Natste zomer ooit speelt ook Halle parten

Het stadsbestuur reageert op beweringen van de N-Va over de overstromingen en het onderhoud van rioleringen en bufferbekkens.

Burgemeester Marc Snoeck: “De zomer van 2021 is de natste ooit sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel in 1833. Gemiddeld valt er tijdens een zomer zo’n 234 liter neerslag per vierkante meter. Dit jaar viel er in Ukkel al ruim 360 liter per vierkante  meter. Een record. En daarin werd de neerslag van het voorbije weekend nog niet meegeteld. Dat het de natste zomer ooit was, was jammer genoeg ook in Halle voelbaar. Zeker in de laagst gelegen gebieden van de stad. 
De overmatige neerslag van de voorbije weken zorgt voor volle regenwaterputten en een verzadigde bodem. Hierdoor komt het water ook sneller in de riolering terecht. En die riolering kan de uitzonderlijke hoeveelheden neerslag dan weer niet voldoende bufferen of afvoeren met wateroverlast als gevolg.”

40 bufferbekkens voorkomen erger

“Belangrijk om te melden is dat het op een aantal locaties in Groot-Halle ruim 10 jaar of langer geleden is dat er nog wateroverlast is geweest.  Deze lange periode zonder wateroverlast is te danken aan de verschillende ingrepen die de stad Halle reeds heeft uitgevoerd. Denk maar aan de wachtbekkens aan de Ziekenhuislaan, de Leide, het J. Possozplein, de V. Baetensstraat (site Gamma & C&A), de Vandenpeereboomstraat (park Buizingen), Keerstraat (Essenbeek), Vredelaan (Lembeek), ….  In totaal gaat het om zo’n 40 bufferbekkens, goed voor een investering van zo’n 8 miljoen euro. Wellicht hebben deze investeringen erger leed kunnen voorkomen”, meent de burgemeester.

Waterhuishouding riolering wordt nauwlettend opgevolgd

“De wateroverlast die zich afgespeeld heeft is niet het gevolg van een gebrekkig onderhoud of het niet correct functioneren van de riolering. De stad doet hiervoor beroep op onder andere Intradura en rioolbeheerder Farys. Bij nazicht van de uitgevoerde werken  is gebleken dat in de voorbije periode het onderhoud conform de geldende richtlijnen werd uitgevoerd.”

Afval gedumpt in de riolen

“Ook onze rioolroosters worden 4 tot 6 keer per jaar door de stad gereinigd, afhankelijk van de locatie en het risico op overstromingen. De gootjes in de Basiliekstraat worden zelfs tweemaandelijks gereinigd. Een goed werkende riolering is ook de verantwoordelijkheid van de inwoners. Nog te vaak wordt een waterslikker als dumpplaats gebruikt. Dit is volgens Farys de trieste top 3 van vervuilers die de riolen verstoppen: zwerfvuil, vet en olie, en resten van pleister, cement en beton.”

Om zich beter te kunnen wapenen tegen de wateroverlast en de gevolgen van de klimaatverandering heeft de stad aan rioolbeheerder Farys in juni reeds gevraagd om een hydraulische studie van de riolering uit te voeren. “Hierbij worden de individuele probleemsituaties bekeken en naar de specifieke oorzaak gezocht en eventuele oplossingen wetenschappelijk onderbouwd. Dit voor zowel de korte, middellange als de lange termijn. Na afronding van deze studie zal dit vertaald worden in concrete acties.”

Twee maten en twee gewichten i.v.m. vergunning Nederhem & Vijver Essenbeek ?

De N-VA stelde dat er voor de omgevingsvergunningen voor Nederhem en de site van de Kasteelvijver van Essenbeek met 2 maten en 2 gewichten wordt gehandeld. “In beide gevallen heeft de stad de vergunningsaanvraag geweigerd, maar voor de rest kunnen de dossiers totaal niet vergeleken worden. Voor het bouwproject op Nederhem werd de vergunning door de stad geweigerd, maar door de provincie vergund.  Tegen deze beslissing gaat het College in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”

“Het bouwproject aan de vijver te Essenbeek kent een lange voorgeschiedenis en ettelijke rechtsgedingen. De bouwvergunning werd door de stad en de provincie geweigerd, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (= de hoogste rechtsinstantie op het vlak van ruimtelijke ordening) vernietigde deze weigeringsbeslissing waardoor de bevoegde deputatie alsnog een vergunning heeft afgeleverd.”

“Na een lange juridische strijd van meer dan 20 jaar heeft de stad ervoor gekozen om via een dading met de projectontwikkelaar de best mogelijke oplossing uit de brand te slepen.  Op die manier werd het bouwproject beperkt, het zicht op de vijver behouden en de site opnieuw toegankelijk gemaakt voor het publiek. 
De weg rond de vijver werd intussen aangelegd en de openbaarheid van de weg werd vastgelegd in een notariële akte. De projectontwikkelaar is zijn engagement op dit punt dus volledig nagekomen.”

“Er is bovendien geen enkel verband tussen de wateroverlast in Essenbeek van afgelopen weekend en de reeds uitgevoerde voorbereidende werken voor het bouwproject aan de Kasteelstraat”, besluit de burgemeester.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?