'Grote Prijs Miet Smet' voor Viviane Deleeuw

HALLE - Op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Halle reikten de vrouwen van de afdeling dit jaar voor het eerst de 'Grote Prijs Miet Smet' uit. Viviane Deleeuw uit Buizingen was de gelukkige winnaar.

Op vrijdagavond ontvingen de CD&V mandatarissen en het lokale bestuur maar liefst een honderdtal mensen op hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in feestzaal De Witte Duif. Burgemeester Dirk Pieters en Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere zorgden voor de toespraken. Dirk Pieters, dit jaar trouwens 20 jaar burgemeester, ging daarbij dieper in op de verschillende toekomstperspectieven voor Halle. Zo gaf hij de gasten een overzicht van de vele projecten die op stapel staan en waarvan doorheen 2015 de start van de uitvoering te zien zal zijn. Tom Vandenkendelaere linkte op zijn beurt lokale politiek aan een krachtig Europees perspectief.

Voor het eerst reikten de CD&V Vrouwen de 'Grote Prijs Miet Smet' uit. De prijs ging naar Viviane Deleeuw uit Buizingen voor haar bijzondere inzet voor vrouwen in zwakkere posities. Zzowel moreel als materieel, zowel ondersteunend als opbouwend, o.a. via de techniek van microkredieten.

Een deel van de toekomstperspectieven en plannen voor Halle waarover Pieters het had :

CULTUUR EN VRIJE TIJD MET UITSTRALING
- blijvend inzetten op evenementen met uitstraling (carnaval, stroppenconcerten en Halle Schaatst)
- verdere uitbouw van de museale-, toeristisch- en erfgoedwerking vanuit Den AST
VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR
- verdere uitrusting en optimalisering van de verhuring van de lokalen in het jeugd- en cultuurcentrum
- in gebruikname van het cultuurcafé
- volledige vernieuwing van het dak van de oude brandweerkazerne en het cultuurcentrum
- plaatsen van akoestische deuren als afscheiding tussen grote zaal en inkom
- volledige vernieuwing van het sanitair in De Oude Post
- infrastructurele verbeteringen aan het gebouw van de hoofdbibliotheek zijn gepland in 2015
ARCHIEF, STREEKMUSEUM,TOERISME EN ERFGOED : ALLES ONDER ÉÉN DAK
- Den AST wordt officieel geopend op 27 februari 2015
- Zowel het Zuidswestbrabants Streekmuseum als het volledige stadsarchief worden ondergebracht in de prachtige gerestaureerde gebouwen van de voormalige mouterij
- Samen met de heropening van de basiliek zal dit voor onze stad zeker voor een toeristische boost zorgen
- Zowel het streekmuseum als het archief streven naar het behalen van een regionaal kwaliteitslabel
ONROEREND ERFGOED
- Officiële opening gerestaureerde Sint-Martinusbasiliek: 29 mei 2015
- Opstarten restauratie Sint-Rochuskerk. Subsidies voor eerste fase zijn goedgekeurd. Premie van € 2.115.178,26 voor ruwbouw en uitnemen glasramen.
- Plechtige opening gerenoveerde mouterij “Den AST”: 27 februari 2015
SPORT
- Aanvang werken nieuw zwembad: 23 januari 2015
- Einde werken BMX-piste: lente 2015
- Nieuwe toplaag atletiekpiste De Bres: lente 2015
- Definitieve aanvraag Bloso Mountainbike-parcours
- Wielerstage Aspiranten: 13/7 tot 17/4 2015
- Halle-Ingooigem: 24 juni 2015
- Halle Schaatst: 10 december 2015 tot 10 januari 2016
- Speciale aandacht voor seniorensporten kwetsbare groepen
- Uitgebreide schoolsportactiviteiten
JEUGD
Speeltuinen:
- Nieuwe speeltuin Joepie: aanleg begin 2015
- Nieuwe speeltuin Hondzocht: start werken voor bouwverlof 2015
- Vernieuwing speeltuin Hippel: 2016
- Nieuwe speeltuin Hevelpark: 2016
- Vernieuwing speeltuin Kriekenveld en Korre:2017
- Vernieuwing speeltuin Octaafke: 2018
Jeugdwerking:
- Organiseren van skate-initiaties 6-12 jarigen
- Organisatie skateboardkamp 6-16 jarigen
- Samenwerkingen rond lessen en kampen voor skaters met o.a. Stoked Boardshop
- Organisatie wedstrijd BMX i.s.m. Grounded BMX Store
- Organisatie wedstrijd skaten i.s.m. Stoked Boardshop
- Zennetoer: uitbreiding budget om beginnende muziekgroepen meer dan vroeger een podium te bieden
- Investeringen in fuifbeleid, fuifzaal.
- Ezelsoor, de boekenkaftdag, wordt uitgebreid naar een heusefamiliedag met workshops lightgraffiti, street-art en 3D tekening, muziek en ritmiek workshop in de balletzaal
- Tentoonstelling Pim Notebaert en Skateboardexpo van KapOw om jonge kunstenaars en alternatieve kunstvormen een forum te geven
- Workshop dj voor beginners in het kader van dj on tour: november-december
- Activiteiten van de tienerwerking Swap rond jeugdcultuur: filmavonden, skateboard desingnen,…
LOKALE ECONOMIE
In 2015 blijven wij onverminderd het accent leggen op het handelskernversterkend beleid. Vorig jaar is met de invoering van de promotaks reeds een belangrijk signaal gegeven en we willen de ingeslagen weg voortzetten. Dit betekent dat de stad de aangegane engagementen met de Verenigde Handelaars zal nakomen: de middelen uit de promotaks ter beschikking stellen voor promotionele kernversterkende acties.
Bovendien hebben wij de financiële middelen voorzien om dit jaar de verkeersvrije winkelstraten te vernieuwen, inclusief nieuwe straatverlichting en straatmeubilair. Het resultaat zien we als een belangrijke actie om ons handelscentrum commercieel aantrekkelijker te maken.
Beleidsdoelstelling: Sociale dienstverlening aanbieden of faciliteren in functie van het welzijn van de bevolking met speciale aandacht voor kwetsbare groepen
Halle, een warme stad!
KINDBELEID EN KINDEROPVANG
- Pagadderke: in het kader van het nieuwe decreet wordt een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld, nieuwe overeenkomsten met de ouders volgen. De stad zal, bij elke uitbreidingsronde van Kind en Gezin, blijven inschrijven met het oog op de plaatsen binnen de kinderopvang te verhogen.
- BKO: in 2015 komt er een nieuw vormingsplan voor begeleiders. Kwaliteit van de opvang trachten te behouden en te verbeteren is het doel, bijvoorbeeld door over te schakelen naar elektronische inschrijvingen voor de vakantieperiodes.
- Huis van het Kind: de stad kreeg de erkenning en werkt mee aan de installatie van het Huis van het Kind binnen de Sociale Campus. Er komt onder meer een spel- en ontmoetingsruimte en een consultatiebureau.
INTEGRATIE
- Verder organiseren van het multicultureel feest en November Wereldmaand door onze integratieambtenaar en in nauwe samenwerking met de integratieraad.
Integratieraad = spreekbuis van de doelgroepen.
- Verder overleg en samenwerking met PIN, Groep Intro,… door projecten zoals o.a. samen inburgeren.
- In 2014 werd gestart met een taalwerkgroep om een taalbeleid voor het personeel uit te werken. Er werden vormingen georganiseerd en taalafspraken uitgeschreven.
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
- Titel van Fairtrade gemeente : budget voor de aanschaf van fairtrade producten werd verhoogd naar 10.000 euro. -Meewerken aan November Wereldmaand in samenwerking met STROS en integratieraad. -Ondersteuning van noodhulp en ontwikkelingshulp in het zuiden, alsook aan NGO’s, 4de pijlers, 11.11.11 en Oxfam Wereldwinkel.
TEWERKSTELLING
- Intergemeentelijke samenwerking tussen Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Dilbeek op vlak van sociale economie en sociale tewerkstelling.
- Twee jaarlijkse jobbeurs in 2015.
- VDAB verder ondersteunen in haar zoektocht naar een locatie voor een werkwinkel en opleidingscentrum te Halle.
GELIJKE KANSEN
- Doorheen heel wat domeinen zoals onderwijs, sport, cultuur, vrije tijd, huisvesting, gezondheid, enz... is er steeds weer de niet aflatende aandacht voor de kwetsbare doelgroepen, de kinderarmoede enz… Deze inclusieve werking is de rode draad doorheen het hele sociale en welzijnsverhaal.
- Hetzelfde verhaal brengen we met de toegankelijkheid van de burger op elk vlak: niet enkel de fysieke toegankelijkheid, maar ook inclusie speelpleinen, zorgloketten, integratie van o.a. rechtenverkenner op de website, enz...
SOCIALE CAMPUS
- Zoals u weet heeft de Sociale Campus geen enkele cent weerslag gehad op het stadsbudget omdat hij volledig met subsidies van de Provincie Vlaams-Brabant en Europa werd opgetrokken. De oplevering is voor weldra. Dan wordt het interieur verder afgewerkt. Ook hiervoor ontving de stad een budget van 110.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant. We hopen de Campus in gebruik te nemen tegen de zomer 2015, maar een groot deel hangt af van de infrastructuurwerken van de wegenis op Nederhem. Doelpubliek zijn de kwetsbare groepen in de samenleving. Op die manier zal de Sociale Campus bijdragen tot meer participatie van deze mensen in de maatschappij.
De gebruikers zijn zeker al de vroegere gebruikers van het KOKA gebouw, de instellingen die mee in het project stapten (oa. CAW) en het nieuwe project voor 2015: ‘Huis van het Kind”. Subsidiebedrag is 26869.45 euro gedurende 3 jaren (meer info schepen Peggy Massien). Het zal eveneens gehuurd kunnen worden om zitdagen te organiseren van sociale actoren en activiteiten te organiseren.
FLANKEREND ONDERWIJS
- We verliezen o.a. een subsidie van 36.235 euro (FLOB). Dit heeft tot gevolg dat het Time Out project ingeperkt wordt, ondanks het feit dat het door alle door alle Halse scholen wordt ondersteund en als zeer waardevol en noodzakelijk bevonden wordt. De voorziene stadsbudgetten in de meerjarenplanning: (18.460 euro) en een éénmalige subsidie van 25.000 euro van de provincie Vlaams Brabant zijn voor 2015 de basis. (Vroeger totale uitgave: ca. 98.000 euro). We hopen dat Vlaanderen voor het volgend jaar de aangekondigde subsidie voorziet om opnieuw een volwaardige Time Out te kunnen aanbieden.
VAN OUD WEESHUIS NAAR SOCIAAL HUIS
- Gekend is dat het Oud Weeshuis het nieuwe centrale Sociale Huis wordt. Werken vlotten goed . Einde der werken voorzien voor najaar 2015. Op dat moment komt er een officiële opening / opendeur
TEN HOVE
- Buitenrenovatiewerken zijn al tijdje achter de rug. Binnenrenovatiewerken zijn gegund en zullen in het voorjaar 2015 starten . Duurtijd: ongeveer 1 jaar, officiële heropening: voorjaar 2016. Een mogelijkheid zal bestaan om een kleine ruimte in te richten als sociaal loket in de wijk , maar deze optie dient nog verder bekeken te worden met stad /OCMW .
KINDERARMOEDE
- De Vlaamse Regering gaf Stad/OCMW subsidies t.b.v ongeveer 54.000 euro en dit voor 6 opeenvolgende jaren. Doel: bestrijding kinderarmoede. Som werd verdeeld tussen stad en OCMW. OCMW start hiermee i.s.m. Landelijke kinderopvang een kinderopvangproject. Locatie in een gewoon rijhuis in de H. Consciencestraat, OCMW neemt huurderskosten/ logistieke kosten e.d. ten laste en Landelijke kinderopvang zorgt voor onthaalouders. Van het totaal aantal opgenomen kindjes zullen er 50% zijn van cliënteel dat een begeleiding krijgt van het OCMW. Ouders hebben het moeilijk werk te vinden , zeker als er geen kinderopvang is. Door deze opvang ( ook betalend natuurlijk ) ter beschikking te stellen zullen we meer cliënten aan werk kunnen helpen , wat dan ook de vicieuze cirkel van (generatie)armoede kan doorbreken. Dit project beschouwen wij ook als een leerproject om op een eenvoudige manier en zonder veel geld kinderopvang te realiseren gezien de grote nood in onze stad. Vooral het OCMW cliënteel is slachtoffer van het tekort aan kinderopvang.
Beleidsdoelstelling: Een leefbare stad door een duurzame ontwikkeling van het grondgebied
Halle, een leefbare stad!
RUIMTELIJKE ORDENING
RUP Nederhem
- Bedoeling is in het voorjaar de plenaire vergadering te houden, opdat in de herfst de finale goedkeuring zou volgen. Dit moet o.a. mogelijk maken de bouw van een parkeertoren (NMBS).
RUP Kruisveld
- Deel recreatiegebied tussen de Chopinlaan en de Ysayestraat te herbestemmen van recreatiegebied tot woongebied. In de bestaande sportzone de mogelijkheid te voorzien een sportschuur te kunnen bouwen. Het gaat hier om 2,7 ha. De keuze is hier een compacte villawijk met een dichtheid van 15 à 20 woningen per ha, hetzij 41 à 54 woningen (er blijft een groenzone van 0,6 ha). Normaal voorziet het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een dichtheid van minstens 25 woningen per ha in stedelijk gebied, dus hier is de dichtheid minder dan hoger vermelde richtwaarde.
STADSVERNIEUWINGSPROJECT POSSOZPLEIN/SLINGERWEG/DE BRES
- Deze site is zeer onsamenhangend, omdat ze ontstaan is door een vrijgekomen ruimte door sloop van diverse gebouwen (achterkant historisch stadhuis, Sollenbeemd), en door een doorsteek naar het kanaal door een moerassig gebied. De ruimte lijkt ook “onafgewerkt”, waar parkings overheersen te midden van stedelijke voorzieningen.
- De bedoeling is dit te herschalen en het stedelijk weefsel terug in relatie te brengen met de waterlopen (kanaal en Zenne), die het gebied begrenzen. Dit moet gezien worden te samen met het project om de Zenne te herleggen, open te maken, dichter bij dit gedeelte te brengen. Dit alles in een vergroende omgeving, als rustpunt binnen de stad. De auto’s worden “onzichtbaar” gemaakt door de bouw van een parkeergarage. De huidige functies, markt en foor, moeten passen in het toekomstige concept.
STADSVERNIEUWINGSPROJECT HALLE-ZUID
- Dit voorziet o.a. in een fietsverbinding tussen het station en de Colruytsite aan de Edingensesteenweg. Verschillende varianten worden bestudeerd. De Edingensesteenweg wordt heringericht, autoluw, zonder evenwel de doorstroming naar de A8 te belemmeren.
OPENBARE WERKEN
Wateroverlast:
- Bufferbekken Cisse Frit: opening aanbesteding achter de rug, gunning college begin februari, start der werken april 2015, vermoedelijke duur:7 tal maanden. Deze werken zouden het probleem van wateroverlast aan de Vogelpers en in de stationsomgeving moeten oplossen. Het water dat momenteel naar beneden stroomt zal gebufferd worden in dit bufferbekken.
- Weg en rioleringswerken Basiliekstraat: opening aanbesteding 26 januari 2015, gunning door college vermoedelijk tweede helft februari, start der werken: 1 april 2014. De laatste cruciale stap om de wateroverlast in het centrum van de stad op te lossen: wanneer het regenwater in het centrum van de stad terechtkomt kan het water moeilijk weg via de riolering die onder het J. Possozplein gelegen is. Hier zullen dan ook grote betonnen kokers worden aangelegd om het water te bufferen en vertraagd af te voeren richting Leide. Dit zal ervoor zorgen dat het water in de Basiliekstraat sneller kan afgevoerd worden, waardoor het probleem van de wateroverlast in dit deel van de stad opgelost wordt. Eerder genomen acties: aanleg bergingsbekken V. Baetensstraat in combinatie met de knijpconstructie op het kruispunt Z. Bernardastraat/ A. Demaeghtlaan
- Schuif Groebegracht: creëren van een mogelijke waterberging ter hoogte van het ziekenhuis, studieopdracht zit bij D+A, dossier dient opnieuw heropgenomen worden
- Kruiskensheide, Vredelaan,…: startdatum afhankelijk van de grondinnames
Lopende werven:
- Gaasbeeksesteenweg: einde voorzien eind 2015
- Nederhem Fase 1: rioleringswerken zullen afgerond zijn tegen eind januari 2014, start bovenbouw begin februari: einde der werken is voorzien zomer 2015
- Langeveld fase 1: verkaveling in opdracht van woonpunt Zennevallei: weg en rioleringswerken: startdatum 12/1/15
Op te starten werken:
- Aquafindossier Winkelaar, Kesterbeekbos, Krabos: samenwerking met gemeente Beersel. Start op 16/2/14 met voorbereidende werken, effectieve rioleringswerken zullen aanvatten op 1/3/15, einde der werken is voorzien eind 2015
- Eglantierstraat: voorziene startdatum midden februari 2015, afhankelijk van de watermaatschappij.
- Basiliekstraat: start der werken 1/4/2015, einde eind 2016
- Structureel onderhoud 2014: start der werken midden 2015
- Stadsmagazijn: werken aan de riolering voor instandhouding: startdatum te bepalen na gunning aannemer
Studiedossiers:
- Beerselsestraat
- Heerweg: uitvoering 2e helft 2015
- Descampslaan: uitvoering 2e helft 2015
- Dorekensveld: uitvoering 2e helft 2015
- Trompstraat: 3de helft 2015
- Hallerbosbeken
- Nieuwe weg stroppen
- Stabiliteit bruggen
MILIEU
- Verdere samenwerking met Pronatura: INL ploegen/6 arbeiders behouden, wat een meerkost betekent van 33.000 euro. Hierdoor zetten we in op duurzame tewerkstelling en natuurontwikkeling. -Nauwe samenwerking met Regionale Landschappen zoals het project ‘Zuurstof voor de Zenne’ (vb. herinrichting van het Albert- en Elisabethpark.)
- Voortzetting overeenkomst Plan Boommarter
- Koesterburen (vb. het vleermuizendossier): jaarlijks budget voorzien 17.000 euro
- Sanering gronden stadsmagazijn
DUURZAAMHEID
- Inzetten op energiebesparende maatregelen in eigen gebouwen (vb. energievriendelijke verlichting in De Bres) en openbare verlichting (Led verlichting, dimbare verlichting) .
- Duurzame aankopen zoals aankoop van een CNG kipbestelwagen, duurzame overheidsopdrachten (ecologische verven, duurzaam hout), verduurzaming van onze kribbe (aankoop ecologische wegwerpluiers, fairtrade producten).
- Project Kyoto in de Wijk (start in 02/2015).
Burgemeestersconvenant
- In juni 2014 ondertekende onze stad het Burgemeestersconvenant en engageerde zich hiermee om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot in onze stad met minstens 20% terug te dringen tegen 2020. Om deze doelstelling waar te maken wordt er volop gewerkt aan de opmaak van een klimaatplan (SEAP) voor onze stad (niet enkel de stadsdiensten maar het hele grondgebied). Reeds goedgekeurde acties die kaderen binnen dit engagement vanuit het stadsbestuur – uitvoering/opstart voorzien in 2015 zijn:
o Ondersteuning naar burger:
- Kyoto in de wijk: samen voor een duurzame energie in Buizingen
( omgeving Ommekaar, school, gemeenteplein)
In een notendop: voor 100- tal woningen een energiebesparingsrapport op maat, opzetten samenaankoopacties voor aankoop materiaal voor grotere winst, persoonlijke begeleiding van de gezinnen. Actie loopt over 2 jaar (mobiel komt 20/2 naar Buizingen, startmoment voorzien 21/2/2015)
- Samenaankoopacties rond isolatie en beglazing:
o Huidige: hoogrendementsbeglazing / contactavond 12/2/2015 – 20u – raadzaal
o Lopende: muurisolatie en dakisolatie
- Gratis Planadvies ( tem 2020) i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant voor ondersteuning van bouwers en verbouwers
- FRGE krediet ( energiekrediet voor energiebesparende maatregelen)
Interne werking
- Duurzaamheidsadvies bij overheidsopdrachten voor sturen van de verduurzaming van onze aankopen, werken en opdrachten vanaf 5000 euro, enkele voorbeelden:
o stedelijke kribbe gaat voor drastische vermindering van voetafdruk door overschakelen op ecologische luiers (100 % biologisch afbreekbaar en vervaardigd uit gerecycleerd materiaal). Bovendien wordt binnen assortiment droge voeding resoluut gekozen voor het overschakelen voor enkele producten op een fairtrade variant, wordt gekeken naar wekelijkse volwaardige vegetarische warme maaltijd ( 1 X / week), wordt het energieverbruik gemonitord, zal waar mogelijk gekozen worden voor verse seizoensgebonden biogroenten- en fruit,…
o bermbeheer: uitvoering van goedgekeurd ecologisch bermbeheersplan ter bevordering van de biodiversiteit . Aanvullend met verder onderzoek en aankoop ecologische maaier (2015- gebruik2016) voor optimalisatie van het ecologisch beheer en het omzetten van het grasafval naar bio-energie
o overschakelen op kraantjeswater voor personeel
o aankoop van een kipbestelwagen op natuurlijk gas (CNG) voor de vermindering van o.a. de fijn stof-uitstoot met 95 %
o nieuwe huisleverancier voor o.a. ecologische verven en vernissen, voor duurzaam papier (gerecycleerd en/ of duurzame vezels), hout uit duurzame bosbouw, ...
o vernieuwen van technische installaties door energie efficiënte installaties( o.a. bibliotheek, stadhuis,..)
- Energiezorg gebouwen en openbare verlichting (doorlopen van een voortraject energiezorg voor ons stedelijk patrimonium i.s.m de provinciale helpdesk in functie van kijken naar beste keuze voor ons patrimonium i.k.v. te volgen energiezorgtraject)
MILIEU & DUURZAAMHEID (OCMW)
- OCMW heeft al jaren een cultuur met aandacht voor milieu en duurzaamheid (wagen op gas, zonnepanelen , schone kleren … ). Recent werd door bestuur aandacht gevraagd voor nog meer milieu en duurzaamheidsnormen in diverse lastenkohieren bij aanbestedingen .Wordt dus vervolgd én verder geïntensifieerd .
INTEGRALE VEILIGHEID
- Voor de geïntegreerde aanpak van de leefbaarheids- en overlastproblemen werkt de dienst integrale veiligheid samen in een overlegplatform met verschillende partners: diverse stadsdiensten, politie, JAC, Habbekrats, Woonpunt, OCMW, enz.....De gemaakte plannen kaderen binnen het Zonale politieplan. Om een objectief beeld te krijgen van de overlast, werd er in 2014 een databank opgericht die systematisch gevuld wordt met alle meldingen. Deze database moet de beeldvorming van de problematiek verhelderen en toelaten nog meer gerichte maatregelen te treffen.
In dit kader werd, om zowel de preventieve als regressieve maatregelen te optimaliseren, voor 2015 de aankoop van een verplaatsbare camera voorzien, geraamd op 60.500 euro.
STADSMONITOR
- De eerste versie uit 2012 was tevens de nulmeting. Met de actualisatie, voorzien budget 60.000 euro, zullen we de evolutie kunnen aflezen inzake leefbaarheid en duurzame ontwikkeling van de stad. Deze kennis zal bijdragen tot de organisatie van een effectievere participatie van de bevolking aan het beleid.
WOONSTUDIE
- Naar aanleiding van de woonstudie van 2013 werd een werkgroep opgericht om de doelstellingen en actiedomeinen verder uit te werken. Het actiedomein ‘de opmaak van een algemeen kwaliteitskader waaraan renovatieprojecten en nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen’ kadert binnen de eerste doelstelling ‘Wonen in Halle als positieve keuze’ . Dit kwaliteitskader (of toetsingskader) wordt in 2015 opgemaakt door de werkgroep.
BUURTWERKING
- Een nieuw contract werd onderhandeld met RISO, de buurtwerking werd uitgebreid en zo werd het personeel van 2 voltijdse medewerkers op 2.75 gebracht.
- De inzet van dit bijkomend personeel zal vooral gebeuren in de wijk Vogelweelde waar op 20 maart 2015 het nieuwe buurthuis zal geopend worden. Dit is ontstaan in samenwerking met Woonpunt.
FRAUDEBESTRIJDING
- In kader van fraudebestrijding zoekt het OCMW een sociaal werker om dossiers nauwer op te volgen i.k.v. mogelijke fraude.: domiciliefraude, zwartwerk, samenwoonst … Dit personeelslid zal op zeer onregelmatige uren dienen te werken . Politie staat achter dit project en verleend zijn medewerking. Er werden ook al contacten gelegd met Woonpunt om samenwerkingsverbanden op te zetten.
WOONBELEID
- Vzw SVK Zuidkant ( samenwerking OCMW Halle, Sint-Pieters-Leuuw, Gooik en Pepingen overschrijdt de kaap van 100 woningen . Ongeveer een verdubbeling sinds de start.
- IGS: samenwerking tussen Stad en OCMW Halle/ Gemeente en OCMW Sint-Pieters- Leeuw i.k.v. woonbeleid .Samenwerking verloopt vlot. In 2015 wordt dossier opgemaakt om vanaf 2016 terug voor 3 jaar verlenging te kunnen krijgen van de subsidies
PATRIMONIUM (INFRASTRUCTUUR)
- Vernieuwing dak van oude brandweerkazerne en cultuurcentrum
- Akoestische deuren geplaatst als afscheiding tussen grote zaal en inkom van CC ’t Vondel
- Aankoop resterende 30,7 % ex-rijkswachtkazerne (€ 495.000)
BRANDWEER
- Dit jaar is het eerste jaar waarin de brandweer van Halle-Vilvoorde is gefusioneerd tot de zone West : er is dus enorm veel werk om alle reglementen en praktijken op elkaar af te stemmen. Bijzonder aandachtspunt is de vraag naar meer personeel in een context waarin de kost van de brandweer voor halle nog is gestegen door de nieuwe verdeelsleutel. Ook de overdracht van de kazerne’s blijft een eikel punt : blijven wij eigenaar van de kazerne die we
dan verhuren aan de zone, of neemt de zone de kazerne over, samen met de aanzienlijke leninglast die er nog op rust.
POLITIE
- Dit jaar is het overgangsjaar naar de politiezone Zennevallei : ook hier dus veel werk op de plank om de reglementen en praktijken op elkaar af te stemmen en om het zogenoemde “inrichtingsplan” (plan dat de nieuwe organisatiestructuur beschrijft) uit te voeren derwijze dat de nieuwe zone een optimale start kan nemen.
Beleidsdoelstelling: Toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening door een optimale interne werking
Halle, een goed bestuurde stad!
NIEUWE WEBSITE
- In 2015 staat ook de vernieuwing van de website op het programma (budget 50.000 euro) Dit moet toelaten de informatie transparanter en toegankelijker te maken voor de burger en een brug vormen naar de uitbouw van een e-loket.
NIEUW LOGO
- Hierover dienen we niet veel meer te vertellen, want de persconferentie ging door op 5 januari 2015. (budget 2014: 15.000 euro). Dit logo zal stilletjes worden ingevoerd, maar uit duurzaamheids- en financiële overwegingen zullen bepaalde stocks aan brieven en omslagen nog worden gebruikt zodat het logo en stadsschild voorlopig naast elkaar zullen bestaan. De volgende stap is het opstellen van een normenboek (huisstijlhandboek) waarbinnen wordt vastgelegd hoe en waar het logo zal worden gebruikt evenals wat de plaats is van het historisch stadsschild.
UITBOUW MID-OFFICE
- Intern wordt er stevig gewerkt aan de informatisering van verschillende werkprocessen: o.a. digitale verwerking van de inkomende post, inkomende facturatie en de besluitvorming – eerst college, later ook gemeenteraad. Hoeksteen daarvan is de ingebruikname van de mid-office.. We zijn in het stadium aangekomen dat na de analyse stilaan de processen worden vastgelegd.
DIGITALISERING
- In verschillende diensten wordt verder werk gemaakt van optimalisatie van de digitalisering
GEMEENTEGOEDEREN
- Vervanging van 3 bestelwagens, een vrachtwagen en een kleine wagen
- Vervangen van filmprojector
VERSTERKEN VAN HET VLAAMSE KARAKTER VAN ONZE STAD
- Deze horizontale bevoegdheid loopt door tal van beleidsdomeinen (speelpleinwerking, cursussen Nederlands voor anderstaligen, inburgeringstrajecten, …) Er wordt echter blijvend ingezet op de taalwetgeving door middel van een strikte toepassing van het Vlaams manifest. Nieuw vanaf dit jaar : implementatie van het taalbeleidsplan – uitgewerkt door de
taalwerkgroep i.s.m. het Huis van het Nederlands – door middel van een traject in de verschillende diensten van de stad


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?