Hernenaren willen werken aan klimaatvriendelijker gemeente

Er was woensdagavond een twintigtal aanwezigen op een startvergadering rond het Europese Burgemeestersconvenant waarbij er gestreefd wordt naar een terugdringing van de broeikasgassen. Er werden al enkele ideeën gelanceerd om de medeburger te sensibiliseren.

Dat er deze keer heel wat meer aanwezigen waren dan bij een eerste vergadering waar het Burgemeestersconvenant werd voorgesteld, heeft wellicht te maken met de commotie die ontstond toen er plannen bekend werden over de mogelijke plaatsing van windturbines in de gemeente.

Met de ondertekening van het Europese Burgemeestersconvenant heeft ook Herne, zoals ondertussen de meeste Vlaamse steden en gemeenten, zich geëngageerd om concrete maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen op zijn grondgebied met minstens 20 % terug te dringen tegen 2020.

De uitstoot reduceren kunnen we met z’n allen door minder energie te verbruiken, de energie die we toch nodig hebben efficiënter aan te wenden of de energie op hernieuwbare wijze op te wekken. Die doelstelling van -20% is een minimaal noodzakelijke maar tegelijk ambitieuze doelstelling, die inzet zal vragen van zoveel mogelijk betrokkenen (bestuur, burgers, bedrijven, organisaties,…).

Het Hernse gemeentebestuur wil, samen met de gemeentelijke klimaatwerkgroep (opgericht vanuit de milieu-adviesraad) en ‘Kyoto in het Pajottenland’ een breed gedragen traject van start laten gaan. Geëngageerde, creatieve en positief ingestelde mensen kunnen mee hun schouders zetten onder dit project. Doel van het traject is een coherent geheel van acties vormen die de uitstoot van broeikasgassen kan doen dalen. De weg kan lang zijn, maar eens moet een startschot worden gegeven.

Werkwinkel

 Tijdens een eerste werkwinkel in het Dominicanessenklooster  konden de aanwezigen kennis maken met de mogelijkheden die het project ‘Kyoto in het Pajottenland’ aanbiedt. Bruno Moens vertelde over energiebeheersing in scholen en openbare gebouwen, over goedkopere straatverlichting maar ook over het begeleiden van plaatselijke groepen die willen werken aan het sensibiliseren van medeburgers en zoeken naar kleinschalige manieren om energie te besparen of op te wekken.

Het is de bedoeling dat Herne tegen 2020 minstens 20 % minder Co2 uit staat. In 2011 werd de Jaarlijkse uitstoot in Herne op 41.927 ton geraamd. Die komt in de gemeente het meest van de gezinnen en de vervoermiddelen. En veel minder van openbare verlichting of industrie.

De gemeente wil zo veel mogelijk inwoners betrekken bij het zoeken naar maatregelen die helpen de uitstoot te doen afnemen.  Dat kan door verwarming en elektriciteitsverbruik te doen afnemen. Het inzetten op hernieuwbare energieproductie zoals zonnepanelen en -boilers en het benutten van biomassa uit de landbouw.

De gemeente gaat een provinciale subsidie van 14.000 € gebruiken om de bevolking te sensibiliseren. Op de bijeenkomst werd er voorgesteld om te werken via de scholen om zo via de kinderen de ouders te bereiken. Aan de aanwezige werd gevraagd om hun buren warm te maken en zeker mee te brengen naar de volgende werkvergadering in september.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?