Grootse plannen voor herinrichting sportsite aan ‘Den Dries’

Het gemeentebestuur is in gesprek met de verschillende verenigingen om de hele spoortsite te herstructureren. Zo moet op termijn niet alleen het uitzicht aan het kruispunt Driesstraat-Diependaalstraat veranderen, maar de volledige site wordt herbekeken.

De aanleg van het kunstgrasveld van KCVV Elewijt samen met het gemeentebestuur vorig jaar was de eerste stap in de reconversie van de site.

‘Hierdoor werd duidelijk dat we met een totaalvisie over de hele site op de proppen zouden moeten komen’, legt Tim Borteel, schepen van sport uit. ‘Daarom werd er een ontwerp van inrichtingsplan opgemaakt door de gemeentelijke diensten. Dit ontwerpplan werd alvast goedgekeurd door het college en dit plan zal het startpunt vormen voor gesprekken met de verenigingen en de gebruikers van de terreinen.’

Ook de focusgroepen en raden zullen hun advies kunnen uitbrengen over het plan en de omwonenden zullen betrokken worden. Het plan is dus nog niet definitief. Ruimte maken en opnieuw invullen is een delicate evenwichtsoefening. Zo moet er bekeken worden waar de hondenclub samen met het Jeugdhuis een nieuw gebouw kan optrekken. Of dat de verplaatsing van de versleten wielerpiste ruimte kan bieden aan de tennisclub om extra terreinen aan te leggen. En of een buitenfitness een plaats heeft op de site.

‘We zoeken in samenspraak met de wielerfederatie naar een nieuwe locatie voor een wielerpiste,’ verduidelijkt Tim Borteel. ‘Een win-winsituatie, want enerzijds zal de nieuwe piste beter gelegen zijn voor de gebruikers en anderzijds worden doorzichten en sociale controle over de hele site mogelijk.’

De toegangspoort tot het sportpark

Ook de ontsluiting van de zone wordt aangepakt. De huidige fietsenstallingen zijn ontoereikend en zouden uitgebreid moeten worden, o.a. dicht bij het jeugdhuis en de andere gebouwen.  Een goede bereikbaarheid ‘al fietsend’ en een aantrekkelijke fietsenparking, al dan niet met oplaadmogelijkheden en ontmoetingsplaats, dienen te worden voorzien. Maar ook de toegangen tot de site moeten aantrekkelijker worden door duidelijke poorten te creëren. De site moet een parksfeer krijgen, het wordt een ‘sportpark’.  En dat allemaal met voldoende oog voor duurzaamheid.

‘De bomen die moesten wijken voor de aanleg van het kunstgrasveld worden namelijk binnen het nieuwe plan gecompenseerd,’ gaat de schepen van sport verder. ‘De dreef die langsheen de site loopt en die veel gebruikt wordt door fietsers en wandelaars, is een belangrijke groene as in het gebied. In de andere richting vanaf de Driesstraat is er een gedeeltelijke dreef die versterkt kan worden met extra bomen.’

Paden zullen het gebied doorkruisen en de groene ruimten met mekaar verbinden. Het sportpark wordt op die manier aantrekkelijker voor de individuele sporter, maar ook om mekaar te ontmoeten. Daar waar mogelijk wordt gestreefd naar een multifunctioneel ruimtegebruik en waar het kan worden functies gebundeld.

Er worden ook een aantal technische zaken aangepakt zoals de verwarmingsproblematiek van de Budohal. Op ecologisch vlak doet curlingclub inspanningen door te investeren in zonnepanelen. Bij de eerdere aanleg van het voetbalveld werd kurk gebruikt in plaats van rubber.

Bij de verdere uitvoering zal een doordachte fasering uitgewerkt worden waarbij de continuïteit van de werking van elke vereniging voorop staat met een minimum aan ongemak. De gebruikers van de terreinen en de verenigingen zullen hierbij betrokken worden. Tenslotte moet er voor dit sportpark een nieuwe naam bedacht worden, en hierbij wenst de gemeente de bevolking te betrekken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?