Halle sluit jaarrekening 2016 af met positief resultaat

De Halse jaarrekening van 2016 sluit af met positieve cijfers. De stad heeft een positief resultaat op kasbasis van 11.425.505 euro en een positieve autofinancieringsmarge van 2.407.408 euro.  Het exploitatiebudget vertoont een positief saldo van bijna 9 miljoen euro (8.968.827 euro).

 In 2016 werd 1,8 miljoen uitgegeven aan gronden en gebouwen, 3,5 miljoen aan wegen en infrastructuur, 0,9 miljoen aan roerende goederen en 0,3 miljoen aan erelonen. In totaal is er 6,6 miljoen euro uitgegeven aan investeringen, zoals het vernieuwen van wegen, het aanleggen van speeltuintjes, het (ver)bouwen of restaureren van stadsgebouwen, het aanleggen van groen, etc.

 De schulden van de stad gaan in dalende lijn. De schulden bedroegen in 2014 nog zo’n 55 miljoen euro en vallen in 2016 terug tot 43 miljoen euro. Tussen 2015 en 2016 werden de schulden met meer dan 13% afgebouwd. Schuldafbouw is een prioriteit voor het bestuur. In 2015 en 2016 werden geen nieuwe leningen aangegaan. De actuele liquiditeitstoestand laat bovendien vermoeden dat er ook in 2017 geen nieuwe leningen zullen worden opgenomen, wat deze dalende tendens nog zal versterken.

Samenwerkingen

De structurele maatregelen die genomen werd bij het begin van de legislatuur om van Halle een financieel gezonde stad te maken, werpen hun vruchten af. De uitgaven worden strikter en beter gemonitord en de werking van de stadsdiensten wordt efficiënter georganiseerd, o.a. via meer samenwerkingen, het herbekijken van bestaande contracten, etc.  Ook de inkomsten worden nauwkeuriger opgevolgd via een stipt en correct invorderingsbeleid.

Budgetwijziging 2017 goedgekeurd

Bij het begin van elk jaar stelt de stad een budget op. Soms is er echter nood aan bijkomende uitgaven of ontvangt de stad meer inkomsten dan geschat. Daarom wordt het budget halfweg het jaar kritisch bekeken en waar nodig aangepast. Het bestuur hield daartoe een uitgebreide begrotingscontrole.

De Halse gemeenteraad keurde de eerste budgetwijziging voor 2017 goed. Alle wijzigingen werden budgetneutraal doorgevoerd. Dat wil zeggen dat bijkomende uitgaven gecompenseerd worden door meer-ontvangsten of door besparingen op andere kostenplaatsen. Deze manier van werken draagt bij tot het financieel gezond houden van de stad.

De belangrijkste wijzigingen in het budget van 2017 zijn:

 - structurele vermindering van een aantal uitgaven op basis van het resultaat uit de jaarrekening van 2016

- concrete bijsturingen in het personeelsbudget

- het voorzien van nieuw budget in het kader van de bouw van een ondergrondse parking

- het voorzien van bijkomend budget voor de integratie van de stad en het OCMW

- het voorzien van bijkomend budget voor het vervangen of herstellen van sportmateriaal- en infrastructuur

- het voorzien van het budget voor sanering van het terrein op Nederhem waar de nieuwe voorstadsparking komt

 

Ook de rest van het jaar blijft het bestuur waakzaam over de uitgaven, die onder controle zijn. Er wordt hard gewerkt om de voorziene investeringen te realiseren.

vzw den AST sluit jaarrekening 2016 af met positief resultaat

De vzw den AST staat in voor het stadsarchief, het streekmuseum en het toerismebeleid. De Halse gemeenteraad keurde de jaarrekening 2016 van vzw den AST goed. De activiteiten van vzw den AST (museumbezoeken, kinderactiviteiten,…) leverden iets minder dan 4.000 euro op. Er werden serieuze investeringen gedaan door de vzw, onder andere voor de inrichting van een heus belevenisparcours.

De vzw sloot het jaar 2016 af met een positief resultaat. Op kasbasis sloot de vzw de rekening af met 27.985,44 euro in de kas, 27.548,57 euro op de bank, 396,17 euro in de kassa van het toerismekantoor en 136,43 euro in de museumkassa.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?