangeworven voor gemeente en OCMW.

“Uit de grondige analyse van de laatste maanden blijkt dat we onze ambitie om de belastingsverhoging van VLD-NVA uit 2013 te kunnen terugschroeven, zullen waarmaken. Met andere woorden de vermindering kan zeker aangehouden worden zolang er naast het geplande fietspad Bogaarden-Pepingen, de uitbouw van de Zagerij en 2 extra fietspaden geen groot bijkomend investeringsproject wordt opgestart. Het verminderen van de aanvullende personenbelasting  komt alle Pepingenaren ten goede, dit in tegenstelling tot een verlaging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing die enkel nuttig is voor eigenaars”, legt de burgemeester uit. De verlaging van de APB van 7,8 naar 7,5% brengt 75.000 € minder in de gemeentekas.

Opcentiemen

Naast de daling van de personenbelasting zal de Pepingenaar op het aanslagbiljet  merken dat de aanslagvoet van de opcentiemen drastisch verminderd werd. Dit komt omdat de Vlaamse basisheffing waarop de gemeentelijke opcentiemen geheven worden, verhoogt door de overheveling van bepaalde taken en de financiering ervan van de Provincie naar Vlaanderen. Om ervoor te zorgen dat daardoor niet meer onroerende voorheffing moet worden betaald, werden de gemeentelijke opcentiemen van 1350 naar 850 verminderd.

“De uitgewerkte begroting 2018 bevestigt ook dat de forse belastingsverhoging van het vorig  VLD-NVA-bestuur in 2013 te vermijden was. Tevens heeft het scherpe toezicht op de uitgaven door CD&V en Peter Lacres er mee voor gezorgd dat de uitgaven in de woelige periode van onbestuurbaarheid onder controle gebleven zijn”, zegt Decrick. “Voor de goede orde, in de begroting 2018 en het meerjarenplan 2018 – 2020 zit de aanleg van het fietspad Bogaarden – Pepingen  en de realisatie van het project de zagerij met een externe partner Infano vervat.”

Technische dienst

Voor 2017 - 2018 wordt ook een belangrijke investering voorzien in de modernisering van de technische dienst ( 350.000 €). Zo worden een elektrische wagen, een kipper, een bandenkraan, een aanhangwagen, een wals en eventueel een zoutstrooier aangekocht.

Een aantal pijnpunten in de wegen worden hersteld ( 250.000 €). Het zal telkens gaan om duurzame herstellingen waarbij ook de funderingen heraangelegd worden zoals in de Eikstraat en de Lenniksesteenweg.

Informatie

Tenslotte voorziet de gemeente in 2018 een vernieuwde website, een extern, in kleur, gedrukt infoblad en een uitbreiding van personeelsuren voor de bibliotheek.

Zuinig beheer

“Alle wettelijke criteria zoals een positieve autofinancieringsmarge in 2020 en een evenwicht op kasbasis worden gehaald.

Met deze begroting en bijhorende belastingvermindering willen we terugkeren naar een zuinig en deugdelijk financieel beheer waarvoor CD&V  in 2012 één van de beste beoordelingen van het Pajottenland gekregen heeft van Prof Mathijs”, besluit Luc ecrik.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?