Milieu- en stedenbouwkundige aanvraag voor leemontginnig Lenniks Vijverselen

LENNIK – De firma Ontginningen Demets Moorslede N.V. heeft een aanvraag ingediend voor milieu- en een stedenbouwkundige vergunningen voor een leemontginning over 20 jaar langs de Langestraat (Vijverselen) in Lennik. De firma is eerder al ontheven van de verplichting om een milieueffectenrapport aan te vragen.

De uitbating is voorzien op een terrein langs de Langestraat in Lennik, dat door de ontginner ODM wordt gehuurd van een eigenaar uit Gaasbeek. Volgens de beschrijving van de milieuvergunningsaanvraag wordt er een afgraving en heropvulling voorzien van 251.520 m³ leem op een terrein van bijna 6 hectare.  Er worden ook 7 voertuigen (een rupsbulldozer, 2 dumpers, een rupsgraafmachine, twee trekkers met oplegger en een veegmachine) ingezet. De opstartperiode is maximum drie jaar. De stenen worden elders gebakken.

Dubbel interessant

Het terrein is door het gewestplan ingekleurd als reserve ontginningsgebied met een agrarische nabestemming. De aanvrager stelt in zijn aanvraag dat leemgrond zo veel mogelijk gehaald wordt uit infrastructuurwerken maar om de continuïteit te verzekeren moet er een voorraad zijn, die permanent aanspreekbaar is.  Omdat er nog maar weinig grote werken worden uitgevoerd is de uitbating in Lennik dringender. De Lennikse leem is voor de uitbater bovendien  dubbel interessant omdat er zowel gele als rode bakstenen van kunnen gebakken worden waardoor er dringend een aanvraag is ingediend. Uit de leem van de Lembeekse  groeve kunnen er bijvoorbeeld alleen gele stenen gebakken worden.

De aanvrager stelt dat, door de onvoorspelbaarheid van infrastructuurwerken, het mogelijk moet zijn elke dag te beginnen. Bij een maximale uitbating zouden er 30 vrachtwagens over en weer rijden.  Omdat de opvulling de ontginning zo veel mogelijk moet volgen, en er wegens contaminatiegevaar,  andere vrachtwagens moeten aanrukken, zullen er ook 30 opvulvrachtwagens over en weer rijden. Dat brengt het aantal vrachtwagenbewegingen over de Gaasbeekse straten op maximum 120 per dag. Bij een maximale uitbating zou er om de 5 minuten een vrachtwagen door het dorp rijden.

Vrachtwagens

Bij de aanvraag tot ontheffing van de verplichting tot het organiseren van een milieueffectenrapport formuleerde de gemeente Lennik het argument dat het aan- en afrijden van de vrachtwagens zware hinder zal veroorzaken voor de inwoners van Gaasbeek. Om die hinder wat te beperken mag de leemontginning alleen op werkdagen tussen 7 en 18 uur gebeuren en niet op weekends en zon- en feestdagen. De gekozen reisweg van de groeve naar de Brusselse ring is de Gustaaf Van der Steenstraat, de Donkerstraat, de Winkelstraat, Brusselsestraat en de Lenniksebaan. Om de Langestraat te ontzien bouwt de aannemer een dubbele halfverharde aan- en afrijweg op een beschermingsstrook, parallel op de Langstraat. Een borstelmachine moet modder- en stofhinder voorkomen.

Archeologie

De uitbater voorziet een gemiddelde ontginningsdiepte van ongeveer 5,30 meter waarmee hij een halve meter boven de watertafel blijft. De teeltaarde wordt eerst afgegraven en gestockeerd om later weer over de opvulaarde gespreid te worden. De opvulaarde komt ook van infrastructuurwerken.  De exploitant is bereid om aan de noordelijke grens (Gustaaf Van der Steenstraat) de nodige afstand te bewaren om geluidshinder te voorkomen. Aan de oostelijke en zuidelijke kant komen er geen beschermingsmaatregelen. De bestaande oostelijke houtkant  verdwijnt tijdens de ontginning maar de ontginnen gaat er opnieuw streekeigen struiken aanplanten. Voorafgaandelijk moet de uitbater een archeologische prospectie laten uitvoeren.

De openbare onderzoeken lopen nog tot 1 december 2012 voor de milieuaanvraag en tot 12 december 2012 voor de stedenbouwaanvraag. Beide dossiers zijn raadpleegbaar op het gemeentehuis van Lennik.  Er komt geen hoorzitting omdat die alleen verplicht is in een milieueffectenrapport.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?