Lennik heeft nog geen nieuwe Milieuadviesraad en GECORO

LENNIK - Gemeenteraadslid Geert De Cuyper heeft klacht in gediend bij de gouverneur omdat het Lennikse schepencollege nog altijd geen afsprakennota afsloot maar ook omdat er nog steeds geen nieuwe milieuraad en Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is samen gesteld.

De oude adviesraden zijn, na meer dan 10 maanden, nog in voege waardoor de huidige politieke fracties er niet in vertegenwoordigd zijn, maar wel deze van de vorige legislatuur. “Onze fractie heeft tijdig zijn kandidaten ingezonden. Maar top op heden zijn de milieuraad en de GECORO nog niet hernieuwd terwijl de bevoegde schepen Heidi Elpers daarover op verschillende gemeenteraden werd geïnterpelleerd. “Ik vraag daarom aan de gouverneur om het schepencollege er toe aan te zetten de statuten, het huishoudelijk reglement en de nieuwe samenstelling van beide adviesraden op de agenda van de gemeenteraad van 25 november 2013 te plaatsen”, zegt De Cuyper.

GECORO

“Ik was verwonderd dat de heer De Cuyper een klacht ingediend heeft omdat de milieuraad en de GECORO nog niet opgericht zijn”, reageert milieuschepen Heidi Elpers. “Wat de GECORO betreft wil ik het volgende meedelen. Al geruime tijd werd een oproep gedaan voor het zoeken naar kandidaten. De respons was matig. Daarom is de administratie zelf begonnen met de kandidaten die vroeger reeds deel uitmaakten van de GECORO op te bellen, te mailen. Tevens moet er rekening gehouden worden met de man/vrouw verhouding. Ook het vinden van de nodige plaatsvervangers verliep moeilijk.  Het is dus uit overmacht dat deze raad nog niet werd samengesteld. Ik kan u vertellen dat we deze week de laatste mail ontvangen hebben met de bevestiging van de kandidaturen van een bepaalde maatschappelijke geleding.   Op de volgende gemeenteraad zal de GECORO aangesteld worden”, zegt Elpers.

“Ik wil er toch even op wijzen dat de stad Antwerpen, een oproep gedaan heeft om voor 15/11/2013 de kandidaturen in te dienen voor de GECORO. Dit wil zeggen dat Lennik absoluut niet de enige gemeente is, maar dat onze oproep wel reeds begin dit jaar gelanceerd werd”, argumenteert Elpers.

Milieuraad

“Wat de milieuraad betreft heb ik het standpunt ingenomen dat de huidige milieuraad loopt zolang het milieujaarprogramma loopt. Ik vind het niet meer dan normaal dat de ploeg die meegewerkt heeft aan het jaarprogramma aanblijft zolang dit loopt. De milieuraad is reeds verschillende keren samengekomen en de werking verloopt perfect. Ik heb ook reeds meegedeeld aan de mensen van de milieuraad wat de reden is waarom deze aangesteld blijft. Vanaf 2014 is het trouwens niet meer verplicht om een milieuraad te hebben. Toch is dit werd ook reeds aan de milieuraad meegedeeld en zal er een oproep komen voor een nieuwe raad. Indien het gemeenteraadslid dat deel uitmaakt van de partij NVA-L² vaker aanwezig zou zijn, dan had hij deze info kunnen meegeven aan de heer De Cuyper”, besluit Elpers.

Oproep

Vreemd in deze zaak is dat schepen Elpers na afloop van de gemeenteraad van oktober 2013 aan Persinfo vroeg om een oproep te doen naar kandidaten voor de milieuraad. Ze gaf toe dat het te laat was om de oproep nog in het gemeentelijk infoblad te publiceren en dat ze daarom een beroep deed op de pers. Ze beloofde daarover een tekst te mailen, maar die is nooit aan gekomen op onze redactie.

Interpellaties

Geert De Cuyper antwoordt hier op dat hij meermaals op de gemeenteraad heeft gevraagd hoe het komt dat de GECORO en de MAR nog niet opnieuw zijn samengesteld.”Op geen enkel ogenblik werd hierop een duidelijk antwoord gegeven. " Men zou nog zien ". Men, dacht aan opheffing, aan samensmelting, aan ...”.

 “Intussen is de Werkgroep Trage Wegen ( die de huidige bestuursmeererheid eveneens wou afschaffen omdat haar doelstelling intussen volgens de bevoegde schepen zou gerealiseerd zijn ) opnieuw geïnstalleerd”, stelt het gemeenteraadslid vast.

Volgens De Cuyper kan ' overmacht ' hier niet ingeroepen worden. In de meeste van de andere gemeenten is dit reeds gebeurd. ( blijkbaar wil men nu Antwerpen met Lennik vergelijken ...). Tijdens de vorige bestuursperiodes werden deze raden binnen een normale periode samengesteld. Ook toen waren er moeilijkheden i.v.m. de man/vrouw verhouding.

 “De teksten van de statuten liggen al jaren klaar en kunnen zomaar worden overgenomen. Mevr. Elpers is echter van plan hieraan enkele ( politieke) wijzigingen  te brengen”, zegt De Cuyper.

 De Cuyper de redenering i.v.m. het samelopen van de MAR en het Milieujaarprogramma foutief. “Het ene heeft niks met het andere te maken. Trouwens, het huidige Milieujaarprogramma werd onder mijn bevoegheid opgesteld zodat ik in feite eveneens - volgens haar redenering - voor de uitvoering verantwoordelijk zou moeten zijn ... doch ik krijg geen uitnodiging voor de MAR-vergaderingen ....”, weerlegt De Cuyper.

“Het zijn dus ' uitvluchten ' om na tien maanden een poging tot verantwoording te doen waarom men gedurende deze periode niets wezenlijks gedaan heeft. Ook nu is Mevr. Elpers vergeten om tijdig een oproep in het Gemeentelijk Informatieblad te laten publiceren om zodoende tijdig kandidaturen in te zamelen om vanaf 1/1/2014 met een nieuwe MAR te starten. Nu zal deze publicatie slechts op 1/1/2014 verschijnen zodat men nog geruime tijd geen MAR zal hebben”, meent De Cuyper.

Afwezig

“Trouwens, indien men van plan is de statuten te wijzigen, dienen eerst  normalerwijze de ( nieuwe) statuten op een gemeenteraad te worden goedgekeurd vooraleer men een oproep kan publiceren. Men dient immers eerst vast te leggen welke groepen in de nieuwe MAR kan zetelen. Er zijn tot op heden 3 MAR'S doorgegaan waaraan Mevr. Elpers - volgens mijn inlichtingen - zelf niet allemaal heeft deelgenomen. Op geen enkele gemeenteraad heeft zij medegedeeld dat de huidige MAR in 2013 in functie zou blijven”, besluit De Cuyper.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?