Groen Pajottenland eist nieuwe aanpak ruimtelijke projecten in Lennik na vernietiging vergunning Gemeenteschool ’t Rakkertje.

Vijf voorstellen voor een meer voldragen ruimtelijk beleid. Volgens Groen Pajottenland vertoont het dossier van de nieuwbouw van de gemeenteschool ’t Rakkertje alle kenmerken van een bouwdossier ‘oude stijl'. Inspraak die niet au sérieux werd genomen, de gemeente die zijn prestigeproject resoluut wou doorzetten. De kroniek van een aangekondigde mislukking, volgens Groen Pajottenland. 'En dat is in de eerste plaats jammer voor de Lennikse kinderen zelf.'

Het dossier sleept al enkele jaren aan. Destijds besliste de gemeente Lennik om de gemeenteschool in Eizeringen, gelegen langs de Assesteenweg, verder uit te breiden. De grootschalige plannen wekten commotie bij de buurtbewoners. “In plaats van te luisteren naar de opmerkingen van omwonenden, besloot het gemeentebestuur van Lennik koppig zijn zin door te drijven", zegt Groen-militant Hendrik Schoukens, "De bezwaren werden afgewimpeld en enkele omwonenden zagen zich ook genoodzaakt naar de rechter te stappen. Zonder de uitspraak af te wachten, liet de gemeente de bouwwerken alsnog een aanvang nemen enkele maanden terug. Enkele weken terug vond de officiële steenlegging plaats”, resumeert Hendrik Schoukens.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakte in zijn arrest van 13 maart 2018 echter brandhout van de vergunning voor de uitbreiding van de gemeenteschool. De vergunning wordt vernietigd. Terug naar af. De rechter bleek niet mals. De vergunning is onwettig op vier essentiële punten. "Hij oordeelde onder meer dat niet voldoende naar alternatieven voor de huidige locatie – die overigens in landbouwzone ligt – is gekeken", verklaart Schoukens, "De afwezigheid van een duurzame oplossing voor de mobiliteits- en verkeersknelpunten die zich op die precieze locatie stelden, wreekt zich alsnog. Een school bouwen langs een gewestweg vergt maatwerk. Vooral omdat het leven van onze toekomstige generaties hier in de weegschaal ligt. Dit maatwerk ontbrak volgens de rechter”, stelt Schoukens vast.

Voor Groen Pajottenland vormt de vernietiging van de vergunning een illustratie van een achterhaalde visie op ruimtelijke planning binnen Lennik. De partij hoopt dan ook dat de gemeente de nodige lessen trekt uit deze uitspraak en de werken stillegt zolang er geen wettige vergunning op tafel ligt.

 Groen Pajottenland stelt zelf de volgende vijf actiepunten voor:

  • Inspraak vormt een kans, géén obstakel voor een gedragen ruimtelijk beleid: "Laat de geïnteresseerde burgers mee aan de tekentafel zitten. Co-creatie leidt tot een groter draagvlak en minder procedures. De tijd die je verliest voorafgaand aan de vergunning, win je achteraf terug door de afwezigheid van juridische procedures."
  • Plannen op lange termijn in plaats van ad hoc-beleid: "Het Lenniks ruimtelijk beleid is teveel gestoeld op een korte termijn-denken. Men moet durven rekening te houden met duurzame alternatieven voor bestaande, hardnekkige knelpunten. De bouw van een school langsheen een gevaarlijke gewestweg is niet langer een evidentie anno 2018. Waarom zijn er voorafgaand aan dit dossier géén andere, betere locaties bekeken? Durf out-of-the-box te denken en de tunnelvisie te verlaten."
  • Luchtkwaliteit en verkeersveiligheid staan centraal: "Bij het plannen van nieuwe scholen en ontmoetingsplaatsen moet ook worden gekeken naar de luchtkwaliteit. Jonge en oude mensen zijn erg kwetsbaar voor vervuilde lucht en het ruimtelijk beleid moet hier rekening mee houden. Er dient een strikte mobiliteitstoets te worden doorgevoerd voor projecten die zijn gelegen langs gekende knelpunten."
  • Milieueffectenbeoordeling voorafgaand aan plannen: "Bij het uittekenen van een nieuw plan of project moeten de precieze milieueffecten in kaart worden gebracht. Zeker voor grotere projecten is dit noodzakelijk. Stel je niet tevreden met snel uitgevoerde screenings maar ga voor ‘the real thing’ en laat burgers zelf hun inbreng doen. Zij kennen de omgeving vaak beter dan mannen of vrouwen achter de tekentafel. Ook hier streven we naar een win-win."
  • Lennikse gemeentebestuur dient zelf de stedenbouwwetgeving te respecteren: "Een gemeentebestuur heeft een voorbeeldfunctie en dient zich bij uitstek te confirmeren aan de stedenbouwwetgeving. Als een vergunning of plan wordt vernietigd, dan dient het gemeentebestuur hier meteen rekening mee te houden. En kan zij niet poneren dat het algemeen belang gediend is met de verderzetting van de werken."

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?