Massa's verkeersnieuws uit Dilbeek

DILBEEK - Op de Dilbeekse verkeerscommissie zijn heel wat nieuwigheden voorgesteld die nadien door het schepencollege zijn goedgekeurd. Het gaat vooral om aanpassingen die de parkeerproblematiek moeten aanpakken.

Geen doorgaand verkeer aan Alenaborre

Er komen paaltjes beneden aan de Alenaborre zodat doorgaand verkeer onmogelijk wordt. Een inwoner vroeg de weg te verharden. Tijdens de wintermaanden verandert de weg er in een modderpoel, niet alleen omdat er geen verharding ligt, maar tevens omdat er doorgaand verkeer zou doorkomen. De verkeerscommissie is geen voorstander tot het verharden van de weg in asfalt, maar stelt voor om er gestabiliseerde dolomiet aan te brengen, zodanig dat de modder kan vermeden worden en het er voor de bewoners aangenamer wordt. Het schepencollege gaat akkoord.

Verkeerssituatie kruispunt Stichelberg/Rietlaan

De verkeerscommissie besprak tijdens haar jongste vergadering de gevaarlijke situatie in de Rietlaan. Er komt een parkeerverbod in de Rietlaan, vanaf Rietlaan 3 tot Stichelberg 11 (net aan het kruispunt met de Stichelberg), dat door middel van gele onderbroken belijning wordt aangebracht. Momenteel is het zo dat er, komende van de E. De Blutslaan, vooral rechts geparkeerd wordt in de Rietlaan tot aan het kruispunt met de Stichelberg, waardoor het verkeer er aan de linkerkant moet rijden. Komt er op dat moment verkeer uit de Stichelberg dat rechts de Rietlaan wil inrijden, zorgt dit voor een gevaarlijke situatie.

P. Benoitstraat: verkeersoverlast

Er is een klacht omtrent vrachtwagens die bij het in- en uitrijden van het gemeentelijk recyclagepark langs de P. Benoitstraat rijden in plaats van onder de brug van de ring, wat voor overlast in de straat zorgt. De commissie stelt voor om zowel bij de chauffeurs van Manu nv als intern bij de chauffeurs van de gemeentelijke voertuigen aan te dringen om de Peter Benoitstraat steeds via de Rob. Dansaertlaan binnen te rijden en niet via de Lindenlaan. Het schepencollege treedt het advies bij.

Parkeeroverlast door rusthuis Quietas

Een inwoner uit de Bezenberg klaagt over de parkeeroverlast door het rusthuis Quietas. Doordat er onvoldoende parkeerruimte is, parkeren de bezoekers zich langs het braakliggend terrein aan de overkant met modder tot gevolg.

Het terrein aan de overkant van het rusthuis is een perceel grond gelegen in natuurgebied. Het herbestemmen van natuurgebied in functie van een parking is niet haalbaar. Alle beleid van de hogere overheden en het beleid uitgestippeld in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is erop gericht de beschikbare open (groene) ruimte maximaal te behouden.

De commissie stelde wel vast dat de parking van het rusthuis beter kan ingericht worden waardoor er meer parkeerplaatsen kunnen zijn. Tevens is er de naburige parking Begijnenborre die tijdens het weekend grotendeels leeg staat en op wandelafstand van het rusthuis gelegen is. De verkeerscommissie stelt daarom voor om deze suggesties over te maken aan het rusthuis. Het schepencollege gaat akkoord.

Kerkstraat Itterbeek: verkeersproblematiek aan Witte huis

De verkeerscommissie besprak de gevaarlijke situatie in de Kerkstraat ter hoogte van de ingang van het Witte Huis. Tussen de kerk en het rusthuis is het vrij smal door de geparkeerde voertuigen, waardoor auto’s op de voetpaden rijden. Daarom stelt de commissie voor om enkele parkeerbeugels aan te brengen langsheen het voetpad ter hoogte van de ingang van het rusthuis, zodat voertuigen het voetpad niet meer kunnen oprijden. Het schepencollege gaat akkoord.

Parkeerproblematiek Schepdaal

De verkeerscommissie besprak het parkeerprobleem dat zich voordoet ter hoogte van het kruispunt van de Geraardsbergsestraat met de Kerkhofstraat. Bij voetbalwedstrijden wordt er op de verhoogde berm geparkeerd ter hoogte van dit kruispunt. Om dit te vermijden kunnen enkele paaltjes geplaatst worden voor de woning nummer 130.

Tevens meldde een inwoner van Schepdaal de moeilijke verkeerssituatie in de E. Eylenboschstraat, komende van de Ninoofsesteenweg, ter hoogte van de Spar. Door de aanwezigheid van geparkeerde voertuigen langs de kant van de Spar én de rij wachtende voertuigen voor de verkeerslichten wordt de doorgang er bij momenten versperd. Aangezien men enerzijds steeds van op de N8 via de Overvelstraat Schepdaal kan binnenrijden en anderzijds de handelszaken weinig parkeermogelijkheden hebben, vindt de verkeerscommissie het niet nodig om bijkomende maatregelen te treffen door een parkeerverbod in de E. Eylenboschstraat in te voeren. De gele belijning ter hoogte van het kruispunt E. Eylenboschstraat/Oudstrijdersstraat dient wel opnieuw aangebracht te worden, zodat de doorgang voor de bus niet versperd wordt. Het schepencollege treedt het advies van de commissie bij.

Herdebeekstraat: geen extra snelheidsremmer

De commissie besprak de aanvraag van een inwoner uit de Herdebeekstraat om nog een bijkomende bloembak te plaatsen.

Enige tijd geleden werden er in de Herdebeekstraat, in het gedeelte tussen de Armveldweg en de Lenniksebaan, twee asverschuivingen door middel van bloembakken geplaatst als snelheidsremmers.

De verkeerscommissie is echter van oordeel dat de drie asverschuivingen die momenteel aanwezig zijn in de Herdebeekstraat (een derde bevindt zich ter hoogte van de spoorwegbrug) momenteel voldoende zijn. De commissie stelt daarom voor om de toestand er te behouden zoals ze is. Het schepencollege treedt het advies bij.

Regina Caeli: parkeerproblemen

De verkeerscommissie besprak de melding van de school Regina Caeli dat er op de parking ter hoogte van de H. Theresiakerk tijdens de sluiting van de school steeds chaotisch geparkeerd wordt. De commissie is echter van oordeel dat er weinig mogelijkheden zijn om de parking anders in te richten en stelt voor de situatie te behouden zoals ze is.

Tevens stelt Regina Caeli voor om bijkomende zebrapaden te creëren in de Schilderkunstlaan (ter hoogte van de Weerstanderslaan en de Bouwkunstlaan). De commissie is echter van oordeel dat deze oversteekplaatsen geen extra veiligheid zullen bieden en stelt voor de situatie er te behouden.

De school maakte nog de suggestie over om een zoenzone aan te brengen aan het spaarbekken in de Kaudenaardestraat. Volgens de commissie is dit echter geen realistisch voorstel aangezien dit te veraf ligt van de schoolingang. Het schepencollege treedt het advies bij.

Vernieuwen wegdek Ninoofsesteenweg

Het gedeelte van de N8 tussen de Itterbeeksebaan en de Herdebeekstraat krijgt een nieuwe toplaag. Deze werken starten midden maart en duren een dertigtal dagen. Ze zullen bij nacht werken tussen 21 uur en 6 uur, vanaf 6 uur zal de N8 steeds volledig vrij zijn. Tijdens de werken zal telkens één rijrichting volledig worden afgesloten. Het verkeer zal door middel van een verkeerslichtenregeling over de andere rijrichting worden gestuurd, waarbij een maximale wachttijd van 10 minuten zal ontstaan. Onderhoud verwarmingsinstallaties in gemeentegebouwen

De gemeenteraad ging akkoord om een raamovereenkomst af te sluiten voor dringende interventies aan de verwarmingsinstallaties van gemeentegebouwen, evenals voor het jaarlijks onderhoud van alle verwarmingsinstallaties, en dit voor een periode van 2 jaar. De raming voor deze overeenkomst voor de periode van 2 jaar bedraagt € 61.105, btw incl.

Parkeerverbod zwaar vervoer (+3,5 ton) op Ninoofsesteenweg

Regelmatig parkeren er vrachtwagens en bussen op de parkeerstrook voor de handelszaken en woningen op de Ninoofsesteenweg tussen de nummers 247 en 259. Het college besliste op 9 januari 2012 het advies van de lokale politie bij te treden betreffende het invoeren van een parkeerverbod voor zwaar vervoer (+3,5 ton) op de Ninoofsesteenweg tussen nummers 247 en 259. Het advies werd doorgestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gezien de Ninoofsesteenweg onder het beheer van het gewest valt. Ook AWV heeft geen bezwaar tegen het invoeren van dit parkeerverbod op de parkeerstrook. De gemeenteraad keurde het aanvullend verkeersreglement goed.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?