Nieuwe projecten moeten leefbaarheid in Groene Noordrand bevorderen

In de Noordrand werden drie projecten gelanceerd die de leefbaarheid van het gebied in de toekomst mee helpen veilig stellen. Het gaat om ‘Integraal Project Maalbeek’, ‘Gehucht van Amelgem’ en ‘Van Reek tot Motte en verder…’. Deze projecten kaderen in het ruimere ‘Strategisch Project Groene Noordrand’.

Via het Strategisch Project ‘Groene Noordrand’ zetten de partners hun schouders onder het behoud van het landelijk en randstedelijk landschap in Asse, Wemmel, Meise, Grimbergen en Vilvoorde.

Op vrijdag 3 december kwam de stuurgroep van de ‘Groene Noordrand’, onder leiding van de provinciegouverneur samen. “Via overleg, studiewerk en terreinrealisaties versterken de gemeenten, het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en andere partners elkaar om de kwalitatieve open ruimte te behouden en aandacht te vragen voor het landschap binnen grote infrastructuurprojecten en een meer efficiënt ruimtegebruik” zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Tijdens het overleg werden drie deelprojecten in gang gezet”.

De gemeenten Asse, Wemmel en Grimbergen maakten plannen voor de eerste terreinrealisaties voor een kwalitatief blauw-groene en recreatieve netwerk in hun gebied. De Maalbeek, de Amelvonnebeek en de Tangebeek vormen hierbij de ruggengraad voor het ‘Landinrichtingsplan Groene Noordrand’.  De gemeenten en de Vlaamse Landmaatschappij gaan via het ‘Integraal Project Maalbeek’ de wateruitdagingen in de Groene Noordrand aan. Zowel de droogte, de wateroverlast, de waterkwaliteit en de biodiversiteit komen aan bod.

De gemeenten Meise, Merchtem en Wemmel maakten een beheervisie op voor het beschermde landschap ‘Gehucht van Amelgem’. Hierin zoeken ze naar een evenwicht tussen natuur, water, landbouw en recreatie met respect voor het cultuurhistorisch karakter van Amelgem.

‘Groene Noordrand’ geeft ook een sterke boost aan het project ‘Van Reek tot Motte en verder…’ in Wemmel. Mede dankzij de subsidies ‘Groene Rand’ van het Agentschap voor Natuur en Bos worden er tussen de groengebieden ‘Wemmelse Motte’ en ‘Reek’ 24.000 bomen aangeplant, naast een recreatief pad. Ze verbinden de valleien van de Reek en de Maalbeek, maar ook de kouters Kruiskouter en Dorekensveld. Ze vormen een hefboom naar een verdere groen-recreatieve verbinding met het Brusselse Laarbeekbos en Molenbeekvallei.

“We staan volledig achter deze projecten omdat een duurzame blauw-groene dooradering van ons landschap belangrijk is voor de leefbaarheid in de Vlaamse Rand,” besluit provinciegouverneur Jan Spooren.

Meer info: www.groenenoordrand.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?