NV-A-Lennik² evalueert Lennikse politieke situatie na drie maanden bestuur

LENNIK – Volgens oppositiepartij NV-A-Lennik² kan men reeds de eerste barsten in de Lennikse bestuursmeerderheid van Open-VL-LB-CD&V zien. NV-A-Lennik² wijst daarmee op het stemgedrag van Willy De Waele en analyseerde de begroting.

 

“Na de vele stemmingen over postjes waarmee de meerderheid trachtte de drie gemeenteraden "bezig te houden"  en waarbij we telkens ongeveer 6 eigen onderwerpen ter bespreking hebben voorgelegd (en zoals verwacht altijd afgeschoten door de meerderheid op een weinig constructieve wijze) kan men wel stellen dat de huidige meerderheid soms in nauwe schoentjes is beland en zijn de eerste barsten te zien”, zegt fractieleider Geert De Cuyper.

 

“Zo stemde Ere-burgemeester Willy De Waele op een bepaald moment mee met de oppositie wanneer het ging over de kandidatuur van Lennik als gemeente voor de "nieuwe gordel" en onze fractie een amendement had ingediend op dit voorstel”, stelt De Cuyper vast.

 

“Uit berichten die we horen werden door sommige Open VLD-mandatarissen reeds verregaande toegevingen gedaan zowel tijdens de verkiezingstijd als erna omtrent de vlaggenkwestie. Een vlaggenkwestie die de werking van vorig college danig heeft verstoord en dit door interne problemen in de Open VLD.  Blijkt dat de Open VLD terug wil gaan tot de situatie voor de ruzie en men kan zich afvragen welk nut dit gehakketak dat twee jaar duurde heeft gehad”, vraagt De Cuyper zich af. De fractieleider merkte de laatste week en wijziging op in de vlaggen die aan de Lennikse openbare gebouwen hangen.

 

Telefoonkosten burgemeester en schepenen

 

Volgens N-VA-Lennik² zit ook het budget 2013 met "haken en ogen" in mekaar. “Het wordt door de meerderheid bejubeld zonder aan de bevolking de waarheid te vertellen. Naast het afschaffen van sociale verworvenheden voor de zwakkeren in onze maatschappij (gratis vuilniszakken), het opslaan van de prijs van een vuilniszak, de verhoging van de prijzen voor de sporthal waardoor sportclubs in de problemen komen, het beperken van subsidies voor de verenigingen, het "vergeten te boeken van bepaalde uitgaven ", inperking van subsidies voor de aanplant van groen enz....  stellen we wel vast dat het college een bedrag van 12.000€ heeft voorzien voor hun eigen telefoonkosten (dus 2000 € per jaar per collegelid)...... en dit terwijl een collegelid meestal wordt gebeld door een burger of een instantie en men heel gemakkelijk zijn telefoongesprekken kan doen van op het gemeentehuis. En dit terwijl elk collegelid reeds een belangrijke wedde heeft en zij steeds pleiten dat de gemeente moet bezuinigen. ”, somt De Cuyper op.

 

“De vraag stelt zich hoe deze telefoonkosten worden verrekend wanneer men weet dat verschillende collegeleden een vrij beroep hebben en sowieso hun telefoonkosten aftrekken in hun belastingsaangifte”, zegt De Cuyper.

 

Schepen minder

 

De oppositiepartij vroeg bij het begin van de legislatuur om het aantal schepenen met 1 schepen te verminderen. “Tijdens de vorige legislatuur werd een schepen opzij gezet (wegens interne politieke strubbelingen bij de Open VLD) waardoor hij geen bevoegdheden meer had en dus ook geen werk. Het werk werd toen ook gedaan door 1 schepen minder. Dus het argument van werkdruk zoals geopperd door de meerderheid gaat eigenlijk niet op, wel misschien het argument van te weinig werklust”, zegt De Cuyper.

 

Schapenstraat

 

Verder worden er kosten gemaakt voor studies. Studies die voor de CD&V tot vorig jaar des duivels waren. Studies voor omvangrijke werken die nooit zullen worden uitgevoerd wegens geldgebrek. “Voor de studie van de herinrichting van de Schapenstraat is 85.000 euro voorzien. De werken worden geraamd op 4 miljoen Euro plus BTW, terwijl Lennik dit financieel helemaal niet aankan. Met het geld van de studie kan er op vele plaatsen al asfalt gegoten worden”, stelt De Cuyper vast. Gewezen schepen van openbare werken Etienne Van Vaerenbergh noemt het een flagrante miskenning van de gemeentelijke dienst werken, die vroeger wel zelf de studie van werken zelf verrichtte.  

 

Eenmalige ingrepen

 

De fractie N-VA -LENNIK KWADRAAT stelt dat dit budget naar analogie van de nationale politiek alleen maar éénmalige ingrepen inhoudt en men geen structurele ingrepen doet. “Het mag de bevolking niet ontgaan dat men nog op een positief saldo kan afsluiten enkel

- door een eenmalige betaling van een vergoeding van 300.000 € voor het toestaan van een concessie van 20 jaar voor de afgraving van kleigrond in Vijverselen. Bij deze ontginning zal gebruik worden gemaakt van zware vrachtwagens zodat het wegdek heel wat te lijden zal hebben en de toekomstige kosten worden doorgerekend aan volgende bestuursploegen.

- het afsluiten van een lening van 2,2 miljoen Euro om het tekort in te dekken. Over deze lening wordt nooit gepraat, maar heeft wel serieuze gevolgen voor de nabije toekomst en de Lennikenaren wordt een rad voor de ogen gedraaid. Immers komt hier de zogenaamde "Autofinancieringsmarge" in het gedrang”, weet De Cuyper.

Het structureel evenwicht of de autofinancieringsmarge.

“Stel u in de plaats van het jonge gezin (de gemeente) met een  grote bouwdroom, de wens naar een eigen huis en tuintje (nieuw cultureel centrum). We hebben wel geen voldoende inkomen om maandelijks onze verplichtingen na te komen ten aanzien van de bank waar we hebben geleend maar geen nood, pater familias  is financieel tussengekomen met een flinke injectie in het verleden zodat we wel een tijdje verder kunnen. We leven boven onze stand, maar wie zal het merken? Alles kan toch betaald worden zolang de reserves kunnen aangesproken worden”.

 

Evenwicht

 

“Jammer genoeg heeft de regelgever geen stokje maar een halve boom in de wielen gestoken. Met de autofinancieringsmarge wordt bepaald of het bestuur wel voldoende overschotten per jaar (financieel draagvlak) uit zijn normale werking genereert teneinde zijn financiële verplichtingen van kapitaal- en renteaflossingen te kunnen naleven. Deze marge dient positief te zijn in 2019. Het probleem wordt dus opnieuw naar de toekomst verschoven en naar de volgende bestuurders. Wanneer men weet dat Lennik in 2011 (bron : Het Nieuwsblad) een schuld had van 14.382.565 € , hetzij 1.616 Euro per inwoner ( ter vergelijking Dilbeek 672 €E per inwoner en Ternat 532 € per inwoner ) en men hier dus nog eens 2.200.000 € aan gaat toevoegen dan ziet elke persoon dat we regelrecht naar een ramp gaan”, waarschuwt De Cuyper.

 

Schepen van financiën

 

“Regelmatig legt de meerderheid en in het bijzonder de CD&V-fractie de schuld van het budgettair probleem in onze schoot. Wij willen opmerken dat financiën en begroting telkens werd geleid door de Open VLD en dit nu voor de vierde legislatuur. In de eerste coalitie geleid door André Plasman en Henri Van Eeckhoudt was dit de bevoegdheid van Willy De Waele, tijdens de twaalf jaar coalitie met onze partij werd deze bevoegdheid nog tien jaar uitgeoefend door W. De Waele en de volgende twee jaren door Irina De Knop. Momenteel wordt deze bevoegdheid opnieuw uitgeoefend door Irina De Knop. De CD&V zou dus beter eerst in eigen hart kijken”, weerlegt De Cuyper.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?