Leeuws bestuur voert betonstop in tot eind 2025

Sint-Pieters-Leeuw voert een betonstop in tot het einde van 2025. Dit willen ze doen om de verstedelijkingsdruk een halt toe te roepen, volgens burgemeester Luc Deconinck en schepen van ruimtelijke ordening, groen en waterbeheersing Bart Keymolen zijn de grenzen van verstedelijking namelijk bereikt.

Het Leeuwse college stelt aan de gemeenteraad voor om een betonstop in te voeren tot en met 2025. “Door geen nieuwe wegenis meer toe te staan beletten we dat de verstedelijkte kernen steeds verder uitdeinen naar de open ruimte. Daarmee roepen we een halt toe aan de druk om elke vierkante meter groen die volgens het gewestplan nog bebouwbaar is, met nieuwe verkavelingen of groepswoningsbouw in te palmen. De grenzen van de zich uitbreidende verstedelijking zijn bereikt”, zegt burgemeester Luc Deconinck.

Ze hebben het dan voornamelijk over nieuwe openbare of private wegenis op terreinen die voorheen nog nooit werden verhard of bebouwd, zoals weiden, akkers, achtertuinen en groengebieden. “We willen een groene gemeente blijven, waar onze bewoners blijvend grote groene ruimtes vinden op wandelafstand van de kernen en waar we ook de waterlopen terug ruimte geven”, zegt schepen van ruimtelijke ordening, groen en waterbeheersing Bart Keymolen.

Het bestuur neemt daarnaast nog andere initiatieven om de open ruimte verder te beschermen of te herstellen:

  • Het woonuitbreidingsgebied aan de Rink is geschrapt door het RUP Sint-Pieters-Leeuw Centrum;
  • De procedure voor de schrapping van het woonuitbreidingsgebied aan de Vogelstraat is opgestart;
  • Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het RUP Helihaven stop te zetten en opnieuw als Open Ruimte in te vullen.
  • Meerdere onthardingsprojecten worden opgestart om de groen-blauwe aders (beekvalleien) hun natuurlijke waterbergingscapaciteit terug te geven en als groen long te herstellen. Zo zal in de Oudstrijdersstraat een oud industriegebouw dat deels in natuurgebied ligt aangekocht worden om te slopen en wordt de Zuun terug opengelegd tussen site Shopping Pajot en voormalige Michelinsite;
  • De verouderde en hoge sociale woonblokken aan de Bezemstraat worden afgebroken en ruimer verspreid met aandacht voor een mensvriendelijkere omgeving.

Projecten die reeds vergund zijn of gelegen zijn binnen gemeentelijke RUP’s of BPA’s of de reconversie van oude bedrijvensites zoals de voormalige industriële ACV-site in Ruisbroek vallen buiten deze bouwstop.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?