Nieuwe wind door gemeentelijke advies- en participatieraad lokale economie

De gemeentelijke advies- en participatieraad lokale economie Asse, ook wel kortweg GALEA genoemd, wordt hervormd. Met de hervorming wenst het gemeentebestuur de adviesraad open te trekken en zoveel mogelijk ondernemers bij het gemeentelijk beleid te betrekken.

Wat is de GALEA?

Een goedwerkende advies- en participatieraad lokale economie is de plaats waar de ondernemers zich kunnen uitspreken over gemeentelijke materies die voor hen van belang zijn. De gemeentelijke advies- en participatieraad neemt op die manier zijn signaalfunctie naar het gemeentebestuur op. De leden van de adviesraden kunnen bovendien optreden als aanspreekpunt voor ondernemers. Zo krijg je een snelle doorstroming van de specifieke noden van de ondernemers naar het gemeentelijk bestuur.

Maar de advies- en participatieraad is niet alleen de plaats bij uitstek om de aandachtspunten van de ondernemers te bespreken, het is ook het geschikte forum voor het gemeentebestuur om het economische beleid vooraf te toetsen.

De advies- en participatieraad lokale economie kan zich uitspreken over tal van onderwerpen die voor hem van belang zijn. Volgende zaken kunnen onder andere worden behandeld:

 • detailhandelsplan;
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen met een impact op de lokale handel;
 • ruimtelijk beleidsplan;
 • gemeentelijke acties en projecten;
 • acties handelsverenigingen indien voorgedragen door de handelsverenigingen zelf;
 • afwijking wekelijkse rustdagen en afwijkingen wettelijke sluitingsuren;
 • gemeentelijke reglementen met betrekking tot lokale economie;
 • belangrijke visies met betrekking tot het mobiliteitsbeleid die een mogelijke impact kunnen hebben op de lokale economie;
 • aangeven knelpunten en oplossingen in de gemeente.

Samenstelling

De Galea zoekt volgende leden:

 • 5 vertegenwoordigers van plaatselijke handelsverenigingen;
 • 2 vertegenwoordigers van winkelkernen in de deelgemeenten van Asse waar geen plaatselijke handelsvereniging bestaat;
 • 3 vertegenwoordigers van professionele, interprofessionele of economische organisaties die de belangen van zelfstandigen/ondernemers behartigen (UNIZO, VWBO, VOKA,…);
 • 2 vertegenwoordigers van vrije beroepen;
 • 2 vertegenwoordigers van horeca actief op het grondgebied van de gemeente;
 • 2 vertegenwoordigers van de markt actief op het grondgebied van de gemeente.

Kandidaat stellen

Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 17 januari 2022 hun kandidatuur indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1730 Asse of per mail naar het secretariaat van de GALEA: lokale.economie@asse.be.

Je dient een motivatiebrief (met verwijzing naar jouw binding met de materie) en een curriculum vitae te bezorgen. Graag ook vermelden welke vertegenwoordiging(en) je wenst op te nemen en, indien relevant, brief van de organisatie die jou naar voor schuift.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?