"Ontdubbeling rijstroken beste ingreep voor Brusselse Ring"

VLAAMS-BRABANT - Snel werk maken van een ontdubbeling van de rijstroken voor doorgaand en bestemmingsverkeer en tegelijkertijd inzetten op flankerende maatregelen. Dat is in een notendop het advies van de provincie Vlaams-Brabant over de Brusselse Ring.

Op dit ogenblik voltooit de Vlaamse overheid haar strategisch rapport over de Brusselse Ring1 Daarin worden een aantal scenario’s voor de R0 afgetoetst. Op basis van dit rapport kiest de Vlaamse Regering binnenkort een voorkeurscenario. Ter ondersteuning van die keuze, heeft de provincie Vlaams-Brabant nu een standpunt ingenomen en overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Ontdubbeling rijvakken én flankerende maatregelen

Op basis van de informatie van vandaag gaat de voorkeur van de provincie uit naar een scenario waarbij :

  • enerzijds een infrastructuuringreep zorgt voor bijkomende rijstroken om een ontdubbeling van doorgaand en bestemmingsverkeer te kunnen realiseren
  • anderzijds gelijktijdig wordt ingezet op flankerende maatregelen, een verdere uitbouw van openbaar vervoer en fietsverbindingen.

De Brusselse Ring telt liefst 14% meer verkeersongevallen dan andere ringwegen. De oorzaak moet gezocht worden in de vele weefbewegingen (het voortdurend wisselen van rijvak) die het verkeer dagelijks maakt, een gevolg van het niet scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer.

En hoe contradictorisch het ook mag lijken: het is ook goed voor het milieu. Een (vracht)wagen die stilstaat in de file stoot immers veel meer fijn stof uit dan een (vracht)wagen die een snelheid van minimaal 75 km/uur kan aanhouden.

Niet talmen

De provincie Vlaams-Brabant pleit voor een snelle besluitvorming en realisatie. Het voorliggend planningsproces is een uitgelezen kans om, in de geest van ‘een snellere en betere realisatie van investerings- en infrastructuurprojecten’ zoals door de commissies Berx en Sauwens vooropgesteld, op geïntegreerde wijze versneld een dergelijk belangrijk project aan te pakken.

We studeren immers al 12 jaar. Zonder concrete maatregelen van de Vlaamse regering bestaat het gevaar dat we zo lang zullen studeren dat we door de tijdshorizon van de gehanteerde prognoses – het jaar 2020 - worden ingehaald.

Intussen verliezen Vlamingen samen jaarlijks 2,7 miljoen uren in de file, bevinden de meeste Vlaamse congestiepunten zich op de Brusselse ring en geven bedrijfsleiders in enquêtes aan dat ze delocalisering beginnen te overwegen.

De oplossing is multimodaal

De provincie gelooft erin dat een ontdubbeling van de rijvakken eenzelfde gunstig effect kan hebben als in Nederland, waarbij tussen Utrecht en Amsterdam de filedruk met 3,5% is gedaald ten gevolge van betere doorstroming. (Goed voor 1,7 miljoen minder uren in de file)

Maar, hoewel de ingreep in de infrastructuur noodzakelijk is, volstaat hij niet om het verkeersprobleem op te lossen. Een oplossing is slechts mogelijk door een gelijktijdige multimodale aanpak. Dit wil zeggen:

  • Ontdubbeling van het doorgaand en bestemmingsverkeer op de R0 moet de doorstroming verbeteren.
  • Kwalitatief openbaar vervoer met GEN-verbindingen en nieuwe tramlijnen van De Lijn moet het huidige aandeel van 9,6% in de woon-werkverplaatsingen fors laten stijgen.
  • Kwalitatieve voorzieningen voor fietsers met een fietspadennetwerk en voorzieningen als fietsenstallingen moeten toelaten om ongeveer 20 % van het woon-werkverkeer op de fiets te krijgen i.p.v. de huidige 14,7 %. (Ter info: 26,5 % van de Vlamingen woont op minder dan 5 km van het werk.)
  • Slimme flankerende maatregelen zoals bedrijfsvervoerplannen, rekeningrijden, dynamisch verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement vormen het sluitstuk.

Om de bevolking te informeren over de invloed van de verkeersproblemen op de Brusselse Ring op de mobiliteit in heel Vlaanderen en om te werken aan kennis over de multimodale oplossing voert de provincie Vlaams-Brabant op dit ogenblik een mediacampagne onder de titel VlotVlaanderen.

Alle informatie daarover is te vinden op:


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?