Is Vijver Essenbeek definitief verkwanseld?

De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft een bouwvergunning afgeleverd voor de omstreden bouw van 11 woningen aan de Vijver van Essenbeek langs de Kasteelstraat. “Dat gebeurde op voorstel van de bevoegde deputé Tom Dehaene (CD&V). N-VA Halle is verbijsterd door deze onverwachte en onlogische beslissing en roept het Halse college op om meteen in beroep te gaan.” 

N-VA Halle voorzitter Mark Demesmaeker: “Dit is een regelrechte slag in het gezicht van de bevolking van Essenbeek die zich sinds 1999 massaal verzet heeft tegen de omstreden ingrepen aan de vijver. Jarenlang heeft het comité ‘Red de Vijver’ met succes gemobiliseerd en geprocedeerd. Ik veroordeel de wereldvreemde beslissing van Tom Dehaene en de coalitie in de deputatie met klem. Onwaarschijnlijk wat in dit land allemaal mogelijk is...”

 De beslissing van de deputatie is des te verrassender omdat zowel de stad als de provincie de bouwaanvraag respectievelijk op 5 december 2014 en 2 april 2015 geweigerd hebben. Belangrijkste argument was dat er voor het perceel langs de Kasteelstraat geen geldige bestemming bestond. De omzetting van een heel smalle strook – die door illegale werken in het voorjaar van 2000 vergroot werd – van parkgebied naar woonzone, werd door de Raad van State onwettig verklaard en het gewestplan werd op die strook buiten werking gesteld. De Raad van State heeft geoordeeld dat er eerst aan dit euvel diende verholpen te worden door een planningsinitiatief op gemeentelijk vlak, een zogenaamd GRUP. De aanvrager is hiertegen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt . Die oordeelde, tegen het besluit van de Raad van State in, dat het volstond om een vergunning te verlenen en die af te toetsen aan de ‘goede ruimtelijke ordening’ ter plaatse om zo een mouw te passen aan het ontbreken van een wettelijke bestemming. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dan in augustus 2017 geoordeeld dat het volstond als de bestendige deputatie op die basis een beslissing zou nemen over de geweigerde bouwaanvraag.

 Mark Demesmaeker: “Het kan toch niet dat men de gewone man vraagt de letter van de wet te volgen, terwijl projectontwikkelaars zomaar met alles wegraken! Ik vraag uitdrukkelijk aan het Halse college om tegen de beslissing van de bestendige deputatie in beroep te gaan.  Het is immers de weigering van het College van 5 december 2014 die door de provincie teniet gedaan wordt. Als het College het ernstig meent met haar visie van december 2014 en haar vaste wil om voor Essenbeek een toegankelijk park te realiseren, moet ze nu concreet uit haar egelstelling komen en in beroep gaan.”

 Open ruimte

 De Bestendige Deputatie van de Provincie Vlaams Brabant besliste om  nu toch een bouwvergunning te verlenen voor de bouw van 11 woningen langsheen de Kasteelstraat aan de vijver van Essenbeek.Het betreft respectievelijk 5 en 6 woningen gescheiden door een open ruimte van 26 meter tegenover de Borreweg. De  Deputatie motiveert haar beslissing enerzijds op basis van alle vorige uitspraken inclusief deze van de Raad van Staat en de Raad voor Vergunningsbetwistingen en anderzijds de aanname dat de open ruimte via een strook van 13.6 meter openbaar zal zijn en toegang zal geven tot een openbaar toegankelijk  voetpad van 1.5 meter rond de vijver .

 Burgemeester Dirk Pieters: “Ons College heeft in december 2014  de aanvraag vooral geweigerd omwille van het  niet verzekerde openbaar karakter van deze ruimten en dit pad. De beslissing van de Deputatie heeft de stad bereikt op 22 januari en het dossier wordt op 2 februari aan het college voorgelegd samen met de adviezen van de stedenbouwkundige en juridische diensten, alsook de bijkomende verduidelijkingen vanuit de diensten van de provincie.De hamvraag is dus of de voorziene voetpaden juridisch onbetwist openbaar zijn. Is dit niet het geval  dan zou de beslissing van de Deputatie op drijfzand gebouwd kunnen zijn en zal beroep bij het Hof van Cassatie moeten worden overwogen. Is dit wel het geval dan zou althans aan de belangrijkste eis van de stad tegemoet gekomen zijn.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?