Herstelling wegdek landwegen gaat niet door vanwege eigen belang

Op 2 april 2018 diende de huidige minderheidsfractie Open voor de Mens klacht in tegen de beslissing van de meerderheid op 27 februari. Het gaat om de herstelling van het wegdek van de landwegen: perceel 1: landweg naar Burght 43. Volgens de fractie zou er eigenbelang mee gemoeid zijn, doordat de eigenaar van het stuk grond niemand minder dan de dochter van de meestemmende schepen is. De provinciegouverneur sluit zich aan bij de fractie.

Op het perceel worden 2 bochten uitgewerkt. Eigenaar ervan is de dochter van schepen Dirk Willem (CD&V). Zij heeft onlangs met haar man de bouwvergunning in de brievenbus gekregen voor de sloop van het huidige gebouw op dit perceel en een nieuwbouw. Belangvermenging dus, gezien zij rechtstreeks en persoonlijk belang heeft bij de herstelling van de landweg die als enige toegangsweg naar het perceel leidt.

Op 24 april stuurde de meerderheid de beslissing van het college en haar standpunt tegenover de klacht aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. “Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft”, klonk de klacht. "Kent de heer Willem het gemeentedecreet niet of vindt hij dat hij dat dit niet op hem van toepassing is?", zegt Werner Godfroid van Open voor de Mens, "Hij wil zich profileren als de komende burgemeester van de gemeente Bever maar houdt zich dus niet aan deontologische regels."

De meerderheid countert met het feit dat er geen schending is geweest van het Gemeentedecreet “Aangezien de landweg in kwestie nog langs andere percelen loopt. Er zijn dus nog andere begunstigden van de beslissing, naast mevrouw Willem”, en voegt er aan toe dat deze weg niet rechtstreeks aan het perceel van mevrouw Willem grenst, maar dat er nog een stuk private landweg overblijft tot aan dit perceel.

"Schending van artikelen Gemeentedecreet"

Toch kan mevrouw Willems belang niet ontkend worden, vooral met de recent bekomen bouwvergunning. “Door de deelname aan de beraadslaging en stemming over dit agendapunt door schepen Willem, heeft er een schending plaatsgevonden van de artikelen 27, §1, 1° en 51 van het Gemeentedecreet”, meent provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De beslissing van het college op 27 februari wordt bijgevolg in zijn uitvoering geschorst. Dat besluit kan het bestuur intrekken, gemotiveerd rechtvaardigen of aanpassen binnen de 60 dagen. De gouverneur moet hierbij op de hoogte worden gebracht. Mocht dit gebeuren, beschikt de Vlaamse Regering over 30 dagen om alsnog tot vernietiging over te gaan.

Foto: archief. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?