Leeuwse burgemeester weerlegt uitspraken staatssecretaris De Block over asielcentrum

SINT-PIETERS-LEEUW - Burgemeester Lieve Vanlinthout (CD&V) reageert op de recente uitspraken van staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Block in de commissie voor Binnenlandse zaken over een mogelijk open terugkeercentrum voor asielzoekers in Sint-Pieters-Leeuw

Lieve Vanlinthout: “In bedoelde commissie van dinsdag 13 maart, informeerde volksvertegenwoordiger Michel Doomst bij de betrokken staatssecretaris naar de stand van zaken in verband met een mogelijk terugkeercentrum voor asielzoekers in Sint-Pieters-Leeuw, in het vroegere rusthuis Atlantis. Hij informeerde ook wat er is gebeurd met de adviezen die de brandweer en het gemeentebestuur hebben gegeven”, vat Vanlinthout aan.

Hierop antwoordt Maggie De Block : “Het verslag van de brandweer verstrekte een gunstig advies, onder het voorbehoud dat aan alle geformuleerde opmerkingen wordt voldaan en dat de nodige technische aanpassingen werkelijk gebeuren.”

“Dit is niet correct”, zegt Vanlinthout. “Niet alleen verstrekte onze eigen politie een negatief advies maar ook verstrekte de brandweer niet zo maar een “gunstig advies” doch een slechts gunstig met voorbehoud, van zodra aan alle overblijvende opmerkingen (met verplichtend karakter) is voldaan. Alvorens eventueel tot opening én exploitatie wordt overgegaan, dient de brandweer onverwijld - liefst schriftelijk - voor een nieuw controlebezoek uitgenodigd te worden. Pas dan kan de preventiedienst eventueel een gunstig eindverslag afleveren en mag de uitbating eventueel starten”, stelt Vanlinthout.

Voorbehoud

Wat de staatssecretaris ook niet vermeldt is, dat de preventiedienst van de Halse Brandweer daar onmiddellijk op volgend ook schrijft: “Motivering m.b.t.het geformuleerde voorbehoud: zie hiervoor de hogervermelde ‘Bedenkingen’. De Halse preventiedienst is in eer én geweten van oordeel dat - zelfs indien volledig rekening wordt gehouden met de verplichte opmerkingen van dit preventieverslag - het gebouw niét echt geschikt is om als ‘Open Terugkeercentrum voor maximaal 100 asielzoekers’ te fungeren. Hoofdprioriteit één = de veiligheid van de bewoners, kan niét voldoende gewaarborgd worden”.

Verzorgingstehuis verloor vergunning

Vanlinthout herinnert er aan dat het gewezen rust- en verzorgingstehuis ‘NEW ATLANTIS’ ‘slechts’ een vergunning had voor 51 rusthuisbewoners, waarvan 35 RVT-bedden (laatste verslag m.b.t. de ‘Verlenging der erkenning’ dateert van 09/03/2009, met referentie BW/2009/SPL/078/BR017). Wegens de verstrengde erkenningsvoorwaarden op de rusthuizen, kreeg de uitbater echter géén ‘Verlenging der erkenning’ meer, tenzij hij verregaande verbouwingswerken zou uitvoeren.

Overstroomd

“De hogervermelde “Bedenkingen” van de Halse brandweer :

“ Enkele bedenkingen: (niet limitatief)

De Halse preventiedienst adviseert het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw én de Federale Overheid om zich ernstig te beraden omtrent de opportuniteit om in het betrokken gebouw een ‘Open Terugkeercentrum voor asielzoekers’ in te richten, wetende dat:

- het gebouw in een risicozone ligt (de nabijgelegen Zuunbeek) en reeds verschillende keren met watersnood is geconfronteerd geweest (in het verleden werd het gebouw zelfs al volledig ontruimd en de rusthuisbewoners overgebracht naar nabijgelegen instellingen/ziekenhuizen);

- tijdens de recentste watersnood in november 2010 stond zelfs het volledig gelijkvloers blank tot op een hoogte van een 20-tal cm (verklaard door de eigenaar tijdens het bezoek d.d. 26/10/2011);

- hoe hoger een gebouw is (hier in totaal 4 niveaus), hoe risicovoller het wordt bij brand én hoe sneller er mogelijke (dodelijke) slachtoffers kunnen vallen (vooral met wisselende kostgangers is dit risico reëeler omdat zij het gebouw niet altijd voldoende kennen qua mogelijke vluchtwegen, uit- en nooduitgangen én evacuatieprocedures);

- een belangrijk bijkomend probleem is dat de asielzoekers meestal niet de plaatselijke talen (Nederlands/Frans) spreken, waardoor de communicatie stroever én onduidelijker kan verlopen;

- gezien het een open terugkeercentrum is, waar iedereen zo maar binnen en buiten kan (zonder degelijke controle) kunnen o.a. het verdoken roken in het gebouw en/of de kamers, het gebruik van alcohol én drugs, de algemene brandveiligheid ernstig in het gedrang brengen (vooral tijdens de minimale bezetting van het personeel (maximaal 3 personen tijdens weekends, feestdagen en nachten), vormt dit zeker een reëel bijkomend (brand)risico;

- de Halse preventiedienst maakt zich (terecht of onterecht) toch grote zorgen omtrent het mogelijk kwaadwillig stichten van brand door één of meerdere asielzoekers, als protestactie tegen hun uitein-
delijke uitwijzing; indien dit ’s nachts zou gebeuren, dan zouden de verstrekkende gevolgen niet te overzien zijn, én, zullen er hoogstwaarschijnlijk ook meerdere doden vallen;

- niettegenstaande er overal automatische branddetectie aanwezig is/gevraagd wordt, kan de detectie van een mogelijk-beginnende brand toch nog laattijdig gedetecteerd worden, indien een inventieve asielzoeker de branddetector in z’n kamer afschermt met bv. plakband én hierdoor het rookverbod omzeilt;

- op meerdere plaatsen én niveaus heeft men een ‘labyrintgevoel’ door de soms kleine tussengangen én achterkamertjes, waardoor een mogelijke evacuatie voor de steeds wisselende kostgangers stroe- ver en moeilijker kan verlopen; ook de tussenkomst van de interveniërende brandweer kan hierdoor bemoeilijkt worden;

- wij vestigen er de aandacht op dat de beide binnentrappen uitmonden in dezelfde hoofdinkomhal op het gelijkvloers én dat de centrale trap niet echt gecompartimenteerd is tussen het gelijkvloers én de hogere verdiepingen; een mogelijke brand op het gelijkvloers, gepaard mét hevige rookontwikke- ling in de centrale traphal, kan het nuttig gebruik van de (rechter)binnentrap volledig uitsluiten, waardoor het rechtergedeelte van het gebouw niet meer kan ontruimd worden;

- in het verleden vonden er reeds twee branden plaats (één kleine brand met enkel stoffelijke schade op het gelijkvloers) door het verkeerd gebruiken van een elektrische bijverwarming; bij de tweede brand op één der verdiepingen, viel evenwel een dodelijk slachtoffer, door roken in bed of zetel.”

Leterme

“In november 2011 ben ik een vol uur bij toenmalig premier Yves Leterme (CD&V) gaan pleiten waarom het Atlantisgebouw niet geschikt is voor de opvang van asielzoekers. Hij gaf toen zijn kabinetsadviseur de opdracht de opportuniteit van dit gebouw opnieuw ernstig te onderzoeken. Een paar weken na de installatie van de nieuwe regering, deed ik navraag en men bevestigde mij dat de nieuwe staatssecretaris alle nodige documenten omtrent dit dossier van haar voorgangers, van Fedasil en van de dienst Vreemdelingenzaken had doorgekregen”, zegt Vanlinthout.

Nieuw onderhoud op 21 maart

De burgemeester vervolgt: “Omdat wij uiteindelijk nog steeds geen nieuws op het gemeentehuis mochten ontvangen, stuurde ik op 27 februari een brief naar de staatssecretaris met de vraag voor een persoonlijk onderhoud. Op 7 maart belde een kabinetsmedewerkster me op en na vergelijking van onze beide agenda’s werd uiteindelijk op 9 maart afgesproken dat mevrouw De Block (Open VLD) mij zou ontvangen op woensdag 21 maart om 14uur, ten einde het onderhoud dat ik in november gedurende een vol uur had met toenmalig premier Yves Leterme (CD&V), over te doen. Zoals ik in mijn brief geschreven had, zou ik tijdens dit onderhoud de staatssecretaris persoonlijk op de hoogte brengen van de negatieve conclusies van de preventiedienst en de Halse brandweer met betrekking tot het eventueel onderbrengen van zo’n centrum in het vroegere rusthuis. Tevens zou ik haar mijn persoonlijke bezwaren als burgemeester met betrekking tot het gebied waar het centrum zou ondergebracht worden, toelichten : in een voor de gebruikers onveilig gebouw, gelegen in een dichtbewoonde wijk, met onder meer regelmatig wateroverlast, alsook sociale overlast ingevolge de nabijheid van Brussel, de taalproblematiek en hangjongeren. ”

Knoop doorhakken voor 16 maart

“Groot is dan ook mijn verbazing bij de uitspraak van mevrouw De Block : “Met Vreemdelingenzaken heb ik afgesproken dat ten laatste tegen vrijdag 16 maart de knoop wordt doorgehakt. En nog beter” : “Het spreekt voor zich dat ik het gesprek van volgende week met mevrouw Vanlinthout zeker niet zal afwachten, maar dat zij als eerste zal weten of Sint-Pieters-Leeuw daaruit zou komen.”, betoogt Vanlinthout

Straf

“Da’s toch straf?! Wat moet ik daar als burgemeester dan nog gaan doen? De problemen rond asielzoekers slepen al jaren aan en dit dossier in het bijzonder al meer dan een jaar, en nu komt het ineens op 3 werkdagen aan! Sint-Pieters-Leeuw is er vet mee dat ik “als eerste zal weten vrijdag of Sint-Pieters-Leeuw daaruit zal komen.”

Regie der Gebouwen was tegen

“En nog iets : mevrouw De Block zegt : “Tot nu toe werd het gebouw gehuurd door Fedasil, omdat er oorspronkelijk gepland was er een asielcentrum te openen. Als wij daarvan een terugkeercentrum maken, moet het gebouw worden gehuurd door de Regie der Gebouwen”.

“Is dit om met ons te lachen??!! De Regie der Gebouwen heeft destijds een volledig negatief advies over dit gebouw gegeven. Ik begrijp er niets meer van. Waar is de dialoog met de lokale besturen gebleven? Na het gesprek met Leterme (CD&V) ging het dossier opnieuw volledig bekeken worden en ging zijn kabinet me op de hoogte houden”.

Vetrouwen

“Nadat Leterme naar Parijs vertrokken was en toen Maggie De Block (Open-VLD) als staatssecretaris voor asiel en migratie werd aangesteld, had ik er volle vertrouwen in dat deze vrouw, gekend om haar open karakter, de dialoog zeker niet zou schuwen.

Of heeft de – overigens kleine – actie van het Vlaams Belang van een paar weken geleden aan het Atlantisgebouw, haar op een bepaalde manier onder druk gezet en wil zij als nieuwe staatssecretaris bewijzen dat zij wél snel oplossingen voor het asielprobleem kan bieden?”

Ramp

Vanlinthout blijft hopen dat Maggie De Block Sint-Pieters-Leeuw vrijdag niet voor een voldongen feit zal plaatsen, dat zij haar beslissing nog even uitstelt en dat zij alle argumenten tegen dit terugkeercentrum volgende woensdag eerst wilt aanhoren.

“Doet zij dit niet, dan zal ik haar vragen een tekst te ondertekenen waarin zij de volle verantwoordelijkheid op zich neemt, voor het geval er zich in dat bewust Atlantisgebouw ooit brand of een andere ramp voordoet, hetgeen – zelfs voor de brandweer – denkbeeldig is”, zegt de burgemeester.

Niet in mijn tuin

Vanlinthout zal, als burgemeester, nooit haar toestemming geven om in dit Atlantisgebouw een asielcentrum of een terugkeercentrum onder te brengen.

“En dit zowel omwille van de veiligheid van de asielzoekers zelf (én hun bezoekers die het huis vrij mogen in- en uitlopen!) als de veiligheid van de inwoners van de wijk Negenmanneke. En NIET omdat ik een burgemeester ben die zeg “er moet iets gebeuren voor de asielzoekers maar niet in mijn tuin, lees : gemeente” maar omdat dit gebouw eenvoudigweg NIET geschikt is voor het doel dat de regering en de staatssecretaris zich gesteld hebben.”, verduidelijkt Vanlinthout

“Ik besef echter dat, zo er van hogerhand, lees : door staatssecretaris De Block (Open-VLD), beslist wordt het terugkeercentrum toch in Sint-Pieters-Leeuw onder te brengen, ikzelf of ons gemeentebestuur daar niks zullen kunnen tegen inbrengen. Niemand zal mij in ieder geval kunnen verwijten er niet alles aan gedaan te hebben om een asiel- of terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw weg te houden. Ik heb integendeel zo vaak, zowel aan Leterme, als aan Fedasil als aan Vreemdelingenzaken het advies gegeven uit te kijken naar zoveel leegstaande gebouwen in Brussel, stad waar de asielzoekers zich veel beter zouden thuisvoelen, en van waaruit ze op een makkelijke en vlugge manier naar het vliegveld van Zaventem zouden kunnen overgebracht worden.” Ik hoop dat de door mij geciteerde oplossingen vooralsnog zullen overwogen en onderzocht worden”, besluit Lieve Vanlinthout.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?