Halse stadsbestuur blijft bij volledige ondertunneling van de A8

Het Halse schepencollege is aanstaande vrijdagmiddag uitgenodigd op het kabinet van minister Weyts over het dossier A8, hopelijk ook over een stand van zaken rond de Drasopbrug. Over het dossier A8 is al heel wat gezegd en geschreven. Het huidig schepencollege blijft bij het  standpunt van het toenmalig stadsbestuur.

Ongewijzigd standpunt van het stadsbestuur

“Zo'n twee weken voor de nakende verkiezingen van 26 mei zijn we dus op de koffie uitgenodigd bij de bevoegde minister. Naar de informatie waar wij over beschikken zullen wij daar de informatie van de studie over een ingekort tracé van de beoogde ondertunneling krijgen. Hoe lang of kort deze ondertunneling is daar hebben we voorlopig nog het raden naar, of dit een daadwerkelijke overkapte ondertunneling is, dan wel een sleuf, ook die informatie ontberen we”, zegt het stadsbestuur in een persmededeling.

“ln eerdere communicatie van de minister uit werd ons verweten dat wij de zaken op de lange baan wensen te schuiven. Dit is allerminst het geval, gezien de houding omtrent het dossier A8, en dit zelfs ondanks de verschillende coalities in 3 termijnen, dezelfde is gebleven. De beste oplossing voor Halle overstijgt immers de politieke belangen.”

“De oplossing die het meest de voorkeur geniet blijft de volledige (overkapte) ondertunneling van de A8. De A8 zal hierbij ten gronde zelf verkeersveiliger worden; de filedruk op onze stad zal verlicht worden en de leefbaarheid in zowel Rodenem, Essenbeek als Sint- Rochus zal verhoogd worden. Bovendien zou het de groene longen van de stad kunnen versterken en zou er een 8 ha teruggegeven kunnen worden aan de bevolking en de natuur. De stad Halle is gedurende al die jaren vragende partij geweest voor een oplossing ten gronde; dit is niet veranderd. Aan een rondje zwarte pieten heeft de Halse burger en de weggebruiker van de A8 geen enkele boodschap. Het stadsbestuur begrijpt de financiële besognes, maar is niet van plan zich naar aanleiding van de ontmoeting met minister Weyts tot een principebeslissing te laten verleiden. Daarvoor vinden wij de voordelen van de volledige ondertunneling te groot en de praktische bezwaren en problemen bij een ingekorte versie te divers. Dit is de insteek waarmee we naar de minister trekken: niet om politieke spelletjes te spelen naar aanleiding van de verkiezingen, maar wel om de best mogelijke oplossing voor de Hallenaar uit de brand te kunnen slepen”, aldus het Halse schepencollege.

Historiek

2009 - 2012

In 2009 schoot team project A8 uit de startblokken. "Het project van team A8 was een breed gedragen project, zowel AWV als het Halse stadsbestuur stonden er achter. ln het plan van team A8 werd de N2O3a tussen het viaduct en de aansluiting met de R0 in een gesloten tunnel gelegd. Op het tunneldak kon er zo ruimte voor lokaal verkeer, parken, sportvelden en zo meer komen.

Het huidige klaverblad zou helemaal afgebroken worden en er zou een nieuwe constructie komen in de plaats met minder schérpe bochten, zodat het verkeer op twee rijvakken zou kunnen blijven en met een lange aanrijstrook om op de R0 te geraken. Deze hertekening van de A8 had ook gevolgen om vanuit Halle de A8 op te rijden. Er bleven 3 aansluitingen over ter hoogte van de industriezone Dassenveld, ter hoogte van de Nijvelsesteenweg en ter hoogte van de Welkomstlaan. Nieuw was dat men ook van op de Welkomstlaan richting Brussel zou kunnen rijden. De huidige oversteken aan de Rodenemweg en de Halleweg zouden verdwijnen en ook de op- en afritten aan de Rattenput en aan de Colruytwinkel aan de Edingensesteenweg zouden afgeschaft worden". Tot zover de uitkomst van de studies die in 2009 een aanvang namen.

2012 - 2078

"ln 2012 kleurde de A8 - mede door deze studie - de politieke debatten. In 2014 wordt een man van de streek minister van mobiliteit, iemand die dus het dossier uit persoonlijke ervaring kent, dit doet de hoop op een goede afloop van deze zaak toenemen. Maar het project werd door de minister in de koelkast geplaatst. Er werd een nieuwe studie opgestart met het oog op maatregelen op korte en op lange termijn."

Op 22 maart 2016 lanceerde minister Weyts een belangrijke persmededeling. Persinfo - minister wil schop in de grond in A8 

"Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts is verbaasd dat het Halse stadsbestuur negatief staat tegenover zijn plannen om de prioritaire werken aan de AB te versnellen. Weyts maakte al 1.000.000 euro vrij en schuift een concrete timing naar voor. "lk wil in 2019 een eerste schop in de grond”, zegt Weyts. ,,De verkeersonveiligheid, de files en de tweedeling van de stad kunnen niet nog eens 70 jaar wachten zoals blijkbaar het stadsbestuur wil".

De N203a/AB weegt al jaren zwaar op de verkeersleefbaarheid van Halle. Met name de kruispunten van de AB met de Rodenemweg, de Nijvelsesteenweg en de Halleweg zijn gevaarlíjk. De huidige situatie zorgt voor veel file en de AB splitst Halle in twee. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de gevaarlijke kruispunten zo snel mogelijk aanpakken. Weyts mikt op een brug/tunneloplossing die op korte termijn realiseerbaar is én ruimte laat voor het omvattende tunnelplan in de toekomst. Zo wordt eerst gefocust op de grootste knelpunten, komt er snel concrete vooruitgang en blijven de opties voor de toekomst open.

Weyts maakt zich sterk dat de schop voor de A8 al in 2019 in de grond kan. ,,Ik wil niet dat dit doorverwezen wordt naar de Griekse kalender', zegt Weyts. Het stadsbestuur weet dit, want ik heb deze boodschap een maand geleden al gegeven.”

Weyts is dan ook verbaasd over de negatieve houding van het stadsbestuur van Halle, dat niets anders wil dan de volledige uitvoering van het omvattende tunnelplan. Dat plan is zo duur en omvattend dat er de komende 10 jaar niet gestart kon worden met de werken. "Het stadsbestuur zegt dat Halle gerust wil wachten op een volgende Vlaamse Regering, maar de verkeersonveiligheid, de files en de splitsing van de stad kunnen niet wachten", zegt Weyts. "lk wil zorgen voor een oplossing die het verkeer snel vlotter en veiliger maakt, in plaats van 70 jaar te wachten. Bovendien maakt een snellere doorvoering van de dringendste werken het omvattende tunnelplan helemaal niet onmogelijk - integendeel".

Begin 2019

De lokale afdeling van NVA laat op valentijnsdag 2019 zijn licht schijnen over dit dossier via de website nieuws.be. Het pleidooi voor de volledige ondertunneling wordt vervangen door een medium versie van de ondertunneling. De A8 zou enkel ondertunneld worden van de Nijvelsesteenweg tot en met de Halleweg.

Op 8 januari laatstleden heeft de stad Halle een aanvraag voor een omgevingsproject ontvangen via de gewestelijke omgevingsambtenaar voor de bouw van een voetgangersbrug over de A8 ter hoogte van de Rodenemweg. Deze aanvraag werd op 25 januari ongunstig geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen:

"Oversteekplaats is conform eerdere beslissing. Deze overgang is enkel toegankelijk voor voetgangers. Fietsers, voetgangers met koets en rolstoelgebruikers kunnen geen gebruik maken van deze infrastructuur. Dit impliceert dat rode lichten met zebrapaden moeten blijven, waardoor dit voor gewone voetgangers een aantrekkelijk alternatiel blijft. De omrii voor deze weggebruikers is er nog niet. Quo uitzicht is dit ook niet meteen een hoogvlieger"

"Dit negatieve advies gaven wij omwille van bovenstaande redenen; maar vooral omwille van het feit dat het college van burgemeester en schepenen eerder pleit voor een allesomvattende oplossing voor het A8-dossier". De gewestelijke mobiliteitsambtenaar gaf wel een gunstig advies en het gewest legde het advies van het stadsbestuur naast zich neer.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?