Negatief advies voor assistentiewoningen aan vijver van Essenbeek

ESSENBEEK – De stad adviseert het nieuwe verkavelingsdossier voor assistentiewoningen aan de vijver aan de Nijvelsesteenweg en de Kasteelstraat negatief.

De stad ontving een nieuwe aanvraag tot aflevering van een stedenbouwkundig attest voor deze site. Deze bouwaanvraag voorziet de realisering van enerzijds één aaneengesloten gebouw met assistentiewoningen ingeplant op de huidige bouwlijnen van de Nijvelsesteenweg en de Kasteelstraat. Er worden 60 assistentiewoningen voorzien, 48 ondergrondse parkeerplaatsen en 10 bovengrondse parkeerplaatsen. Anderzijds wordt naast de wachtgevel van de woning Kasteelstraat nummer 44 een driegevelwoning voorzien. Tussen de assistentiewoningen en de driegevelwoning wordt een onbebouwd perceel voorzien van circa 24 meter.

Zicht op de vijver

Tijdens de gemeenteraad van 24 juni 2014 werd in het kader van een toegevoegd punt aangaande de zone tussen de Kasteelstraat en de kasteelvijver aan het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd  om bij de behandeling van een verkavelingsdossier in de Kasteelstraat een maximaal zicht op de vijver te behouden, rekening houdend met de complexe juridische en stedenbouwkundige situatie van het gebied.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Het college van burgemeester en schepenen besliste op  1 augustus 2014 een ongunstig stedenbouwkundig attest af te leveren omwille van volgende redenen. Het college is van oordeel dat de aanvraag niet aanvaardbaar is omdat de afweging van de goede ruimtelijke ordening niet in het kader van een stedenbouwkundig attest kan gebeuren maar dient te gebeuren in het kader van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.  In dit geval werd het gewestplan onwettig verklaard door de Raad van State waardoor er geen stedenbouwkundige voorschriften voor de zone tussen Kasteelstraat en vijver bestaan.  Het herstellen van deze onwettigheid  dient dan ook via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gerealiseerd te worden. Het is bij het  planningsproces tot opmaak van een dergelijk gewestelijk uitvoeringsplan dat men de goede ruimtelijke ordening kan bepalen.

Wandelweg en zicht op de vijver

Langsheen de Kasteelstraat wordt er tussen de woning die tegen de Kasteelstraat +46 gebouwd wordt en de linkerzijgevel van het assistentiewoning-gebouw een tussenruimte voorzien van circa 24 meter.  Dit maakt dat het zicht op de vijver in voorliggend dossier absoluut onvoldoende is.

Rondom deze vijver loopt een wandelweg.  Het stedenbouwkundig attest bevat geen clausules aangaande het gebruik en de toegankelijk van deze wandelweg.  Het is voor de stad noodzakelijk dat de toegankelijkheid hiervan een vast engagement dient te zijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?