Oppositie niet tevreden met regeling rond verdeling van noodfonds

Dilbeekse verenigingen kunnen tot 28 februari 2021 een aanvraag indienen bij het noodfonds dat werd opgericht naar aanleiding van de coronacrisis. Naast financiële steun zal de gemeente samen met verenigingen en vrijwilligers ook een kader uitwerken voor maatregelen met een meer structurele en duurzame impact. De oppositie heeft kritiek.

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen.   Voor Dilbeek gaat het om een bedrag van 708.909,52 euro. Hiermee wil de gemeente een eigen invulling geven aan de heropleving van de vrijetijdsbeleving tijdens en na deze coronacrisis.  

Om de noden in kaart te brengen, werden de Dilbeekse verenigingen bevraagd over de impact van de coronacrisis. Uit die rondvraag kwam naar voor dat verenigingen niet alleen nood hebben aan financiële middelen, maar ook aan ondersteuning in de vorm van opleidingen rond digitaal vergaderen, ondersteuning bij ledenwerving, logistiek, enz. Daarom werd beslist om in twee fasen te werken. 

In een eerste fase ligt de focus op de acute nood aan financiële ondersteuning. Verenigingen gaven aan dat de extra kosten voor het coronaveilig organiseren van activiteiten, de gemaakte kosten voor activiteiten die niet konden doorgaan en vaste doorlopende kosten hoog kunnen oplopen.

Ook het wegvallen van allerlei fondsenwervende activiteiten weegt voor sommige verenigingen zwaar door.   Voor deze kosten en gemiste inkomsten kunnen Dilbeekse verenigingen nu subsidies aanvragen uit het noodfonds. Voor de verdeling van de middelen werd een nieuw subsidiereglement uitgewerkt.

Een jury, bestaande uit afvaardiging uit het college, de betrokken teams en de adviesraden zal de dossiers beoordelen en een gemotiveerd advies geven aan het college van burgemeester en schepenen.

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 2 december tot 28 februari via een online aanvraagformulier. Alle informatie is terug te vinden op de website van Dilbeek. 

In een tweede fase wil groep Dilbeek een stap verder gaan en kijken naar maatregelen met een meer structurele en duurzame impact. Samen met verenigingen en vrijwilligers zal een kader uitgewerkt worden voor noden die niet noodzakelijk financieel zijn. Een deel van het noodfonds zal zo worden aangewend om ook toekomstige evenementen en nieuwe initiatieven aan te moedigen. 

Meer info: www.dilbeek.be/noodfonds

Reactie van oppositie : Verenigde oppositie stelt verbeterd subsidiereglement noodfonds corona voor

Het langverwachte reglement dat de gemeenteraad agendeerde blinkt volgens de oppositie uit in onduidelijkheid en onvolledigheid. Om niet nog meer tijd verloren te laten gaan voor de getroffen verenigingen, stelde de verenigde oppositie daarom zelf een reglement op. 

"Op 2 juni 2020 besliste de Vlaamse regering om de lokale besturen een bedrag toe te kennen om getroffen verenigingen te helpen. Voor Dilbeek gaat het om een eenmalige subsidie van 708.909,52 euro. Daar waar in vele omliggende gemeenten een reglement al tijdens of kort na de zomer werd gestemd, kwam het in Dilbeek pas eind november op de gemeenteraad ondanks het regelmatig polsen naar een stand van zaken door de oppositie", klinkt het.

“De ontgoocheling van de oppositie was dan ook groot toen bleek dat het reglement niet veel om het lijf had en vooral uitblonk in onduidelijkheid over wie er nu precies recht zal hebben op wat.”, zegt Jef Vanderoost. Zo omvat het voorgestelde reglement 2 rondes waarvan voorlopig slechts enkel de eerste ronde is uitgewerkt.

“Het aanzienlijke subsidiebedrag mag voor ons niet enkel dienen om op de winkel te passen, terwijl hij dicht is”, zegt Reindert De Schrijver.  Verenigingen moeten natuurlijk een vergoeding krijgen voor geleden schade en een compensatie voor de extra investeringen die nodig waren om activiteiten coronaproef te maken. Er zijn ook vele (nieuwe) creatieve acties opgezet door vrijwilligers en bestaande en nieuwe verenigingen die een steuntje in de rug verdienen. “Dilbeek moet dit moment en de subsidie aangrijpen om creatiever en flexibeler om te gaan met het ondersteunen van vrijwilligerswerk en het bruisende verenigingsleven dat zo kenmerkend was/is voor Dilbeek.”, zegt Jasper De Jonge. 

Het verbeterde reglement van CD&V, Groen-Sp.a en DNA! omvat 3 ronden. “De eerste en derde ronde moet verenigingen financieel ondersteunen voor de geleden schade in 2020 en 2021”, licht Jef Vanderoost toe. “Met ronde 2 willen we de Dilbeekse verenigingen stimuleren om, liefst in samenwerking met anderen, nieuwe initiatieven op te starten om tijdens of na de pandemie het vrijetijdsaanbod in Dilbeek te doen heropleven en/of de gemeenschapsvorming in een buurt te versterken.”, vult Reindert De Schrijver aan.  

“Ons reglement vraagt ook om periodiek te rapporteren over de vorderingen aan de gemeenteraad zodat de besteding ook transparant gebeurt”, besluit Jasper De Jonge. 

"We hopen als oppositie dat het huidige Dilbeekse gemeentebestuur de kans grijpt om met dit verbeterde reglement aan de slag te gaan en niet meer tijd verloren te laten gaan. Zo kunnen de vrijwilligers en nieuwe of traditionele verenigingen weer de impulsen krijgen die ze verdienen. De heropleving van de vrije tijd in Dilbeek heeft meer nodig dan steunmaatregelen zonder ambitie(s). Spijtig genoeg stemde de meerderheid ons voorstel weg. "


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?