Herinrichting Brusselsesteenweg-Vliegwezenlaan-Sint Bavostraat

Het gemeentebestuur wil de Brusselsesteenweg opwaarderen. Deze straat is vandaag in slechte staat en heeft weinig kwaliteit. Het is een typische oude steenweg die nagenoeg van rooilijn tot rooilijn verhard is, wat gezien de huidige visies en de klimaatsveranderingen niet meer opportuun is. De betonplaten zijn op vele plaatsen verzakt, wat heel wat lawaaihinder veroorzaakt en de stabiliteit van de wegenis in het gedrang brengt. Tevens nodigt de zeer brede verharding uit tot overdreven snelheden en gevaarlijke situaties. Dit gedeelte van de Brusselsesteenweg trekt ook heel wat sluipverkeer aan dat van Asse-centrum richting Brussel rijdt. Dit zorgt voor extra drukte en bijgevolg ook extra verkeersproblemen.

Deze heraanleg geeft de opportuniteit om de fietssnelweg F211 mee aan te leggen. Het beleid rond fietssnelwegen zit momenteel in de lift in Vlaanderen. In alle provincies zijn de laatste jaren initiatieven genomen om te zorgen voor de uitbouw van goede, veilige en snelle fietsverbindingen tussen woon- en werklocaties en tussen steden onderling. De kracht van dit type voorzieningen ligt in het feit dat ze streven naar conflictloze fietstrajecten, waar de fietser op een vlotte en aangename wijze zijn lange-afstandsverplaatsing kan maken.

In dit dossier neemt het bestuur het initiatief om de fietssnelweg F211 over een lengte van circa 900 m op te waarderen. Het tracé vertrekt vanaf de tunnel onder de Pontbeek tot aan de rotonde van de fontein.

In het najaar van 2019 organiseerde het bestuur een eerste participatiemoment om maximaal de bekommernissen van alle betrokkenen te capteren. Op basis daarvan werkte studiebureau EVB verschillende scenario’s uit. Na toetsing met de originele input en overleg binnen de stuurgroep werd een voorkeursscenario geselecteerd.

"Het voorkeursscenario werd op 24 juni aan alle betrokkenen voorgesteld aan de hand van een 2de participatiemoment. Dit plan is nog niet definitief. Wij hopen opnieuw zoveel mogelijk feedback te verzamelen om het plan verder te kunnen verfijnen", aldus het bestuur. "Wie vragen of opmerkingen heeft bij dit ontwerp, kan deze per mail bezorgen aan openbarewerken@asse.be of telefonisch 02 454 19 39, ten laatste tegen 5 juli 2020."

Randvoorwaarden

Doorheen het projectgebied loopt de fietssnelweg F211 die Zellik met Brussel verbindt. Het is de verbinding tussen de fietssnelweg F2 (Brussel – Gent) en de F212 (Asse – Brussel).

Een fietssnelweg in enkele richting heeft een minimale breedte van 1.75 m, een dubbele fietssnelweg heeft een minimale breedte van 4 m.

Er dient een oplossing gezocht voor het weren van sluipverkeer zodat de verkeersveiligheid verhoogt.

Het ontwerp dient ook klimaatvriendelijk te zijn. Dit betekent dat er minder verhard mag worden en er duurzaam met regenwater moet worden  omgesprongen.

De bestaande bomen, zeker in het onderste deel van de Brusselsesteenweg, dienen zoveel als mogelijk bewaard te blijven.

Scenario-analyses

Afschaffen afrit Pontbeek

Zowel uit het participatiemoment als uit de stuurgroep kwam zeer nadrukkelijk de vraag of de afrit van de Pontbeek niet kon worden afgesloten. Het vele sluipverkeer is hier de belangrijkste reden voor. Het afschaffen van deze afrit betekent dat het verkeer komende van Asse richting Zellik nu via de afrit aan de Vliegwezenlaan zal dienen te verlopen. Dit zal voor het sluipverkeer een remmende factor zijn.
De Vliegwezenlaan is vandaag ook aan herstelling toe. Zeker wanneer we bovenstaande ingreep doen, zal het verkeer hier toenemen en dringt een aanpassing zich op. Het college van burgemeester en schepen heeft beslist om de Vliegwezenlaan, tussen de rotonde en de spoorwegbrug, mee op te nemen in deze studie.

Stappen (voetgangers)

Over het algemeen is het duidelijk dat er langsheen beide zijden van de straat een voetpad dient te komen. Om de kruising met de fietssnelweg op een veilige manier te maken, wordt ervoor gekozen de oversteken t.h.v. de fietssnelweg te schranken om aan te duiden wie voorrang heeft.

In de Vliegwezenlaan wordt, omwille van de veiligheid, een groene haag voorzien tussen de rijbaan en de zwakke weggebruikers. Ter hoogte van de brug zal het voet- en fietspad verhoogd aangelegd worden om een fysieke afscheiding te maken.

Trappen (fietsers)

De fietssnelweg wordt centraal in de Brusselsesteenweg voorzien. Wanneer de fietssnelweg centraal gelegd wordt, kan het aantal conflictsituaties sterk verminderd worden. Zo zal niet elke oprit of zijstraat een conflictpunt zijn. Een tweede voordeel is dat de fiets een centrale visuele plaats krijgt in het ontwerp, wat het STOP-principe op het terrein zichtbaar maakt.
Ter hoogte van de fontein dient de fietssnelweg op de bestaande situatie aan te sluiten. De fietssnelweg wordt nog voor het rondpunt ontdubbeld en zal de rijbaan kruisen. Dit kan beter visueel aangeduid worden waardoor de auto’s op dit punt alleen met de fietsers dienen rekening te houden.

De fietsers komende van de Sint Quirinuslaan en de Henri Rosseelslaan kunnen via een gemengde oversteek de fietssnelweg op of af rijden. Deze is niet centraal geplaatst t.o.v. de aansluitingen van de bestaande straten om geen sluipverkeer van beide straten aan te trekken.

Aan het nieuwe kruispunt met de Vliegwezenlaan krijgen de fietsers voorrang om het STOP-principe opnieuw in de verf te zetten. De oversteek wordt geaccentueerd door de doorsteek verhoogd aan te leggen.

De fietsers van en naar de Sint Bavostraat kunnen gebruik maken van een gemengd fiets-voetpad.

Ter hoogte van de Dendermondestraat wordt ervoor gekozen alle ontsluitingen ten zuiden van de fietssnelweg te bundelen en slechts 1 conflictsituatie te maken op de fietssnelweg. De private parking van de appartementen 524-526 wordt afgeleid naar de Dendermondestraat evenals de toegang van woning nr. 1. Zodoende kunnen deze samen over de fietssnelweg ontsluiten richting Brusselsesteenweg.

De fietsers van Hoogtepunt kunnen rechtstreeks aansluiten op de fietssnelweg. Gezien de ligging van de wadi zullen fietsers voor de Leeuwerikenlaan gebruik kunnen maken van de aantakking t.h.v. Hoogtepunt of Dendermondestraat om zich van of naar de fietssnelweg te begeven.

In de Vliegwezenlaan krijgen de fietsers voorrang t.o.v. de aanpalende straten. Dit wordt gevisualiseerd door het fietspad door te trekken.
Het fietspad wordt in de Vliegwezenlaan op 1.75 m breedte ontworpen om zo een strook van 0.5 m tussen het fietspad en de rijweg te creëren. Er is een fysieke scheiding met een haagstructuur, wat de veiligheid verhoogt.

Ter hoogte van de brug over de spoorweg wordt de breedte van de rijbaan reeds versmald naar de breedte van de rijbaan verderop. We krijgen meer ruimte en kunnen t.h.v. de beide trappen extra fietsstalplaatsen voorzien. Tussen het fietspad en de straat kunnen nog parkings worden voorzien.

Openbaar vervoer

Uit het participatiemoment blijkt dat de huidige haltes goed zijn ingepland qua situering. Er werd gevraagd om na te gaan of een bushalte achter de fontein mogelijk was. Gezien de bestaande situatie is er tussen de fontein en de Cesar van Malderenstraat onvoldoende ruimte om een halteplaats van De Lijn te voorzien. Door het samenbrengen van de fietssnelweg en de voetpaden net voor de fontein kan er alsnog een halte voorzien worden op dit deel van de Brusselsesteenweg.
Op de brug over de spoorweg t.h.v. het station worden twee fietsenstallingen voorzien.

Personenwagens

Onderstaande principekeuze werd door de projectgroep gemaakt in afweging van de verschillende profielen:Gezien autobestuurders meer ‘de baan’ lezen dan de verkeersborden dient het ontwerp zo opgemaakt te worden dat door de aanleg van de nieuwe rijweg de snelheid geremd wordt.

Wanneer we de rijweg recht laten lopen zal dit aanleiding geven tot veel te hoge snelheden. De bestaande bomen kunnen dan ook niet behouden blijven.

Door het maken van de nodige asverschuivingen in het ontwerp kunnen de rechte stukken gebroken worden. Deze asverschuivingen kunnen zo ingepland worden dat de bestaande bomen vanaf Spanjeberg maximaal behouden blijven. Dit zorgt voor een (groen) ruimtegevoel wat rust zal brengen op deze verkeersas.
Wanneer we in de bestaande situatie de fietssnelweg centraal zouden leggen, creëren we 5 conflictsituaties. In ons onderzoek hebben we getracht het aantal conflictsituaties te reduceren.

Door de rotonde van de Vliegwezenlaan niet ter hernemen als rotonde kunnen we een conflictsituatie uitsluiten. Wanneer we tevens een bypass maken voor het verkeer komende vanaf Hoogtepunt richting Vliegwezenlaan zal hierdoor een aanzienlijk deel van de auto’s de fietssnelweg niet meer dienen te kruisen, wat de overblijvende conflictsituatie zal verbeteren.
Hierdoor kunnen we het aantal conflictsituaties reduceren van 5 naar 2.

Ter hoogte van de westelijke op- en afrit op de Vliegwezenlaan werd gekozen om de afrit voorrang te geven zodoende het verkeer dat door het afsluiten van de afrit Pontbeek- Hoogtepunt wordt gegenereerd, een vlotte afwikkeling krijgt. Het verkeer komende van Relegem (auto's en fietsers) dient voorrang te verlenen evenals het verkeer komende van het centrum. Enkel de fietsers komende van het centrum hebben voorrang gezien ze niet in conflict komen met het verkeer van de afrit.

Er wordt tevens geopteerd om de bebouwde kom uit te breiden over het gehele tracé van de Vliegwezenlaan vanaf de afrit Pontbeek.

De knip van de Dendermondestraat is door de knip van de afslag niet langer meer nodig. De knip zal worden weggehaald.

Groen

Het pleintje aan de fontein wordt vandaag meer als parking gebruikt. Het wordt heringericht met meer groen en minder verharding. Dit geeft een groener en rustiger beeld en zal tevens het wildparkeren tegen gaan, zeker wanneer we aan de randen een lage beplanting voorzien (laag omwille van de zichtbaarheid en de veiligheid).

In de Brusselsesteenweg worden de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden. De ontworpen wegenis wordt hierop afgestemd.

Ter hoogte van Hoogtepunt wordt een brede groene long voorzien door de verharding tot het strik noodzakelijke te beperken. De inrichting zal verder met de bevoegde diensten worden afgestemd.

Er zal een wadi komen die een gedeelte van het regenwater opvangt en ter plaatse laat infiltreren om zo het afstromende water te reduceren en tegemoet te komen aan de principes van ontharding en klimaatvriendelijk ontwerpen.

Uit alle gesprekken blijkt dat de meerderheid voorstander is om de fontein te behouden. Deze zal dan ook in het ontwerp worden meegenomen.

Verdere planning

Vragen of opmerkingen bij dit ontwerp kunnen worden bezorgd aan de dienst Openbare Werken, openbarewerken@asse.be of telefonisch 02 454 19 39, ten laatste tegen 5 juli 2020.

De komende weken verwerkt het studiebureau EVB de opmerkingen dan tot een finaal ontwerp. Vervolgens zal een aanbestedingsdossier worden opgemaakt. De uitvoering van de werken is voorzien in het voorjaar 2021.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?