Open-VLD wil “gewoon Halle verder uitbouwen”

De Halse Open-VLD zet 33 gedreven stadsgenoten uit alle deelgemeenten, van alle leeftijden, en een waaier aan beroepen en ervaring, op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de lijst staan alle uittredende gemeenteraadsleden en de klemtoon ligt op vernieuwing én verjonging.

 Een meerderheid nam nooit deel aan verkiezingen, op verkiesbare plaatsen staan prille twintigers.

  1. Marc Picalausa
  2. Anja Deridder
  3. Pierre De Grève
  4. Leen Tordeurs
  5. Patrick Tordeurs

 33 Eddy Buelinckx

 Open Vld is een beleidspartij en wil zo volgende legislatuur deel uitmaken van een meerderheid om de stad te besturen en verder uit te bouwen.

 De uitdagingen zijn verscheiden en ambitieus.

 MOBILITEIT

 - verkeersplannen voor het centrum en Sint-Rochus zijn reeds in voege, verfijning en bijsturing daar waar nodig

 - een parkeerbeleid om op efficiënte wijze geleid te worden naar de parkings, waaronder een ondergrondse parking waarvan de aanzet reeds gegeven is

 - stelselmatige aanpassing van de bestaande infrastructuur en aandacht bij nieuwe, in functie van voetgangers, fietsers en verkeersveiligheid

 - aandringen bij de Vlaamse gemeenschap voor uitvoering van de bestaande plannen om de E429 te ondertunnelen

 KERNWINKELGEBIED

 - ondanks de sterke inbreng van de Stad door de "promotaks" wordt vastgesteld dat, zoals in andere winkelsteden, er leegstand is; om dit tegen te gaan, kan er, in samenspraak met de Verenigde Handelaars Halle, een doordacht en gecoördineerd premiestelsel ontwikkeld worden, ter aanmoediging

 - er kan gedacht worden aan starters, bestaande zaken die zich (her)lokaliseren, kleine panden te fusioneren tot grotere, leefbare handelspanden, premie voor verhuurder en huurder van leegstaande panden, terugbetaling inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen, premie voor heropbouw, renovatie, transformatie, introductie van winkels innovatieve tools (webshop, smartphone en tablet applicaties enz.), bemiddeling pop-upwinkels, verlaagde onroerende voorheffing

VEILIGHEID

 - men moet er niet van uitgaan dat de veiligheid verontrustend is, maar waakzaamheid en constante inspanningen zijn nodig om dit te behouden

 - de prioriteiten dienen vastgelegd te worden in het zonaal veiligheidsplan, waarbij alle nodige middelen ter beschikking gesteld dienen te worden zowel materieel als manschappen

 - camera's al dan niet met nummerplaatherkenning zijn er reeds, bijsturing daar waar nodig

 RUIMTELIJKE ORDENING

 - inbreiding daar waar kan, met oog op de mobiliteit, ter vrijwaring van de open ruimte

 - realisatie van het landschapspark (opwaarderen van de Zenne en beleving van het water in de binnenstad) met herinrichting van het Possozplein, met respect voor bestaande functies (markt/kermis)

 DUURZAAM BELEID

 - efficiënt, toekomstgericht met voorbeeldfunctie

 INSPRAAK

 en info aan de burger, voorafgaandelijk elk ingrijpend project

 FINANCIEN

 - sleutel van elk beleid

- elke uitgave afwegen op haar nut

 - verdere verlaging van de onroerende voorheffing zoals in 2016, 2017 en 2018

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?