Ongeldige voordracht kandidaten Bijzonder Comité kost gemeenschap al 23.000€

Gemeenteraadslid Gun Mignon vroeg op de jongste gemeenteraad hoeveel de advocatenkosten bedragen naar aanleiding van de betwiste voordracht en verkiezing van 2 leden voor het Bijzonder Comité sociale dienst (OCMW), voor Lijst Burgemeester. Deze verkiezing werd tot twee keer toe door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen ongeldig verklaard en vernietigd. De gemeente (Ocmw) ging vervolgens in beroep bij de Raad van State waardoor het kostenplaatje nog zal stijgen.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde eerst de voordracht en verkiezing ongeldig omdat de genderafwisseling niet was nageleefd. De tweede keer floot de rechtbank de organisatie van de stemming zelf terug.

Verkiezing twee maal vernietigd, dan naar Raad van State

“Op de installatievergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in januari 2019 diende de Lijst Burgemeester een onontvankelijke voordrachtakte voor het Bijzonder Comité sociale dienst in voor de invulling van twee mandaten. Het decreet bepaalt dat vanaf het moment dat er meer dan één mandaat aan een bepaalde politieke fractie toekomt, er een voordracht dient te gebeuren die de gendergelijkheid respecteert. Ondanks het feit dat het decreet duidelijk is en het bestuur ervan op de hoogte werd gesteld door de fractie van N-VA – Lennik² tijdens de installatievergadering, volhardde de Lijst Burgemeester en haar bestuurscoalitie en werden ten onrechte twee personen van hetzelfde gender voorgedragen. N-VA – Lennik², in dezelfde situatie, diende wel zoals decretaal voorgeschreven, een voordracht in met 2 kandidaten van verschillend geslacht”, stelt Gun Mignon.

“De betwiste verkiezingen van comitéleden, in januari en eind maart, werden aanleiding tot het voeren van twee procedures voor de Raad van Verkiezingsbetwistingen. In beide procedures werd Kristien Van Vaerenbergh, die namens N-VA – Lennik² de zaak bij deze rechtbank aanhangig maakte, in het gelijk gesteld.

Voor het voeren van deze procedures stelde het  College van Burgemeester en Schepenen raadsmannen aan, om namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de belangen van Lijst Burgemeester te verdedigen. 
Het bestuur van gemeente en Ocmw vecht nu het laatste arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen aan bij de Raad van State.  Ook in deze laatste procedures heeft het Vast Bureau voor Maatschappelijk Welzijn (het schepencollege) een raadsman aangesteld om namens de Raad de belangen van Lijst Burgemeester te verdedigen”.

Wie betaalt de advocatenkosten?

Burgemeester Irina De Knop antwoordde op de gemeenteraad: “Ik herhaal dat het kostenplaatje te wijten is aan het feit dat een oppositieraadslid weigert zich neer te leggen bij een beslissing van de OCMW-raad waarover in maart een geldige stemming is gebeurd over de nieuwe voordracht. Ik heb het terug gekoppeld met onze raadsleden en ze hebben duidelijk gesteld dat het Ocmw is aangeschreven door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waar ook het Ocmw de verdediging op zich moet nemen en dat bij de verdere procedure het Ocmw werd als belanghebbende partij aangeduid. Het is dan ook logisch dat de facturatie daar uit volgt. Je kan de kosten opdelen in twee posten. Het eerste deel (+/- 9000 €) gaat over de adviezen en de toelichting op de Ocmw-raad waar we de rechtzetting hebben geagendeerd. Ik vraag me zelf ook af of het normaal is dat de belastingbetaler moet opdraaien omdat de oppositie procedures blijft voeren tegen beslissingen van de Ocmw-raad, die zich had neergelegd bij de beslissing van de RVVB en daartoe een nieuwe stemming heeft georganiseerd. Vindt u het normaal dat raadsleden die van uit hun fractie recht hebben op een mandaat in het Bijzonder Sociaal Comité, dit mandaat tot vandaag niet kunnen innemen door het voorzichtigheidsprincipe. Vindt u het normaal dat deze procedures de normale werking van het Bijzonder Sociaal Comité? Vindt u het normaal dat deze procedures alleen door uw fractie worden gevoerd en dat u ook kosten maakt met het doel om zelf een mandaat te krijgen?”

Gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh antwoordde: “Het is bijzonder triestig dat u denkt dat men niet kan ageren tegen onregelmatige beslissingen. Dat wil zeggen dat u zich almachtig voelt en dat wat u denkt de enige waarheid is en u dat allemaal aan ons kan opdringen.”

Gemeenteraadslid Geert De Cuyper repliceerde tegenover de burgemeester: “U zegde eerder dat er inderdaad fouten zijn gemaakt en dat u bereid was met uw liberale fractie financieel tussen te komen, maar dat is nu niet meer het geval. Het is het schepencollege dat toen besliste om bij de tweede stembeurt 2 stembrieven te laten rond gaan, in plaats van één gezamenlijke stembrief zoals de verkiezing moet. Het schepencollege organiseert de agendapunten. U zegt dat het een geldige stemming was maar die is wel ook door de RVVB vernietigd.
We zullen nu zien wat de Raad van State gaan beslissen. Ik heb er wel vragen bij dat dit allemaal betaald wordt door de gemeentekas. Ook stel ik me vragen bij de omvang van het bedrag. Het gaat tenslotte maar om twee zaken. Ten eerste om de afwisseling man/vrouw en daarna om de twee stembrieven bij de tweede stemming. Ik ken de tarieven van het advocatenkantoor niet, maar als ik het omrekenen, zou dat kantoor er 12 tot 13 dagen aan gewerkt hebben!”

Comité kan al 10 maanden maar vergaderen dankzij aanwezigheid oppositie

Gun Mignon vroeg ook aan de voorzitter van het Bijzonder Comité sociale dienst, Yves De Muylder (CD&V), wat hij vond van de situatie. In de praktijk ontbreken nu al sinds januari, tien maanden lang, 2 op 7 leden in het Comité. Dat maakt dat de bestuursmeerderheid al die tijd feitelijk over 3 leden (op 7) beschikt, en de oppositie over 2 leden. Hierdoor is enkel door de medewerking van N-VA – Lennik Kwadraat het comité geldig in aantal om te vergaderen (minimum 4 op 7 leden aanwezig per zitting).
De Muylder zei dat hij de moeilijkheden betreurt en alleen maar de uitspraak kan afwachten, maar verklaarde dat de samenwerking binnen het Comité en de relatie met de raadsleden van de oppositie uitstekend verlopen en de werking vlot doorgaat.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?