N-VA vraagt een onthaal- en snelbalie zonder afspraak in het gemeentehuis

N-VA Roosdaal stelde tijdens de gemeenteraad van september voor om een onthaal- en snelbalie in te richten in het gemeentehuis. Inwoners of bezoekers zouden hier opnieuw terecht kunnen zonder afspraak.

Wendy Godaert, N-VA-gemeenteraadslid: 'Wie in het gemeentehuis langskomt, wil een correcte en professionele ontvangst. Als een gemeente wil inzetten op een warm en efficiënt onthaal met aandacht voor de persoonlijke toets dan lijkt een onthaal- en snelbalie onontbeerlijk. Iemand die vraagt waarmee hij of zij je kan helpen, is in onze landelijke gemeente van onschatbare waarde. Sinds de coronapandemie was het niet meer mogelijk om zonder afspraak langs te komen op het gemeentehuis en dit vormde voor heel wat mensen een probleem. Nu het leven terug wat genormaliseerd is, zijn wij de mening toegedaan dat deze onthaal- en snelbalie realiseerbaar moet zijn en een meerwaarde kan bieden voor onze inwoners, vandaar dat ik dit voorstel indiende namens onze fractie.'

Aan deze balie zou men bijvoorbeeld terecht kunnen voor meldingen, vragen en inlichtingen rond het reserveren van gemeentelijke zalen, aankoop van Roosdaalse cadeaubonnen, toeristische informatie, afhalen van vooraf aangevraagde documenten die snel afgeleverd kunnen worden zoals bijvoorbeeld identiteitskaarten, rijbewijs, reispas, diverse attesten,... Er kan aan een snelbalie ook hulp geboden worden bij het maken van online afspraken bij de andere gemeentelijke diensten. Dit kan vooral een hulp zijn voor mensen die minder vertrouwd zijn met de digitale wereld of voor mensen die geen computer of digitale middelen ter beschikking hebben. Vragen die aan de balie niet opgelost kunnen worden, kunnen doorverwezen worden naar de juiste dienst.

'Onze argumenten konden rekenen op de volledige steun van de oppositiepartijen Groen en Roosdaal Anders. De 3 onafhankelijke raadsleden onthielden zich; zij leken niet overtuigd van het nut. En de CD&V-raadsleden? Die vonden het een goed voorstel, maar stemden toch tegen. Een schoolvoorbeeld van hoe ook in de Roosdaalse gemeenteraad partijpolitieke spelletjes gespeeld worden. Spijtig dat de Roosdaalse inwoners hier het slachtoffer van zijn' , aldus Wendy Godaert.

Reactie van CD&V met name de burgemeester Wim Goossens:

"Het is frappant dat de N-VA-fractie zegt dat dit een schoolvoorbeeld is van het spelen van politieke spelletjes. Ik betreur het ten zeerste van de N-VA een belangrijk element vergeet op te nemen in hun persbericht.

Het klopt inderdaad dat deze meerderheid inhoudelijk geen bezwaar had op het oprichten van een (snel)balie. Meer zelfs dit werd al opgenomen in het meerjarenplan van het lokaal bestuur. In het actieplan 2.1 “Roosdaal biedt warm efficiënt onthaal digitaal waar mogelijk met aandacht voor de persoonlijke toets” werd een specifieke actie (2.1.1) opgenomen waarbij het lokaal bestuur inzet om een fysiek cliëntonhaal te stroomlijnen en een centraal eerstelijnsloket op te richten.

De N-VA-fractie vergat echter wel mee te delen dat de meerderheid het voorstel deed om een werkgroep bestaande uit leden van alle partijen EN de gemeentelijke diensten wenste op te richten om dit verder vorm te geven. CD&V Roosdaal gaat volop voor “goed bestuur” en dat wil ook zeggen dat we dossiers eerst volledig en correct uitwerken vooraleer we hiermee naar de gemeenteraad trekken. Er werd afgelopen gemeenteraad dan ook de hand uitgestoken naar alle partijen om niet alleen een snelbalie, maar ook een cliëntonthaal voor het lokaal bestuur, samen uit te werken.

Ik heb ook aangegeven dat de procedure van de aanwerving van de communicatieambtenaar lopende was en deze functie hier een belangrijke rol in zal spelen. Het was voor ons dan ook essentieel dat de gemeenteraad de al opgebouwde expertise van de diensten van het lokaal bestuur mee kon nemen bij de verdere uitwerking.

Het is jammer dat de N-VA fractie deze uitgestoken hand afgelopen gemeenteraad niet aanvaardde. Deze legislatuur hebben we bijkomend ingezet om dossiers over de partijgrenzen heen voor te bereiden en te agenderen. Hiermee wil deze meerderheid de betrokkenheid van alle raadsleden verhogen en een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor het uitgestippelde beleid. Ondanks het feit dat de N-VA deze uitgestoken hand niet aanvaardde zullen we toch proberen om alle partijen te betrekken bij de uitwerking van de actie(s) uit het meerjarenplan. Onze hand blijft uitgestoken…"


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?