Lennik ondertekent het SAVE-charter voor veiliger verkeer

LENNIK – De gemeente ondertekende het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De gemeente Lennik is de 72ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

Tijdens de gemeenteraad van 24 november 2014 diende raadslid Lien De Slagmeulder (N-VA-Lennik²) een voorstel in om het Save charter te ondertekenen. Haar voorstel werd eenparig door de gemeenteraad goedgekeurd. Bijna twee jaar later is de ondertekening een feit.

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. Lennik wil met de ondertekening van het SAVE-charter een engagement aangaan en een duidelijk signaal geven zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

De gemeente krijgt begeleiding van OVK. In dit traject wordt oa. een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar. Deze acties moeten aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen (zie charter onderaan).

Enkele concrete acties zijn: de verdere opmaak van het mobiliteitsplan, meer aandacht voorzien voor de zwakke weggebruiker bij signalisatievergunningen en wegomleidingen, het voorzien van fietsrekken op druk bezochte plaatsen, het opwaarderen van trage wegen, de verkeerschaos aan schoolpoorten aanpakken, enz. Na één jaar zullen de verschillende acties uit het actieplan worden geëvalueerd.

7 SAVE-doelstellingen

In het actieplan “Verkeerveiligheid Lennik”, dat is opgebouwd rond de 7 SAVE-doelstellingen, wil de gemeente het komende jaar een extra inspanning leveren om 24 acties uit te werken. Vele van deze acties zijn al opgestart en zitten in een gevorderde fase, zoals: de herziening van het mobiliteitsplan, de aandacht voor de zwakke weggebruiker bij signalisatievergunningen en wegomleidingen, het opstellen van een strooiplan voor de wintermaanden, het plaatsen van snelheidsinformatieborden en handhaving, de invoering van een trajectcontrole d.m.v. ANPR-camera’s op de Joseph Van den Bosschestraat (N282), het communicatiebeleid van de PZ Pajottenland i.v.m. handhaving, het vernieuwde parkeerbeleid en het online aanbieden van verschillende documenten op de vernieuwde website. Andere acties volgen en zullen spoedig ook worden opgestart.

Snelheidsduivels

Met doorgevoerde snelheidscontroles probeert de politie van de zone Pajottenland de snelheid aan banden te leggen. “Het resultaat is dat we minder ongevallen met slachtoffers vast stellen. Toch blijft nog 8 % van de bestuurders te snel rijden. Lennik heeft transitwegen wegen richting Brussel met veel verkeer waardoor  zwakke weggebruikers zich onveilig voelen. In de testfase van de trajectcontroles in Herne en Lennik werd vast gesteld dat er nog dagelijks 250 voertuigen de snelheid overtreden. Daarvan reden er sommigen tot 60 km te snel. De politie verzamelt de gegevens van de snelheidsmetingen om er een objectief beeld over te krijgen. Belangrijk is natuurlijk ook de aangepaste infrastructuur”, zegt korpschef Marc Hellinckx.

Het SAVE-charter Steden & Gemeenten

“Wij verklaren dat onze stad/gemeente bereid is een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te beschermen. Daarvoor zal onze stad/gemeente een actieplan uitwerken dat aansluit op één of meerdere van volgende doelstellingen:

1.           De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.

             Nieuwe infrastructuurprojecten analyseren aan de hand van een verkeersveiligheidsaudit.

             Gevaarlijke punten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen.

             Deze gevaarlijke punten systematisch aanpakken.

 

2.           De implementatie van het STOP-principe.

             Bij alle infrastructuurwerken.

             Bij elke mobiliteitsbeslissing.

             In het beleid van de gemeente.

 

3.           De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.

             Plaatsen waar kinderen en jongeren vertoeven systematisch veiliger maken.

             Deze plaatsen moeten jongeren autonoom en veilig kunnen bereiken.

             Verkeersveiligheid verkiezen boven verkeersdoorstroming en parkeren.

 

4.           Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.

             Subjectieve en objectieve pakkans opdrijven door meer controles.

             Permanent communiceren over het waarom van deze acties.

             De strijd aangaan met weekendongevallen.

 

5.           De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken.

             Het STOP-principe toepassen op alle dienstverplaatsingen.

             De gemeentediensten moeten voor alle bewoners bereikbaar zijn volgens het STOP-principe.

             Het gebruik van duurzame en veilige vervoermiddelen voor woon-werkverkeer stimuleren.

 

6.           Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.

             Meewerken aan bestaande én ontwikkelen van nieuwe preventiecampagnes.

             Organiseren van een verkeersveiligheidsdag.

             Een actief communicatiebeleid voeren.

 

7.           De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

             Proactief hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en naasten.

             Via nauwe samenwerking de afstemming tussen dienstverleners verbeteren.

             De gids “Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval” ter beschikking stellen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?