Memorandum mobiliteitsplatform stad Halle

Het mobiliteitsplatform, de stedelijke adviesraad voor mobiliteit in Halle, heeft naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen, een memorandum opgesteld. Hierin formuleert het platform een aantal aanbevelingen voor het nieuwe stadbestuur, dat na de verkiezingen samengesteld zal worden.

Het platform maakte een analyse van de huidige situatie en de uitdagingen die Halle op vlak van mobiliteit te wachten staan. Globaal kijkt het terug op een gematigd positief rapport. "Het bewustzijn dat het anders kan (en moet) is ingezet en er werden enkele belangrijke stappen gezet richting een verkeersveiliger en verkeersleefbaarder Halle", klinkt het. "Doch is het werk nog lang niet klaar en mag het in de volgende legislatuur een heel stuk 'sneller' vooruitgaan. Er blijven heel wat knelpunten, onveilige situaties, onvolledige loop- en fietsroutes,… Dit worden de uitdagingen voor de volgende legislatuur."

Voor de legislatuur 2019-2024 ziet het mobiliteitsplatform volgende concrete prioriteiten.

* Voetgangers: openstellen (en onderhouden !) semi-private stegen en doorgangen en verder uitwerken trage wegen plan.
Opstellen van een actieplan voor verbetering van voetpaden met aandacht voor rolstolgebruikers en kinderwagens door systematische verlaging van borduren aan alle oversteekplaatsen en voorzien van (voldoende) budgetten voor eventuele onteigeningen.

* Opmaak van een degelijk fietsbeleidsplan met o.a. aandacht voor:veilige en comfortabele fietspaden en doorlopende routes;meer en betere fietsstallingen op doel- en op vertreklocaties, liefst overdekt en indien mogelijk ook hier en daar bewaakt; een actief fietsstimuleringsbeleid

* Openbaar vervoer: uitbreiden tot soort van stadsnet voor bussen, ook in combinatie met stadsrandparkings (zie punt 4) en een betere OV-verbinding met de Colruyt-sites.

* Autoverkeer: realisatie van stadrandparkings en duidelijk communiceren en bewegwijzeren. Hierbij dient ook een doeltreffend tariefsysteem uitgewerkt te worden (duurder in stadscentrum, goedkoper - of gratis - op stadsrandparkings). “Versterken” wil niet zeggen “uitbreiden” maar eerder “centraliseren” van de totaal aanwezige capaciteit zodat langsheen de straten meer ruimte vrijkomt voor andere activiteiten en weggebruikers en het parkeerzoekverkeer verdwijnt.

* Schoolomgeving: ALLE schoolomgevingen én de routes naar de scholen drastisch verkeersveiliger maken. Hier moet men resoluut de kaart van de verkeersveiligheid trekken en de infrastructuur op die manier inrichten. Prioritair zijn hierbij, omwille van de omvang van scholen, de Don Bosco-school en het Atheneum.

* Alle modi: terugdringen sluipverkeer Buizingen en Essenbeek en leefbaarder maken van woonstraten a.d.h.v aangepast circulatieplan.

Concrete acties worden gekoppeld die gedurende de volgende beleidsperiode moeten nagestreefd worden:

Opmaken van een nieuw mobiliteitsplan dat antwoord biedt aan de actuele noden en nieuwe ontwikkelingen
Continue sensibilisering en werkelijk stimuleren van alternatieven (ook financieel) en participatie in initiatieven als “autoloze zondag”.
Deelfietsen en deelauto’s verder aanmoedigen, ook met eigen vloot.
Als bestuur zelf het goede voorbeeld stellen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?