Halle past circulatieplan Sint-Rochus’ aan, na evaluatie

De stad Halle heeft het circulatieplan ‘Ademruimte voor Sint-Rochus’ geëvalueerd.    De vele reacties en voorstellen van de inwoners, aangevuld met metingen, vormden de basis voor deze evaluatie.

Eind augustus trad het plan ‘Ademruimte voor Sint-Rochus’ in werking. Dat plan wil van de Sint-Rochuswijk een leefbare wijk maken waar het aangenaam en gezond is om te wonen, waar veilige schoolomgevingen een prioriteit zijn en waar fietsers en stappers zich op een comfortabele en veilige manier door het verkeer kunnen bewegen. Het stadsbestuur beloofde het plan na enkele maanden te evalueren en deed dat nu ook, samen met betrokkenen zoals het mobiliteitsplatform en de lokale politie. Als input voor de evaluatie werden de vele reacties die de stad via verschillende kanalen ontving, meegenomen en aangevuld met snelheidsmetingen en autotellingen. De reacties op het plan waren zowel positief als negatief: veel inwoners benadrukken dat de wijk inderdaad verkeersveiliger is geworden, anderen geven aan dat bepaalde extra ingrepen of aanpassingen wenselijk zijn.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op vrijdag 8 december op basis van de resultaten van de evaluatie enkele extra ingrepen goed. Over een aantal aanpassingen moet de gemeenteraad zich nog uitspreken.

Een kort overzicht van de voornaamste ingrepen:

Frederic Chopinlaan / Zwaluwenlaan

De bewoners van de Chopinlaan en de Zwaluwenlaan geven aan dat de verkeersdruk er enorm is toegenomen sinds de invoering van het circulatieplan. Daarom wordt op korte termijn in de Zwaluwenlaan (op proef) éénrichtingsverkeer ingevoerd (in de richting van de Chopinlaan).

Om de veiligheid in de Chopinlaan te verbeteren zal er niet meer langs beide zijden van de straat geparkeerd worden. Wie vanuit de E. Ysayestraat de Chopinlaan inrijdt, zal in het eerste deel uitsluitend links kunnen parkeren (tot het huisnummer 20/22), in het tweede deel uitsluitend rechts. Dit systeem van geschrankt parkeren heeft bovendien een snelheidsremmend effect.

Albertstraat

De toegenomen verkeersdrukte was ook de grootste bekommernis van de inwoners van de Albertstraat. Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen betreffende het toegenomen busverkeer zullen de routes van lijn 155 (Halle-Drogenbos-Anderlecht) en lijn 163 (Halle-Roosdaal) worden hertekend. Voorts wordt de Albertstraat in het voorjaar van 2018 heraangelegd. Daarbij wordt een rode toplaag aangebracht zodat het ook duidelijker wordt dat dit een fietsstraat is. Die zichtbaarheid werkt snelheidsverlagend. Daarnaast worden de voetpaden er verbreed en komen er groenvoorzieningen.

Om de verkeerstroom in de Albertstraat te milderen zal er opnieuw tweerichtingsverkeer ingevoerd worden in de Goudvinkenlaan tussen de Halleweg en de Balthazarstraat. Op die manier beschikt het verkeer vanaf de Nijvelsesteenweg over een alternatieve route om de kleuter- en lagere school Zilverberk en het kinderdagverblijf ’t Pagadderke te bereiken. Deze maatregel  zou in principe ook een positieve invloed moeten hebben op de Chopinlaan. Na een proefperiode zal deze ingreep opnieuw geëvalueerd worden.

Knip Biezeweide

Het doorknippen van de Biezeweide ter hoogte van het kruispunt met de Jubellaan en de Rood Kruisstraat lokte zowel positieve als negatieve reacties uit. Omdat het Vlaams Gewest de drukke verbindingsweg tussen de Ring rond Brussel (R0) en de E429 (A8) verkeersveiliger wil maken en daaromtrent net een studie heeft afgerond, wordt de evaluatie van de knip tijdelijk uitgesteld. De plannen van het Vlaams Gewest kunnen op korte termijn een wijziging in de verkeersstromen rond de knip teweeg brengen. Zo lang hier geen duidelijkheid over bestaat, heeft het voorlopig weinig zin om de situatie aan de Biezeweide nogmaals te veranderen. In het licht van eventuele beslissingen van het Vlaams Gewest zal de knip zeker opnieuw ter tafel komen op het college van burgemeester en schepenen.

Bewonersparkeren en betalend parkeren

In de K. Elisabethlaan, de Mouvauxstraat, de Prins van Luiklaan en in de Koningin Fabiolaan wordt ook bewonersparkeren ingevoerd. In deze straten parkeren nu immers heel wat pendelaars die de trein nemen waardoor bewoners, handelaars en klanten regelmatig parkeerproblemen ondervinden. Deze vraag werd ook in een aantal andere straten geformuleerd. Maar omdat de parkeernood daar minder uitgesproken is, wordt hier voorlopig niet op ingegaan. Wel wordt het aantal plaatsen voor bewonersparkeren aan de Nijvelsesteenweg uitgebreid.  

Het idee van betalend parkeren op de Sint-Rochusstraat wordt verlaten. Het blijft er een blauwe zone.

Uniforme fietsvoorzieningen

Voorts zullen alle fietspaden uniform gemaakt worden. Ook alle fietssuggestiestroken zullen er op termijn hetzelfde uitzien. Dit moet de verkeersveiligheid en herkenbaarheid voor de zwakke weggebruikers verbeteren. Deze aanpassing zal geleidelijk gebeuren.

Tot slot zijn er nog een aantal kleinere ingrepen. Een volledig overzicht van de aanpassingen, alsook van welke beslissingen eerst door de gemeenteraad moeten genomen worden, vind je op www.halle.be/ademruimtevoorsintrochus.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?