Groen licht voor ontwikkeling binnengebied Edingense- / Bergensesteenweg,

De stad Halle geeft groen licht voor de ontwikkeling van het binnengebied tussen de Edingense- en Bergensesteenweg, maar legt wel belangrijke bijkomende voorwaarden op.

 Enkele maanden geleden diende projectontwikkelaar Databuild nv een verkavelingsaanvraag in bij de stadsdiensten. Deze aanvraag omvatte:

 1. De huisvesting van een viertal grote handelszaken, die tot op heden geen passende (her)locatie in de stad konden vinden. 
 2. Een 80-tal nieuwe woongelegenheden, waaronder appartementen en een reeks woningen.
 3. Nieuwe ruimte voor diensten en voorzieningen voor vrije beroepen en welzijn.
 4. Om en bij de 350 bijkomende, grotendeels ondergrondse parkeergelegenheden.
 5. Een veilige voetgangers- en fietsverbinding tussen de Edingensesteenweg en de Bergensesteenweg.
 6. Het behoud van een belangrijke groene long en buffer tussen het projectgebied en de reeds bestaande woongelegenheden.

Na de indiening van de verkavelingsaanvraag werd het openbaar onderzoek geopend. In het kader daarvan ontving de stad in totaal 8 bezwaren, waarvan één bezwaar gesteund was door maar liefst 48 personen. De meeste bezwaarindieners waren buurtbewoners.

Het College van Burgemeester en Schepenen onderzocht de ingediende bezwaren in detail en ging in overleg met de projectontwikkelaar. Dit overleg resulteerde in een aantal bijkomende voorwaarden en maatregelen, waaraan de projectontwikkelaar zich moet houden en waarmee zoveel als mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de bezorgdheden van de bezwaarindieners. Deze bijkomende voorwaarden zijn een uitdrukkelijke afwijking van het geldende Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP), dat in 2016 door de hogere overheid goedgekeurd werd en waardoor het College van Burgemeester en Schepenen gebonden is.

De bijkomende voorwaarden ten laste van de projectontwikkelaar zijn als volgt:

 1. Het aantal appartementen wordt aanzienlijk ingeperkt. Het bouwvolume van het appartementsgebouw dat voorzien werd tegen de perceelsgrens van de eigendommen langsheen de Edingsesteenweg is gehalveerd. Dit betekent dat er circa 15 appartementen minder gebouwd zullen worden.
 2. De projectontwikkelaar zal een groter deel groen moeten behouden tussen het projectgebied en de bestaande woningen aan de kant van de Edingsesteenweg. De groene oppervlakte die de projectontwikkelaar moet bewaren, werd na de bezwaren verdubbeld in vergelijking met wat in de oorspronkelijke aanvraag opgenomen werd. Op die manier blijft er een grote, groene long bestaan tussen de bestaande woningen en het projectgebied.
 3. De projectontwikkelaar verbindt zich bovendien tot de bijkomende aanplanting van nieuwe streekeigen bomen en planten aan de perceelsgrens met de woningen aan de kant van de Edingsesteenweg.
 4. De aanleg van het bovenlokaal functioneel fietspad zal voor rekening van de projectontwikkelaar gebeuren, zodat deze gelijktijdig met de bouw van het project gerealiseerd kunnen worden en de overlast voor de buurt beperkt blijft tot één werf.  
 5. Langsheen de nieuwe weg vanaf de Edingensesteenweg dient er een bijkomende zone voor langsparkeren voorzien te worden waardoor het aantal bezoekersparkings van het woongedeelte stijgt van 18 naar 27.

Lees verder na dit plan

De bovenstaande maatregelen maken dat er minder bebouwing zal zijn en dat de “groenterreinindex” naar meer dan 30% komt, daar waar het PRUP een norm van 20% voorziet.  Het stadsbestuur meent dat hiermee in belangrijke mate tegemoet gekomen zal worden aan de noden van de omwonenden, wiens woonkwaliteit daarmee maximaal bewaard wordt. Met de realisatie van dit project zet de stad Halle opnieuw een belangrijke stap in haar verdere stedelijke ontwikkeling.

Het project tussen de Edingense -en Bergensesteenweg kende reeds een lang administratief voortraject. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Halle, dat goedgekeurd werd op 23 juni 2009, werd de projectzone als zoekzone voorgesteld voor “het inplanten van grootschalige kleinhandel”. Nieuwe handelszaken op deze locatie mochten echter niet concurrerend zijn met het handelsapparaat van het stadscentrum.

Op 28 september 2016 keurde de Provincie Vlaams-Brabant het PRUP “Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle” definitief goed. Dit PRUP legt o.a. de toekomstige invulling vast van het deelgebied “Bergensesteenweg Noord en fietsverbinding”, met een oppervlakte van om en bij de 3 ha. Het projectgebied ligt ingesloten in het stedelijk weefsel van Halle, tussen de spoorweg en de Edingensesteenweg en de Bergensesteenweg. Het voornoemd deelgebied werd in het PRUP bestemd voor gemengde invulling, met name een zone voor grootschalige kleinhandel, een zone voor wonen en een voor de nabije omgeving en bedrijvigheid uitermate belangrijke toekomstige voetgangers- en fietsverbinding tussen de Colruyt-site en het station van Halle.  Opvallend is ook dat ongeveer 1/3 van de nieuwe woongelegenheden op het dak van de onderliggende handelsruimtes gebouwd zullen worden, wat betekent dat er dus geen bijkomstige ruimte gebruikt moet worden. 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?