Natuurpunt-Mol: Waarom windturbines in Lennik?

LENNIK - In haar ledentijdschrift "Mol-nieuws" legt Natuurpunt uit waarom er volgens haar windturbines noodzakelijk zijn in het Pajottenland. “Waarom moeten er in Lennik en ook elders in het Pajottenland windturbines komen of anders gezegd waarom gedecentraliseerd duurzame energie opwekken?”.

Met de regelmaat van de klok worden we de laatste jaren afgedreigd met de mogelijkheid dat we vroeg of laat zonder elektriciteit gaan vallen. Met die dreiging wil de kernenergielobby de publieke opinie aan zijn kant krijgen om toch maar de oude kerncentrales zo lang mogelijk open te mogen houden.

De Bond Beter Leefmilieu en andere milieuorganisaties stellen echter dat er voldoende projecten voor duurzame elektriciteitopwekking op stapel staan, om de te sluiten kerncentrales ruim te compenseren. Ook kan er - zonder comfortverlies - nog heel wat energie worden uitgespaard.

Projecten voor duurzame energieopwekking worden echter regelmatig geblokkeerd wegens uiteenlopende oorzaken. Nochtans blijkt, dat in België de vraag naar groene stroom veel sterker stijgt dan het aanbod. Het overgrote deel van onze groene stroom wordt dus in het buitenland gekocht en zoals de zaken er momenteel voorstaan, zal dit nog niet zo snel veranderen.

Een dreigend tekort aan elektriciteit zou echter niet zozeer te verwachten zijn vanwege een te kort aan productie. We voeren immers nu al zeer veel elektriciteit in uit andere landen. Iets meer of minder elektriciteitsproductie in eigen land zou dus misschien de zaak niet maken.

Volgens sommige berichten in de media zou het probleem echter veeleer liggen bij Elia, het bedrijf van de mooie reclamespotjes over ‘hoe doeltreffend het groene stroom tot bij ons brengt’. In feite echter blijken de hoogspanningslijnen van de kust naar het binnenland nu al te zwak om al de offshore opgewekte elektriciteit naar het binnenland te brengen.

Wat sommige Pajottenlanders dan ook zouden willen: “alle windturbines (ver van hun bed) aan de kust, is dus duidelijk geen oplossing.

Momenteel loopt er trouwens een openbaar onderzoek voor een GRUP d.i. een Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan, dat moet leiden tot de verbetering van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen. Het project is onder meer nodig “om de groene elektriciteit van de windmolenparken naar het binnenland te transporteren”. Als dat uitvoeringsplan nu nog (tot 10/11/2011) in openbaar onderzoek ligt, dan mogen we ervan uitgaan dat er morgen nog niet kan gestart worden met de uitbouw, laat staan dat het in de eerstvolgende jaren al operationeel zou zijn.

Ook de Panorama-uitzending van 6 maart 2011 behandelde een elektriciteit-transportprobleem in België. Uit deze uitzending onthielden we dat wij relatief weinig stroom afnemen uit Duitsland. Het grootste deel van onze elektriciteit komt uit Frankrijk (hoe zou dat komen?).

Door deze bundeling zouden ook de hoogspanningslijnen vanuit Frankrijk al tekenen van verzadiging vertonen. Als onze vraag blijft toenemen dan gaan die lijnen ook vrij snel te zwak blijken en wat dan? Ivo Mechels van Test-aankoop besloot met: “de vraag is niet of het licht zal uitgaan maar wel wanneer dat zal gebeuren”.

Volgens andere ondervraagden is het uitgesloten dat de netbeheerder het zover zal laten komen dat het net instort door overbelasting. Om dat te voorkomen zal men, naar alle waarschijnlijkheid, preventief bepaalde delen van het net afsluiten. De kans is haast onbestaande dat industriële entiteiten zonder stroom gezet zullen worden. Waarschijnlijk zal men beginnen met kleine landelijke woonkernen tijdelijk af te sluiten. Vermoedelijk zullen deze onderbrekingen eerder beperkt zijn in tijd, niet langer dan nodig om stroompieken op te vangen, maar voor wie er mee te maken krijgt zal het toch niet echt leuk zijn.

Andere berichten in de media laten uitschijnen dat de grootste elektriciteitsleverancier in België geen moeite heeft om beslissingen van de overheid om te buigen of te blokkeren. Wij willen niet het proces maken van één of ander bedrijf maar het geeft wel een indicatie over de macht die het gevolg is van de huidige productieconcentratie.

Al deze signalen, al dan niet ten volle of ten dele waar, tonen in elk geval dat er moet naar gestreefd worden om onze elektriciteitsproductie “op te delen”. Met opdelen bedoelen we differentiëren wat opwekkingsmethode betreft: zonnecellen, wind- en waterkracht, energiewinning uit afval en mestoverschotten… en technologieën die nog kunnen worden verfijnd of ontwikkeld maar ook effectief spreiden over het hele grondgebied: dus ook in Lennik niet alleen massa’s zonnecellen maar ook windturbines. Wie daar niet wil mee leven …

Niet wat het lijkt

Als we de opdeling van de elektriciteitsproductie bekijken volgens productiebron dan blijkt het aandeel van groene oorsprong nog minimaal. Niemand zal tegenspreken dat dit aandeel inderdaad nog te klein is maar toch klopt er iets niet met de voorstelling. We lichten dit even toe.

Bijna van minuut tot minuut kan het elektriciteitsverbruik enorm schommelen, en grote hoeveelheden elektriciteit stokkeren is alsnog onmogelijk. De productie van klassieke elektriciteitscentrales blijft echter constant. Je kunt niet, door aan een knopje te draaien, een kerncentrale of een centrale op fossiele brandstof even voor een uurtje wat meer of minder laten produceren. Daarom bestaan trouwens de stimuli (nacht- en daltarief) om het particulier verbruik te stimuleren als het grootgebruik (industrie) laag is.

Productie vlot variëren kan wel met windturbines. Op momenten dat er minder elektriciteit wordt gevraagd leg je gewoon enkele turbines stil en je laat ze weer draaien als je meer productie nodig hebt.

Windturbines worden voor een stuk gebruikt als aanvulling voor klassieke centrales. Vandaar ook dat je zo vaak windturbines stil ziet staan. De klassieke centrales blijven ondertussen op volle kracht produceren. Hun teller blijft tikken terwijl de groene productie dus bewust wordt gestopt.

Momenteel is de potentie aan groene stroom dus groter dan de markt laat uitschijnen.

Niet logisch

Onlangs berichtten de media dat de stroom in België nog maar eens duurder zou worden. Dit zou het gevolg zijn van het feit dat Duitsland zijn kerncentrales sloot en dat wegens de wet van vraag en aanbod de stroom die wij van Duitsland kopen dus duurder zou zijn.

Uit de al geciteerde Panorama-uitzending van 6 maart onthielde we echter dat wij het overgrote deel van onze stroom invoeren uit Frankrijk en net NIET uit Duitsland.

NVDR: op de gemeentelijke begroting van 2011 is een studie voorzien rond de inplanting van windturbines. Die studie moet de haalbaarheid over het hele grondgebeid bekijken en niet meer alleen op de drie inplantingsplaatsen in Eizeringen. Het is nu afwachten of deze studie door de  begrotingsperikelen nog zal weerhouden worden terwijl de principebeslissing al enkele jaren geleden door alle Lennikse gemeenteraadsleden (CD&V, Vlaams-Belang, Open VLD-LVB, Lennik 2000 en Groen-SPa) is goedgekeurd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?