Onderzoek naar herstructurering Bomaco-site

De provincie Vlaams-Brabant start een onderzoek naar de herstructurering van de site van de voormalige houthandel Bomaco in Zellik. Gezien de grote vraag naar bedrijfsruimte wordt ook een uitbreiding bekeken.

Het afgelopen jaar voerde de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant een studie uit naar de toekomstmogelijkheden van de bedrijfssite Bomaco in Zellik. Deze voormalige houthandel heeft haar activiteiten grotendeels stopgezet waardoor er ruimte vrijkomt voor een nieuwe invulling. Omdat er een grote vraag is naar ruimte voor bedrijven in de regio werd ook een uitbreiding van de bedrijvenzone onderzocht.

Milieuimpact

"We starten nu in navolging van de verkennende POM-studie een onderzoek op naar de optimalisatie en uitbreiding van deze bedrijfssite. In een volgende stap zullen verschillende bestudeerde toekomstbeelden worden afgetoetst op hun impact op milieu en omgeving. Omdat bereikbaarheid en ontsluiting een belangrijk aandachtspunt is, zullen we de effecten van de mobiliteit grondig laten onderzoeken vooraleer de concrete plannen kunnen opgemaakt worden . Hierin zal onder meer nagegaan worden op welke manier zowel vracht- als personenvervoer de site kan bereiken en welke aanpassingen aan de bestaande weginfrastructuur hiervoor noodzakelijk zijn", zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

2018

De provincie Vlaams-Brabant schrijft nu de studieopdracht uit voor dit onderzoek, dat nog voor de zomer gegund zal worden aan een gespecialiseerd studiebureau.

De resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van 2018 verwerkt worden in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?