Halle verlaagt personenbelasting en onroerende voorheffing

De belangrijkste projecten voor de stad Halle Een toelichting bij het gewijzigd meerjarenplan en het budget voor 2017

In 2013 legde de gemeenteraad het strategisch meerjarenplan vast voor de periode 2014-2019 . Het meerjarenplan bepaalt aan de hand van doelstellingen en acties wat het stadsbestuur in Halle wil realiseren. Het bestuur werkt het meerjarenplan ieder jaar bij, telkens in functie van de noden van de stad en de financiële ruimte. Dit gebeurde ook voor de komende drie jaar. Het gewijzigde meerjarenplan en het budget voor 2017 worden op 20 december voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten, telkens gegroepeerd per beleidsdoelstelling, zoals opgenomen in de meerjarenplanning. Met andere woorden waar zet de stad op in en hoe wil ze dat bereiken.

Doelstelling I: “Financieel gezonde stad”

 • Aan het begin van de legislatuur was het bestuur genoodzaakt om zwaar te besparen. Ook van de burger werd daarbij een aanzienlijke inspanning gevraagd: de onroerende voorheffing werd verhoogd. Het bestuur besliste evenwel om geen extra belasting te heffen op de inkomsten uit arbeid. Het was toen reeds een bewust beleidskeuze om de burgers geen extra personenbelasting te laten betalen. De personenbelasting bleef stabiel op 7,9%, zoals reeds jaren voorheen het geval was geweest.

In 2016 lieten de financiën een geleidelijke ommekeer toe. Er werd beslist om de belastingen op een voorzichtige manier te verlagen. De verlaging gebeurt geleidelijk en verspreid over de komende jaren. De onroerende voorheffing daalt jaarlijks met 10 opcentiemen en de aanvullende personenbelasting gaat ieder jaar met 0,1% naar beneden. Jaarlijks int het stadsbestuur daarmee zo’n 260.000 euro minder aan belastingen. Voor de jaren 2016 en 2017 gaat het om meer dan een half miljoen euro en dit cijfer loopt ieder jaar verder op. We proberen daarmee de verhoging van de onroerende voorheffing uit 2014 te temperen. Voor de personenbelasting betekent dit een zuivere verlaging, want deze belasting werd aan de start van de legislatuur niet verhoogd.

 • De stad kreeg van de Vlaamse Regering in 2016 een toelage toegekend ter ondersteuning van haar centrumfunctie binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde. De toelage bedraagt in totaal 641.000 euro. Dit geld moet gebruikt worden om problematieken aan te pakken die eigen zijn aan de Vlaamse Rand. 1/3e van het budget zal de stad gebruiken om nieuwe initiatieven op te starten en bestaande projecten verder uit te bouwen. Enkele voorbeelden daarvan zijn het inschakelen van een straathoekwerker om leefbaarheids- en overlastproblemen aan te pakken, een extra begeleidster voor de buitenschoolse kinderopvang en het ondersteunen van burgers die het moeilijker hebben om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. De mogelijkheid om een buurtrestaurant in het cultuurcafé (met inzet van doelgroepmedewerkers) uit te baten wordt in 2017 in dat kader onderzocht. De rest van het geld zal het bestuur gebruiken om acties in kader van de centrumfuncties te bekostigen zoals bijvoorbeeld het NAFT-project, waarover verder meer.
 • De toelage aan het OCMW bedraagt in 2017 6,6 miljoen euro. Aan de politiezone wordt komend jaar een dotatie van 4,3 miljoen toegekend en de brandweerzone ontvangt een

dotatie van 1,7 miljoen euro. De kerkfabrieken krijgen jaarlijks een gemiddelde toelage van 350.000 euro toebedeeld.

Doelstelling II: “Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur”

 • Twee nieuwe werkkrachten onderhouden vanaf 2017 voltijds de begraafplaats Halle centrum. Tot dit jaar gebeurde dit met een externe partner, die een aantal uur per jaar spendeerde aan het onderhoud. De stad besteedt hiermee niet alleen het onderhoud van de begraafplaatsen in Lembeek en Buizingen niet langer uit, maar dus ook het onderhoud van de begraafplaats te Halle centrum gebeurt vanaf komend jaar in eigen beheer. Wij kiezen hiervoor om sneller te kunnen anticiperen en de begraafplaatsen structureel te kunnen onderhouden. De twee extra werkkrachten zijn een surplus bovenop het bestaande budget, dat behouden blijft. De uren die vrijkomen in de planning van de externe partner zullen ingezet worden voor extra onderhoud op het openbaar domein, zoals bijvoorbeeld de straten en pleinen.
 • Voor de projecten “Zuurstof voor de Zenne” en “Plan Boommarter” worden budgetten voorzien voor grondverwerving bij opportuniteiten. Het project “Landschapspark Halle” wordt verdergezet.
 • De buurt- en voetwegen worden verder in kaart gebracht met als doel om hen te opwaarderen.
 • De stad koopt volgend jaar een aantal gronden aan om de nieuwe Zennebrug (aan de R. Deboeckstraat) en de wegen naar de nieuwe stedelijke werkplaats (€800.000) verder uit te bouwen.
 • Volgende weg- en rioleringswerken voorziet het bestuur in 2018, 2019 en 2020:

Roggemanskaai, Hallerbosbeken, Trompstraat, Beerselsestraat, Heerweg, Nachtegaalstraat en J. Jacminstraat.

 • De stad werkt verder aan het bestrijden van de wateroverlast. Het project Kruiskensheide-Vredelaan-Veroonskouter is opgestart.
 • Verder zijn er werkzaamheden aan de Groebegracht (Grote Weide) gepland.
 • De Beestenmarkt wordt heraangelegd tot een aangenaam winkel- en wandelplein, met kort parkeren voor voertuigen en volledig in dezelfde stijl als de vernieuwde Basiliekstraat en Maandagmarkt.
 • De stad plant verbeterwerken aan de parkings Kruisveld, Sporthal Bricout en Avenir Lembeek. De parkings worden beter toegankelijk gemaakt. De voorstadsparking op Nederhem wordt aangelegd in 2017.
 • Bijkomende budgetten gaan naar de uitwerking en plannen voor de herinrichting van het J. Possozplein en omgeving, een ondergrondse parking aan De Bres, de bestrijding van de wateroverlast op Sint-Rochus, de herinrichting van het kruispunt aan Bospoortbrug na de aanleg van de nieuwe Zuidbrug, de invoering van het goedgekeurde verkeerscirculatieplan in het centrum en een inspraaktraject rond de verkeerssituatie op Sint-Rochus.
 • Verder investeert de stad in het plaatsen van (overdekte) fietsstallingen. Er is daarvoor een extra budget van 20.000 euro voorzien. Die middelen komen bovenop het bestaande budget van 185.000 euro, dat dient voor de aankoop van straatmeubilair, fietsenstallingen en signalisatie.
 • Er wordt verder geïnvesteerd in het ondergronds brengen van glasbolsites (55.000 euro).
 • De stad Halle is sinds 2016 volledig eigenaar van de Paterskerk. De toekomstige bestemming wordt in 2017 vastgelegd.
 • Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, kende onlangs een subsidie van ruim 2 miljoen euro toe voor de renovatie van het historisch stadhuis. De stad investeert zelf ongeveer 2,7 miljoen euro in de periode 2017-2020. Dit budget wordt gebruikt om de functionaliteit en de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren.
 • De stad ondertekende samen met 59 andere Vlaams-Brabantse gemeenten het burgemeesterconvenant. Daarmee wil de stad actief meewerken aan het inperken van ons energieverbruik en CO2- uitstoot om de klimaatverandering een halt toeroepen. De stad stelde een energiezorgplan op voor haar stadsgebouwen. In 2017 staan er kader hiervan een aantal werkzaamheden op de planning, zoals een duurzame “relighting” van sporthal De Bres. Ook het verder zetten van de duurzame “relighting” van de openbare verlichting staat in 2017 op de planning.
 • Vóór 2019 staat de aanvang van 4 grote bouwprojecten op het programma: de renovatie van het historisch stadhuis, de renovatie van het politiehuis, een nieuwe stedelijke werkplaats (“stadsmagazijn”) en een nieuw, efficiënter en beter toegankelijk recyclagepark.
 • De overdracht van de brandweerkazerne (inclusief roerende goederen) aan brandweerzone Vlaams-Brabant West brengt de stad volgend jaar 10.841.245 euro op.

Doelstelling III: “Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid”

 • In 2016 werd een nieuw mobiliteitsplan voor het centrum goedgekeurd, dat van het stadcentrum een aangename verblijfs- en winkelplek moet maken voor alle bewoners en bezoekers. Dat plan wordt in zomer 2017 uitgevoerd. De heraanleg van de Beestenmarkt, het invoeren van de shuttlebus naar het centrum en de nieuwe ondergrondse parking aan de Bres zijn prioritaire zaken binnen dit plan.
 • De stad plant acties in het kader van het versterken van de handelskern en het aanpakken van de leegstand. Het plaatsen van lockers voor het opbergen van aankopen, een citymarketingscampagne en een “Halle in de kijker!”-promotiecampagne staan in 2017 op stapel. Vanaf medio 2017 wordt in samenwerking met De Lijn een shuttlebus ingezet naar het commercieel centrum. Een budget van 73.000 euro wordt hiervoor voorzien.
 • Er wordt in 2017 verder sterk ingezet op de bestrijding van overlast. Preventief bestrijdt de stad overlast met (onder meer) de aanwerving van een straathoekwerker. Het aanschaffen van een verplaatsbare camera moet de stad helpen bij het bestrijden van sluikstorten en andere overlastproblemen.
 • Aan het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria wordt een buitengewone toelage van 60.000 euro toegekend voor de aankoop van een ecologisch MUG-voertuig. Dit voertuig dient ter vervanging van het huidig voertuig, dat enkele jaren geleden ook door de stad gesubsidieerd werd.
 • Na deelname aan de pilootfase schrijft Halle in op Be-Alert. Via dit platform kan de bevolking snel geïnformeerd worden per sms of telefoon bij noodsituaties.

Doelstelling IV: “Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen”

 • In 2017 wordt intensief ingezet op de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld via buurthuiswerking en het aanstellen van een deskundige vluchtelingenbeleid die zowel voor de stad als het OCMW zal werken.
 • In 2018 staat een nieuwe stadsmonitor op de planning, waarbij de stad een aantal noden in kaart brengt op basis van een burgerbevraging. Het is een prioriteit voor het bestuur om op een onderbouwde wijze te luisteren naar de noden die de burgers ervaren, zodat daaraan gewerkt kan worden.

Doelstelling V: “Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs”

 • Vanaf het schooljaar 2016-2017 krijgen wij subsidies voor de organisatie van de Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT). NAFT is de opvolger van het Time-Out-project, dat reeds enkele jaren voorzien wordt in onze stad. Het uitgangspunt daarbij is het behouden en versterken van de band tussen school en jongeren. Dit gebeurt door middel van een traject op maat.

De financiering door de stad zelf bedraagt 68.460 euro per jaar (50.000 euro vanuit de middelen voor de “centrumfunctie” en het saldo als reeds bestaande middelen) en een subsidie vanuit de provincie (25.000 euro).

 • Vlaams minister voor onderwijs Hilde Crevits trok in 2016 maar liefst 1 miljoen euro extra uit voor de bestrijding van de capaciteitsproblematiek in het Halse basisonderwijs. Dit budget was bijkomend na de toekenning van 2,1 miljoen euro vorig jaar. Een groot deel van deze middelen werd verdeeld onder Vrije Basisschool Vondel, die daarmee zal zorgen voor 144 extra plaatsen en het GO! De Leerboom, die daarmee zal zorgen voor 50 extra plaatsen. De overige middelen werden toegekend aan de nieuwe buurtschool De Winde voor de uitbouw naar een tweede en derde graad. Dit zal een 50-tal extra plaatsen opleveren vanaf september 2017.
 • Betaalbare voorschoolse kinderopvang blijft een zeer groot probleem. De middelen door Vlaanderen via Kind & Gezin voor uitbreidingen komen terecht bij grootsteden. Halle valt telkens uit de boot, terwijl de nood aan kinderopvang blijft stijgen. De stad zal samen met het OCMW, een kinderopvanginitiatief en Woonpunt Zennevallei onderzoeken of een nieuw inkomensgerelateerd opvanginitiatief voor 18 kinderen kan opgericht worden. Vanaf september 2017 wordt het begeleidingsteam van de buitenschoolse kinderopvang uitgebreid met één begeleidster om te voldoen aan de toenemende vraag naar naschoolse opvang. De buitenschoolse kinderopvang krijgt vanaf 2017 ook administratieve versterking.
 • Vanuit de middelen voor de “centrumfunctie” wordt budget vrijgemaakt om het Taalpunt Nederlands van de bibliotheek verder uit te bouwen. Het Taalpunt biedt een verzameling aan materialen om Nederlands te leren/te oefenen en om in te burgeren.
 • Halle zet binnen de stadsdiensten maximaal in op het gebruik van fairetrade producten. Het budget werd verhoogd met 8.000 euro.

Doelstelling VI “Vrijetijdsbeleid voor allen”

 • De stad heeft de ambitie om in 2018 het label “kindvriendelijke stad” te halen. Het traject wordt in 2017 verder gezet.
 • De speelpleinwerking wordt uitgebreid met extra animatoren, bijkomende werkingsmiddelen, een extra ruimte voor een 2de kleutergroep en een nieuwe speelchalet (in 2018).
 • Er komt extra aandacht voor speelruimte voor de jeugd. Er wordt een nieuwe wijkspeeltuin aangelegd op Hondzocht en ook Essenbeek krijgt er een nieuwe speelruimte bij. Jaarlijks wordt één speelruimte vernieuwd. In 2017 krijgt de speeltuin op Kriekeveld nieuwe speeltoestellen en in 2018 wordt het Octaafke heringericht. Tot slot staat er een nieuwe mini-pitch op een andere locatie in Buizingen op de planning.
 • Tijdens het bloeiseizoen van de hyacinten in het Hallerbos wordt een toeristische shuttlebus voorzien tussen het commercieel centrum en het bos en schijft de stad 10.000 euro extra in om toeristische initiatieven ronde de hyacinten uit te werken. De shuttlebus moet ervoor zorgen dat toeristen enerzijds vlot naar het bos geraken, maar anderzijds ook gemakkelijker het commerciële en historische centrum kunnen bezoeken.
 • De stad blijft actief beeldbepalende evenementen ondersteunen en inzetten op het geven van subsidies en toelagen aan Halse verenigingen.
 • In 2017 krijgt de nieuwe invulling van de locatie waar nu het zwembad van Lembeek staat verder vorm.

Een investering van 150.000 euro in 2017 in de bibliotheek laat toe een eerste uitvoering te geven aan de sociaal-ruimtelijke studie die in het najaar van 2016 afliep. Het uitgebreide renovatieproject zal gebeuren in 2018-2019.

 • Ook op de vaste waarden blijft de stad inzetten. Het verzorgen van een actuele en culturele programmatie in CC ’t vondel en het geven van initiatie-lessen in het deeltijds kunstonderwijs zijn hier voorbeelden van.

Doelstelling VII –“Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken”

 • Om de dienstverlening naar de burgers te verbeteren worden in 2017 een aantal investeringen gedaan: het reorganiseren van de dienst burgerzaken naar één grote lokettenzaal , het aanpassen van het ticketingsysteem in de inkomhal van het stadhuis en het installeren van zelfbedieningstoestellen in de bibliotheek. Ook de digitale dienstverlening wordt verder uitgebouwd.
 • Ook binnen de stadsdiensten wordt aan efficiëntie en administratieve vereenvoudiging gewerkt: in het najaar van 2016 startte het digitaal verwerken van facturen op. Vanaf 2017 worden alle inkomende facturen digitaal verwerkt.

Besluitend

“Ons bestuur heeft opnieuw financiële ademruimte. Die ademruimte is er omwille van een realistische financiële planning, waarbij wij zowel aan inkomsten- als uitgavenkant kritisch durven zijn. Die ademruimte laat ons toe om de personenbelasting te verlagen en om de verhoging van de onroerende voorheffing gedeeltelijk terug te draaien. Wij blijven daarnaast ook volop investeren: in 2017 zijn zo’n 15 miljoen investeringen gepland. Die middelen gebruiken we voor nieuwe speeltuinen, betere wegen, meer groen en een propere stad. Maar het gaat over méér dan alleen maar investeringen in gebouwen en wegen. Dit bestuur investeert uit volle overtuiging in mensen en verenigingen. Concreet geven wij ieder jaar meer dan 1,6 miljoen euro aan lokale verenigingen en bijzondere initiatieven. Daarmee kunnen verenigingen niet alleen hun gewone werking financieren, maar kunnen zij ook projecten uitwerken, daarbij gesteund door een financieel duwtje in de rug vanwege onze stad. Goed beleid is een combinatie van verschillende factoren, ideeën en mensen. Daar blijven wij consequent op inzetten”, aldus burgemeester Dirk Pieters.

Het volledige gewijzigde meerjarenplan en het budget voor 2017 kan vanaf 22 december geraadpleegd worden op www.halle.be.

Meer info


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?