“Lenniks schepencollege schuift enorme kosten door naar volgend bestuur”

Tijdens de laatste gemeenteraad in Lennik lagen het Budget 2018 en de aangepaste Meerjarenplanning voor de Gemeente ter bespreking. Fractieleider van N-VA – LENNIK² Geert De Cuyper besteedde 8 uren aan de analyse van het lijvige dossier.

Op de gemeenteraad van 18 december 2017 is gebleken dat de huidige OpenVLD–CD&V-meerderheid er helemaal niet in geslaagd is haar belangrijke doelstellingen uit te voeren binnen haar bestuursperiode 2013-2018. Burgemeester Irina De Knop (OpenVLD-LvB) moest zelfs toegeven dat een aantal projecten lang aansleepten. Ze haalde voormalig schepen en burgemeester Etienne Van Vaerenbergh aan die altijd stelde dat er minstens twee legislaturen nodig waren om een groot project te realiseren.

“Grote projecten geraken niet opgestart door het OpenVLD-CD&V-bestuur, worden verder uitgesteld naar volgende jaren en worden ook alsmaar duurder.  Er is een zeer belangrijke verschuiving van (niet uitgevoerde) investeringen naar 2018 en verder (zelfs tot in 2021), dus naar de nieuwe legislatuur”, stelt fractieleider De Cuyper vast. “De conclusie is dat deze 'trein der traagheid' aan de Lennikse bevolking bijkomend honderdduizenden euro's kost.”

“Met alle verschuivingen wordt de toekomst en het volgend (nog te verkiezen) bestuur zwaar belast. Hoewel dit eigenlijk niet mag in een verkiezingsjaar, want dit is namelijk in tegenspraak met de Omzendbrief van Binnenlands Bestuur.“
In zijn motivering op de gemeenteraad wees Geert De Cuyper er tevens op dat dit schepencollege geen oog heeft voor tal van werkelijke noden binnen de gemeente, en dat diverse nodige acties blijven ontbreken of ondergewaardeerd worden.

 Basisinstrumenten voor beleid

Voor het begin van ieder financieel boekjaar stelt de gemeenteraad op basis van het meerjarenplan het gemeentelijk budget van het komende jaar vast. Dit budget en meerjarenplan worden voorbereid door het College van Burgemeester en schepenen in samenwerking met de financieel beheerder en de diensten van de gemeente. Deze diensten worden ondersteund door het Managementteam (MAT) bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Dit managementteam (MAT) vergadert onder het voorzitterschap van de gemeentesecretaris en bestaat uit de afdelingshoofden, de financieel beheerder en de burgemeester (met raadgevende stem).
Deze documenten zijn hét basisinstrument voor de beleidsmakers van de gemeente, nl. het huidige OPEN VLD-CD&V –bestuur.

 Omzendbrief van 14 juli 2017

 Voor het opstellen van het Budget en het Meerjarenplan geeft het Agentschap Binnenlands Bestuur (Vlaamse overheid) specifieke onderrichtingen aan de gemeenten door middel van Omzendbrieven. Zo liet het Agentschap Binnenlands Bestuur ook aan de gemeente Lennik weten dat het een algemene regel van behoorlijk bestuur is dat in het jaar van de verkiezingen (budget 2018) de nodige voorzichtigheid wordt in acht genomen en dat er geen beslissingen worden genomen die het beleid van de nieuwe gemeenteraden, de financiële of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos verstoren.

 Met andere woorden: vermits de bestuursperiode van de huidige OPEN VLD – CD&V-coalitie een einde neemt op 31 december 2018  en er vanaf 1 januari 2019 een nieuwe meerderheid met deels nieuwe gemeenteraadsleden de gemeente zal besturen, is het aangewezen in 2018 geen belangrijke (contractuele) nieuwe engagementen aan te gaan die verder gaan dan 31 december 2018.

 Adviezen van het managementteam

 “Naar aanleiding van de budgetopmaak 2017 adviseerde het Managementteam aan het College om onder meer de nodige reserves op te bouwen voor de tweede pensioenpijler (aanvullend pensioen voor het contractueel personeel van de gemeente) en de bouw van een administratief centrum.   

Voor de budgetopmaak 2018 liet het Managementteam aan het College weten dat de omvang van de geplande investeringen niet in verhouding staat tot het aantal personeelsleden die deze dossiers dient voor te bereiden en uit te werken en vraagt zij dat de vrijgekomen gelden (slechts 15 % van de geplande investeringen werd immers uitgevoerd) niet systematisch gebruikt worden om nieuwe acties en investeringen in te schrijven zonder dat dit gepaard gaat met aanwerving van bijkomend personeel”, zegt gemeenteraadslid Geert  De Cuyper.

 Aankondigingspolitiek …..

 “Bij de start van haar bestuursperiode op 2 januari 2013 had het College de volgende grote investeringen voor ogen:  

- Het gemeentehuis zou tijdens de jaren 2015 en 2016 heringericht worden voor een totaal bedrag van 400 000 €,
- Het Lennikse mobiliteitsplan zou in 2015 geactualiseerd worden voor een bedrag van 73 000 €,  
- De voetpaden in het dorp van Sint-Martens-Lennik zouden in 2015 vernieuwd worden voor een totaal bedrag van 397.000 €.
- De fietspaden aan de Frans Van der Steenstraat en de Frans Luckxstraat zouden in 2015 en 2016 vernieuwd worden voor een bedrag van 336 000 €.
- De Schapenstraat zou tijdens de periode 2015 – 2019 vernieuwd worden voor een totaal bedrag van 3 708 000 €.
- De gemeenteschool in Eizeringen zou tijdens de jaren 2015-2017 verbouwd worden voor een totaal bedrag van +- 570 000 €.
- De Feestzaal Jo Baetens zou tijdens de jaren 2015-2016 vernieuwd worden voor een bedrag van 1 450 000 €.

 ….. Wordt verschuivingspolitiek ….

“ Tijdens de gemeenteraad van 18 december 2017 is gebleken dat de huidige OPEN VLD – CD&V- meerderheid er helemaal niet in geslaagd is haar belangrijke doelstellingen uit te voeren binnen haar bestuursperiode 2013-2018.  Tevens geeft het College geen gehoor aan de adviezen die door het Managementteam geformuleerd worden.

Het verschuiven van investeringen heeft eveneens een dubbel gevolg:

 - Ze worden verschoven tot na 2019 (zelfs tot 2021): dit is de periode tijdens dewelke de gemeente door gedeeltelijk andere raadsleden zal worden bestuurd en dit legt hen dan ook nu reeds verplichtingen op (afgesloten contracten met investeringen) die later zullen moeten worden uitgevoerd

 - Vele grote projecten worden door het ‘verschuiven‘ alsmaar duurder :

 *de kostprijs van de verbouwingswerken aan het gemeentehuis, volgens de oorspronkelijke raming van 400 000 €, zal verhoogd worden tot (minstens) 760 000 € 

*de kostprijs voor de heraanleg van de fietspaden aan de Frans Van der Steenstraat en de Frans Luckxstraat (oorspronkelijk geraamd op 336 000 €) zal nu minstens 1 3718 570 €  kosten :  400 % meer ! 

*de oorspronkelijke kostprijs van de verbouwingswerken aan de Feestzaal Jo Baetens van 1 450 000 €  is intussen verhoogd tot 1 980 000 € 

*de oorspronkelijke verbeteringswerken aan de Schapenstraat worden van 3 708 000 € verhoogd naar 4 818 528 €

 Enkel voor deze vier posten is er nu reeds een (voorziene) meeruitgave van 2 900 000 €. “

Weer nieuwe leningen

“Het ontbreekt zeer duidelijk aan daadkracht binnen het college waardoor er honderdduizenden EURO’S méér dienen uitgegeven te worden voor dezelfde projecten. Het aantal studieopdrachten die het College heeft uitgeschreven is niet meer te tellen.

 Daarenboven stellen we vast dat, als al de voorziene werken en investeringen zouden worden uitgevoerd, er in 2021 geen ademruimte meer overblijft voor andere projecten.  De leningscapaciteit van Lennik is dan immers op haar limiet".

  Geen geld voor pensioenen gemeentelijke ambtenaren

 “De nodige positieve acties worden miskend”

“*de subsidies voor het beleid Ontwikkelingssamenwerking bedragen momenteel slechts 4 500 € per jaar en gaan vanaf 2019 zelfs verlagen naar slechts 3 000 € per jaar

 *de beloofde gelden voor de opbouw van pensioenreserves voor de tweede pensioenpijler (ten voordele van contractueel gemeentepersoneel) worden niet voorzien

*de beloofde gebruiksvriendelijke oversteekplaatsen voor mindervaliden en kinderwagens zijn er nog steeds niet

*het Mobiliteitsplan (beloofd voor 2015) zal er slechts ten vroegste medio 2018 zijn

*de twee beloofde bomenplekjes voor Eizeringen (voorzien voor 2014) zijn nog steeds niet aangelegd

*de beloofde lift in de bibliotheek werd nog steeds niet geïnstalleerd

*de heraanleg van de voetpaden in het dorp van Sint-Martens-Lennik zijn niet meer nominatief in het Meerjarenplan voorzien.”

“Stilstand kost veel geld aan de Lennikenaar “

 “De analyses van het budget 2018 en de aangepaste Meerjarenplanning 2014-2019 tonen duidelijk aan dat het OPEN VLD – CD&V-college sinds de aanvang van haar bestuursperiode op 2 januari 2013 al te veel stil gezeten heeft.  
Eerder dan zelf de handen uit de mouwen te steken en initiatieven te ontwikkelen en uit te werken, investeringsdossiers op te volgen, oog te hebben voor werkelijke noden, geeft zij er de voorkeur aan prestigeprojecten op te starten die bij gebrek aan eigen opvolging en daadkracht, honderdduizenden euro’s aan de Lennikse bevolking meer kosten.
Intussen heeft dit college geen oog voor tal van werkelijke noden en initiatieven binnen de gemeente”, besluit raadslid De Cuyper.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?