LEF maakt verkiezingsprogramma bekend

LENNIK – LEF, de jongste partij, die op 14 oktober in Lennik opkomt bij de gemeentetraadsverkiezingen maakt haar programma bekend

“Verwacht van LEF geen grote projecten. Om grote projecten te realiseren heb je immers véél centen nodig, centen waar we jammer genoeg niet over beschikken. Daarom stellen wij voor om een hele reeks kleine projecten uit te voeren. Projecten die storende elementen in ons Lennik op een dikwijls eenvoudige manier oplossen en verhelpen gebruik makend van gezond verstand. Projecten die spek zijn voor onze Lennikse bek, betaalbaar en realiseerbaar” zegt lijsttrekker Eddy Warrand.

“Ons programma bevat 11 punten. Uiteraard hadden we méér punten kunnen naar voren brengen. Er zijn uiteraard méér dan 11 kleine storende zaken in de gemeente waar we kunnen aan werken. Met ons programma willen wij gewoon toelichten op welke manier we problemen aanpakken. Als deze aanpak de kiezer bevalt dan spreekt het voor zich dat we dezelfde strategie op al onze projecten zullen toepassen”, legt Warrand uit.

“Op 5 oktober lichten wij in de feestzaal van de sporthal vanaf 12u graag ons programma toe aan iedereen die bij ons komt genieten op ons 2de Vlaams stoofvlees met LEF. Op 8 oktober mag iedereen dan ons programma in de bus verwachten”, aldus Warrand.

Het LEF-programma:

Een 11 voor LEF

Is LEF een partij van ontevredenen? Ja. Omdat Lennik is blijven stilstaan en vele inwoners daar zeer ontevreden over zijn. Terecht!

Is LEF een partij van afbrekers? Neen. Omdat Lennik dringend wederopgebouwd moet worden. Alleen zo kan de ontevredenheid verdwijnen en zal de Lennikenaar zich opnieuw met Lennik verzoenen.

Waar blijft het gezond boerenverstand?

LEF trekt met een positief programma naar de verkiezingen. Niet met een bijbel vol vage beloften waar achteraf niets van in huis komt. Wel met concrete én haalbare voorstellen waar het toekomstige beleid moet en kàn werk van maken. De programmavoorstellen van LEF zijn gebaseerd op gezond verstand, op gezond boerenverstand. In een landelijke gemeente als Lennik hoort dat zo. Aan stadhuiswoorden hebben wij niets. LEF is een partij van échte Vlamingen. Geen extreme Vlamingen maar normale Vlamingen zoals de meesten onder ons. Vandaar onze slogan: “LEF, Zo ben je een echte Vlaming.” LEF wil er mee voor zorgen dat onze gemeente niet meer als extremistische gemeente in de pers komt. Maar eerder als gemeente met respect voor ieders mening, taal en cultuur. Met respect voor de democratie!

1. Financiële doorlichting om kosten te besparen

De gemeentebelastingen in Lennik zijn een van de hoogste in Vlaanderen. En toch raakt de gemeente niet uit haar kosten. Begrijpe wie begrijpe kan! Daarom moet er dringend een doorlichting komen van de gemeentekosten. Die doorlichting dient te gebeuren door een onafhankelijke instantie. Elke overbodige en ondoorzichtige kost moet nadien meteen geschrapt worden. Zo geven we niet meer uit dan wat er binnenkomt. En met het overschot financieren we projecten die écht nodig zijn. “LEF, zo zak je niet in het rood.”

2. Subsidiëring verenigingsleven moet blijven

In Lennik bloeit het verenigings-leven, gelukkig maar. Sport, cultuur, jeugd, senioren... ze serveren elk jaar een menu aan activiteiten waar de Lennikenaar graag naartoe komt. Maar wat gaat er gebeuren als de gemeente de geldkraan dichtdraait wegens gebrek aan middelen? Vallen die verenigingen dan zonder subsidies, met het risico dat sommige er het bijltje bij neerleggen? Voor LEF is zoiets onaanvaardbaar. De bestaande gemeentelijke subsidies moeten moeten minstens op het huidige niveau gehandhaafd blijven zodat de werking van de clubs niet in het gedrang komt. En als er na de financiële doorlichting geld vrijkomt, moeten de verenigingen hun stuk van de taart krijgen.

3. Meer veiligheid met goedkopere brandweer

Voelen we ons onveilig in Lennik? Niet echt. Ons Gewestelijk Brandweerkorps is het 3e duurste korps is in Vlaanderen (Anwerpen en Gent niet meegerekend). Hoe zoiets komt? Bij nader inzien blijkt dat de brandweer van Lennik een “vooruitgeschoven post” heeft in Tollembeek, waarvoor Lennik de volle pot betaalt! Alle personeels- en werkingskosten van deze voorpost worden met uw belastingsgeld betaald. Dat moet stoppen. En zo kan er geld vrijkomen voor Lennikse initiatieven en kunnen we in ons eigen corps investeren waar nodig. Een nieuwe ziekenwagen misschien?

4. Tijd voor Nieuw Verkeersplan

Ons mobiliteitsplan is inmiddels 14 jaar oud. Alsof er in die 14 jaar in het verkeer niets is gebeurd, vond de gemeente het niet nodig enige aanpassing aan te brengen aan dat plan. Uiteraard kunnen we zelf niets veranderen aan kruispunten en wegen die van en naar Brussel leiden. Dat is de bevoegdheid van Gewest en Provincie. Maar over onze eigen wegen zijn we zelf de baas. Een Nieuw Verkeersplan dringt zich op. Met één- of tweerichtingsverkeer, en bestuurd door het gezond verstand.

5. Wegwerken van hinder door wegenwerken

Wie wegen zegt, zegt ook werken. Dat onderhoudswerken op regelmatige tijdstippen nodig zijn, betwist niemand. Dat onderhoudswerken altijd hinderlijk zijn, daar steigert iedereen van. In Lennik kunnen we er de jongste jaren van meepraten. Om te beginnen moeten we hier tot een efficiënte coördinatie komen met Gewest en Provincie, opdat alles vlotter en vlugger kan verlopen en zonder overlast voor de omwonenden. Zelf kunnen we ook veel. Waarom de betonblokjes die als paddestoelen uit onze wegen schieten en waar fietsers en voetgangers over struikelen, niet vervangen door goed zichtbare paaltjes? Waarom parkeerplaatsen afbakenen met mooie en dure arduinsteen als de parkeerder niet ziet tot waar deze mooie steen komt en er zijn bumpers op kapot rijdt? Dit alles kan veel eenvoudiger én goedkoper. Oh ja, we zijn nog de fonteintjes vergeten. De Lennikse fonteintjes hebben de bijzonderheid dat ze 20 cm (!) hoog spuiten. Hoger mogen ze niet spuiten, want anders vangen de opvangbekkens het water niet op en lopen de straten onder! Laten we voor grotere opvangroosters zorgen zodat we met zijn allen deze fontijnen kunnen bewonderen.

6. Meer ademruimte voor sportclubs

Lennik heeft altijd de naam gehad een sportgemeente te zijn. Die naam moeten we hoog houden. Maar dat gaat niet door onze sportverenigingen af te snijden van subsidies en ze te dwingen naar elders uit te wijken. Geld dat vrijkomt door nutteloze kosten weg te snoeien, moet hoedanook naar onze sportverenigingen gaan. Net zoals voor KFC Lennik het geval was moet de gemeente, na goedkeuring van de plannen, de terreinen van Sporting Eizeringen aankopen en ze aan hen doorverhuren. Zo krijgt de club ademruimte en is de club zeker dat ze kan blijven verder werken en bestaan. Met KFC Lennik heeft Eddy Warrand, toen hij nog sportschepen was, het zo gedaan. Met Sporting Eizeringen moet hetzelfde gebeuren.

7. Bekwaamheidsproef bij aanwervingen

Moet het personeel dat de gemeente aanwerft, bekwaam zijn? “Ja,” zegt iedereen volmondig. Moet over aanwervingen beslist worden door een onafhankelijke jury, zonder bemoeienis van het schepencollege? Het “ja” op deze vraag klinkt minder luid. Voor LEF is het antwoord zondermeer “ja”, zonder voorwaarden en verdere discussies. Zoals er voor LEF ook geen discussie kan bestaan wanneer een gemeentelijk personeelslid er met zijn klak naar gooit en daardoor zijn hele dienst in verlegenheid brengt. Rotte appels moeten uit de mand, zodat de goede appels er later niet uitvallen.

8. Bouwpromotoren doen meebetalen voor huisvesting

Dat onze gemeente over heel wat sociale woningen of appartementen beschikt, is iets waar we fier mogen op zijn. Het is een goede politiek en die politiek maakt het mogelijk dat het in Lennik min of meer betaalbaar wonen blijft. Maar de kostprijs van die politiek is niet langer betaalbaar, vermits de gemeente totnogtoe alles blind betaalt. Concrete afspraken tussen de Sociale Huisvestingsmaatschappij en de immobiliënfirma’s dringen zich dus ten zeerste op. Zodat bouwpromotoren mee investeren in het mooie grondgebied dat Lennik hen biedt. Iedereen vaart er wel bij: de promotor met het beste aanbod, de gemeente die haar portemonnee minder moet bovenhalen en de Lennikenaar die droomt van een eigen en betaalbare woonst.

9. Renovatie verenigingslokalen door verkoop niet- gebruikte gebouwen

Waartoe dienen gebouwen die amper één of twee keer per week gebruikt worden? Tot niets. Meer nog, in Lennik draait de gemeente op voor het onderhoud en de energie van deze gebouwen. De Lennikenaar zelf heeft er niets aan, hij betaalt er alleen voor. Het voorstel van LEF: laat ons deze gebouwen verkopen en laat ons met de opbrengst gebouwen en lokalen die 7 dagen op 7 door onze verenigingen gebruikt worden, renoveren. Zo moeten we geen middelen gaan zoeken bij onze inwoners, en zijn de gebruikers opnieuw voor 30 jaar tevreden.

10. Snellere informatie via digitale snelweg

Informatie is de A van het ABC en tegelijk de Z van het alfabet. Geen enkele sector evolueert zo snel als de informatiesector, niet in het minst omdat de mensen gretig gebruik maken van de nieuwe kanalen die de digitale snelweg hen biedt. Het toekomstig infobeleid dient met deze evolutie rekening te houden. Zo moet de organisatie van chatsessies overwogen worden, waarbij de inwoners en schepenen op bepaalde uren face-to-face kunnen communiceren. Tegelijk mag de “traditionele” informatie niet vergeten worden. Vele mensen lezen nog altijd graag “op hun gemak”.

11. Energiebewuste gemeente

Onze gebouwen verbruiken te véél energie. Energieaudits zijn nodig en nuttig. Deze zouden ons toelaten om op een efficiënte manier met energie om te springen én zo draagt ook de gemeente zijn steentje bij voor het milieu bovendien zal onze energiefaktuur dalen, wat dan weer als gevolg heeft dat we meer centjes overhouden voor nuttige projecten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?