Ook in Galmaarden ging nieuwe gemeenteraad van start

GALMAARDEN – Gisterenavond werd in Galmaarden de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Voor het eerst leidt een voorzitter de debatten. Ludo Van Paepegem moest als voorzitter duidelijk nog wennen, maar dat was in de andere gemeenteraden voor de nieuwe voorzitters ook zo. Binnen het schepencollege legde de nieuwe schepen Ludo Persoons de eed af. Er zijn twee nieuwe CDV-raadsleden: Veerle Dero en Melissa Van Eesbeek (meteen de jongste). De nieuwe N-VA fractie bestaat uit: Jean-Paul Souffriau (fractieleider), Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters en Rudy Thiebaut.

Burgemeester Pierre De Neyer sprak de gemeenteraad toe. “Ik ben ervan overtuigd dat we op basis van deze aandachtspunten, gedestilleerd uit onze beleidsprogramma’s een heel eind verder zullen komen en dat deze de basis zullen vormen van het meerjarig beleidsprogramma dat de komende maanden zal worden voorbereid.

Samen met u wil ik deze gemeenteraad tot een sterk geheel uitbouwen, uiteindelijk staan we ten diensten van dezelfde mensen in dezelfde prachtige gemeente.

1) de gemeentefinanciën

Zoals toegelicht op 18 december 2012 door uittredend 1ste schepen Luc Demulder, wil ik samen met u alles ondernemen om te streven naar een zuinig financieel beheer van onze gemeente. Dit vergt inspanningen, maar ik ben er samen met u van overtuigd dat we in ons opzet zullen slagen om ondanks de moeilijke economische situatie een gezonde boekhouding op te zetten. Om dit doel te bereiken sullen we bewuste strategische keuzes moeten maken, zonder daardoor de burger rechtstreeks en zwaar te treffen. Zowel besparingen als weloverwogen aanpassingen in de ontvangstenzijde, als het temporiseren in de investeringsprojecten zullen ertoe leiden dat we deze klip vlot zullen omzeilen.

2) de veiligheid

Aangaande de veiligheid zijner twee belangrijke pijlers, namelijk politie en brandweer. Wat de politie betreft, zal ik zeker een bijsturing in de dagelijkse werking en de geplande investeringen aanbevelen aan het politiecollege indien dit nodig zou zijn. Ook hier moet de tering naar de nering worden gezet. De belangrijkste houvast voor onze inwoners blijft onze eigen wijkwerking. Deze verdient dan ook de prioritaire aandacht.

Wat de brandweer en de dienst 100 betreft, is het nu reeds duidelijk dat onze inspanning sinds 2005 meer dan nodig waren, want onze voorpost, actief sinds 1 februari 2012, heeft op 10 maanden tijd zijn nut bewezen met 865 tussenkomsten. Tevens kunnen wij een beroep doen op de MUG dienst uit Geraardsbergen en de ons omringende korpsen in het kader van de snelst adequate hulp.Ik zal ook attent blijven aangaande de beloofde brandweerhervorming.

3) Vrije tijd

Wat betreft de brede waaier vrije tijd – cultuur – sport – toerisme, willen wij onze inwoners alle kansen geven om het zo goed mogelijk te maken. Inspraak is in deze belangrijk, voelen wat er leeft bij de mensen en daar op inspelen. De rol van de adviesraden, die opnieuw worden samengesteld in het voorjaar is van wezenlijk belang.

4) Milieu

Het milieu-aspect is en blijft voor ons als landelijke gemeente een prioriteit, denken we aan het aanpakken van overstromingen, rioleringsdossiers, erosiebestrijding, het voetwegenbeleid enzovoort. We hopen dat we in deze verder ondersteund zullen worden door de hogere overheid onder de vorm van het beloofde Plattelandsfonds.

5) Openbaar vervoer en mobiliteit

Reeds vele jaren ijveren wij voor een beter openbaar vervoer en een vlotte mobiliteit.

Wij willen heel kort op de bal spelen aangaande de NMBS (er komt op mijn aanvraag o.a. een overdekte fietsenstalling in Tollembeek). Vooralsnog blijven de opstapplaatsen Galmaarden en Tollembeek behouden,iondanks de afbouw van de loketbediening in de stations. Wat “De Lijn” betreft zijn er opnieuw gesprekken om busvervoer tot aan het station van Tollembeek te krijgen.

6) Ruimtelijke Ordening

Over Ruimtelijke Ordening zullen wij met de bevoegde overheid en in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen alles ondernemen om betaalbaar wonen te realiseren. Ik denk aan de verdere uitbreiding van de Flieterkouteromgeving (huur- en koopwoningen) en de uitdagingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

7) Sociaal leven

Ons werk in de sociale sector is reeds vele jaren geïnstalleerd en draait zeer goed. De OCMW- en gemeentediensten leveren perfect werk, dat is ons hoofddoel: de mensen zo lang als mogelijk op een menswaardige manier in hun eigen vertrouwde omgeving gelukkig laten zijn en hen alle kansen bieden om ook vrienden en familie te kunnen blijven ontmoeten.

8) Openbare werken

“Openbare werken” is een ruime sector: gebouwen, groen, wegen. We zullen niet nalaten om in de eerste plaats steeds de veiligheid te laten primeren. Sinds 2001 hebben wij voor 2.570.000 euro aan wegenisonderhoud en -herstel besteed. We mogen dan ook terecht stellen dat weons op dat vlak op een zeer goed niveau bevinden. Van even groot belang is onze gedreven technische dienst die niet alleen het openbaar domein rein en veilig houdt, maar ook tijdens de winterperiode alles onder controle heeft.

9)  Jeugd en onderwijs

Krijgen eveneens de nodige aandacht. Denken we maar aan onze scholen en de werking ervan, speel- en sportterreinen, jongerenactiviteiten, het belangrijke verhaal van de kinderopvang en zo meer.                

Ik heb geprobeerd om in het kort een overzicht te geven en ik ben verre van volledig geweest, wel kan ik met veel overtuiging mededelen dat op alle niveaus, collega’s, schepenen, ( 1ste schepen Patrick Decat, schepen Armand  Biesemans, schepen Ludo Persoons, schepen Claudine Carels en huidige OCMW-voorzitter Marc Deteye voor de volle 200 procent het gegeven vertrouwen van de kiezer zullen belonen, met hun inzet, met hun kennis, met hun grote gedrevenheid.

Ik wil dan ook een oproep doen naar de nieuwe NV-A fractie om op een constructieve en open manier te participeren aan het gemeentelijk beleid. Daar staan wij als CD&V-fractie voor open en daar werken we graag aan mee.

Wij hebben immers één gemeenschappelijk bindmiddel en dat is “onszelf ten dienst stellen van de politiek en van de mensen… en niet de politiek ten dienste stellen van onszelf”

Tot slot wil ik mijn persoonlijk engagement toelichten.

Tijdens de gemeenteraad van 18 december jl. heb ik gezegd : Ik citeer “Het zal wennen zijn omdat vertrouwde gezichten er niet meer zullen bij zijn vanaf 1 januari 2013. Als burgemeester spreek ik de oprechte wens uit om mijn job te doen zoals ik jaren aan de politiek heb gedaan: inzet en gedrevenheid tonen en als het even kan IEDEREEN helpen daar waar nodig. Daarom wil ik burgemeester zijn van iedereen, voor iedereen ongeacht achtergrond, kleur, rang of stand. Dit is mijn persoonlijk sociaal engagement ten overstaan van jullie allemaal: vergeet niet dat ik een burgemeester ben te midden de mensen. Mijn deur staat voor iedereen open 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Ook wil ik tot slot bij mijn dankwoord het voltallig gemeentepersoneel, zowel in de binnendienst als de buitendienst betrekken met vooral onze gemeentesecretaris Kristof Andries, een neutrale en objectieve raadgever voor ons allemaal, hoofd van het personeel, de spilfiguur van de administratie en in het beleid de onmisbare schakel tussen bevolking en bestuur. Secretaris, deze vernieuwde ploeg heeft u nog fel nodig. Wij rekenen op u.

Tenslotte wil ik eindigen met deze woorden van mijn zoon “Meer dan ooit snakt de wereld naar menselijkheid en harmonie”. We moeten voor de samenleving een gevoel van thuis scheppen, waarin alle mensen, zonder onderscheid zich veiliger en zekerder kunnen voelen en met fierheid kunnen terugblikken op het verleden, maar met bewondering de toekomst kunnen omhelzen omdat wij met zijn allen de toekomst maken”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?