Groen kanaal Brussel Charleroi moet files helpen oplossen

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL / DROGENBOS - Vlaams minister Ben Weyts heeft op 20 september 2016 tijdens een vaartocht op het kanaal naar Charleroi de streefbeeldstudie voorgesteld voor de opwaardering van deze waterweg in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Drogenbos.

De laatste grondige aanpassing van het kanaal naar Charleroi, dat ontstond rond 1830, dateert van de jaren dertig van vorige eeuw.  Daardoor is het kanaal met zijn laaggelegen bruggen en (te) kleine sluizen niet meer aangepast aan de noden van de moderne scheepvaart. Daarenboven is de binding tussen de waterweg en zijn omgeving eerder gering.

Beide vaststellingen stonden al in de conclusies van een in 2003 opgemaakt strategisch beleidsplan voor het kanaal naar Charleroi.  Als gevolg daarvan werden na uitgebreid studiewerk en intensief overleg met het stadsbestuur van Halle in 2014 reeds de plannen voorgesteld en een protocol ondertekend voor de vernieuwing van de kanaaldoortocht in deze stad.

Nu wordt daar een vervolg aangebreid voor het andere deel van het kanaal naar Charleroi binnen het Vlaams Gewest, namelijk dat op het grondgebied van de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.  De vandaag door minister Weyts voorgestelde streefbeeldstudie zet de krijtlijnen uit voor de opwaardering van het kanaal in dit gebied, dat een zeer divers karakter heeft: woonzone, groen en industrie wisselen er elkaar in sneltempo af.

Diverse functies stimuleren

Doel van de streefbeeldstudie - en in feite van de globale vernieuwing van het kanaal naar Charleroi - is om de diverse functies op en langs de waterweg te stimuleren en beter op elkaar af te stemmen.  In de eerste plaats wordt hierbij gekeken naar de transportfunctie, die tot nu toe onderbenut blijft, zoals minister Weyts ook beklemtoonde: "Volgens een recente studie  van het Planbureau neemt het wegverkeer 46,3 procent van het goederenvervoer binnen de Benelux voor zijn rekening, tegenover 17,4% voor de waterweg.  Een wanverhouding, zeker als we kijken naar de files op onze wegen en naar de schadelijke effecten daarvan op ons leefmilieu, onze verkeersveiligheid, wegeninfrastructuur en economie. De scheepvaart kan daar talrijke troeven tegenover stellen."

Via gerichte investeringen, zoals het vervangen van de sluizen, de bouw van hoger gelegen bruggen en nieuwe overslagfaciliteiten in de industriezone van Drogenbos, willen kanaalbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en de Vlaamse regering het kanaal dan ook beter toegankelijk maken voor hedendaagse schepen en aantrekkelijker maken als vestigingsplaats voor ondernemingen.

Band met omgeving versterken

Zoals gezegd is het ook de bedoeling om bij de vernieuwing van het kanaal de band met zijn omgeving te versterken.  Blikvangers in dit verband zijn onder meer de heraanleg van de oevers met het oog op een betere ontsluiting, en een hogere ecologische- en belevingswaarde. Lot zal in dit verband worden uitgebouwd tot een groene hotspot langs het kanaal, met een heus kanaalpark ter hoogte van de Heuvel van Lot en de aanleg van een jachthaven ertegenover, ter hoogte van de Frans Walraevensstraat.  Belangrijke ingrepen in Ruisbroek zijn het verschuiven van de autobrug en de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het station, waardoor de oevers autovrij of autoluw kunnen worden en in trap- of terrasvorm kunnen aangelegd worden.

 

In aansluiting op de voorstelling van de streefbeeldstudie aan de gemeentebesturen door minister Weyts, zal deze ook worden voorgesteld aan de bevolking van de betrokken gemeenten.  Dat zal gebeuren op drie infomarkten, achtereenvolgens in Sint-Pieters-Leeuw (vandaag 20/9), in Beersel (op 13/10) en in Drogenbos (25/10).  Verder vallen de plannen te raadplegen op een speciaal gebouwde website, waarop ook in de toekomst de voortgang van het globale project voor de vernieuwing van het kanaal naar Charleroi te volgen zal zijn: www.kanaalnaarcharleroi.be.

Van groot belang

Vlaams minister Ben Weyts sprak op de voorstelling van de streefbeeldstudie vandaag alvast zijn geloof uit in het grote belang van dit project: "Ik ben er van overtuigd dat de voorliggende plannen voor de opwaardering van het kanaal, méér zijn dan de optelsom van een aantal infrastructurele ingrepen. De ideeën en conceptbeelden voor het nieuwe kanaal zijn nu al van dien aard en kwaliteit dat ze – mits eventuele kleine aanpassingen en verfijningen - zonder twijfel een nieuwe, frisse wind zullen laten waaien door deze regio en tegelijk een forse bijdrage zullen leveren aan de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als logistiek knooppunt in Europa."  

De eerste werken voor de opwaardering van het kanaal moeten in 2017 van start gaan. De totale kost voor het project wordt momenteel ruwweg geschat op 250 miljoen euro, waarvan 90 miljoen voor het gedeelte tussen Halle en Brussel.

Bekijk hier de gedetailleerde presentatie van de streefbeeldstudie: https://vimeo.com/183221316

Minister Ben Weyts aan het woord:


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?