N-VA Liedekerke vraagt oprichting van Gemeenteraadscommissies

N-VA fractieleider Berdien Van Den Abeele bracht gisterenavond op de Liedekerkse gemeenteraad het voorstel om gemeenteraadscommissies voor "Grondgebiedzaken" (mobiliteit, openbare werken en ruimtelijke ordening) en "Financiën, Personeel en Administratie" (met inbegrip van burgerparticipatie) op te richten.

“Dergelijke gemeenteraadscommissies kunnen opgericht worden volgens art. 37 van het Decreet Lokaal Bestuur en bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor, verlenen advies en formuleren voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking”, vertelt Berdien.

“Wij achten het raadzaam een gemeenteraadscommissie op te richten met bovenvermelde bevoegdheden, dit om de openheid en transparantie, waarvoor Liedekerke wil garant staan, te bevorderen en dit om deze dossiers uitvoerig te kunnen bespreken, over de partijgrenzen heen. Het is in het verleden reeds meermaals gebleken dat onze inwoners niet voldoende geïnformeerd werden omtrent bv. het verloop van grote bouwprojecten, er een grote vraag is naar burgerparticipatie en de financiën van de gemeente nopen om samen te werken.”

Het voorstel van Berdien Van Den Abeele kon rekenen op héél wat bijval uit de andere fracties, maar werd door de meerderheid toch verdaagd naar de gemeenteraad van maart, om in tussentijd in onderling overleg de modaliteiten van de commissies samen verder uit te werken.

“Onze partij is verheugd dat het gemeentebestuur alvast de intentie heeft verklaard te willen meestappen in dit verhaal.”, aldus Van Den Abeele, “In 2013 en 2017 werd er door onze fractie reeds naar dergelijke gemeenteraadscommissies gevraagd, maar daar was het bestuur toen nog niet klaar voor.”

N-VA Liedekerke wenst volop te werken aan burgerparticipatie, inspraak van de burger, samenwerking tussen meerderheid en oppositie, openbaarheid van bestuur en transparantie voor iedereen. Met dit voorstel geeft N-VA Liedekerke alvast een eerste voorzet.

“Wij zullen op de samenkomst met de verschillende fracties ons voorstel dan ook verder verdedigen en ons constructief opstellen om de modaliteiten ervan op elkaar af te stemmen. Wij hopen aldus dat ons voorstel zal kunnen goedgekeurd worden op de gemeenteraad van 21 maart.”, besluit Berdien Van Den Abeele.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?