Gouverneur vraagt burgemeesters Vlaamse Rand vervroegd sluitingsuur cafés te overwegen

De bijkomende coronamaatregelen die dit weekend in Brussel werden genomen, kunnen een impact hebben op sommige Vlaams-Brabantse gemeenten die grenzen aan Brussel. Het gaat dan vooral om de maatregel om bars en cafés (gelegenheden waar alcoholische dranken worden verbruikt) te sluiten om 23 uur i.p.v. het algemeen geldende sluitingsuur van 1 uur ’s nachts, en dit vanaf maandag 28 september 2020 voor een termijn van 3 weken. Voor sommige gemeenten in de Vlaamse Rand bestaat hierdoor het risico dat horeca-bezoekers uit Brussel zullen afzakken naar die naburige gemeenten. Een telefonische consultatieronde van de gouverneur met de burgemeesters in kwestie heeft uitgewezen dat dit echter niet voor alle gemeenten in de Vlaamse Rand het geval is.

Jan Spooren, provinciegouverneur Vlaams-Brabant heeft daarom aan alle burgemeesters in de 19 Vlaamse Randgemeenten die grenzen aan Brussel gevraagd om een inschatting te maken van het risico dat Brusselse horecagangers zich zullen verplaatsen naar hun gemeente als een gevolg van de nieuwe Brusselse maatregel.

“Indien het risico op verplaatsing naar de gemeente reëel is, vraag ik aan de betrokken burgemeester een besluit te nemen waarbij bars en cafés ook om 23 uur worden gesloten” aldus Jan Spooren. In het andere geval hoeft de burgemeester niets te doen, en blijft het algemene sluitingsuur van 01.00 uur van kracht.

“Dit is een typisch voorbeeld waar de noodzaak en evenredigheid van een Corona maatregel moet worden afgetoetst aan de specifieke lokale situatie”, benadrukt de gouverneur. “Als gouverneur wil ik hier wel een coördinerende rol spelen, en heb dan ook gevraagd om het sluitingsuur enkel naar 23.00 uur te vervroegen in geval men een bijkomende maatregel wil nemen, en om de duurtijd van die regeling te enten op de maatregelen in Brussel (voorlopig 3 weken). Dit verhoogt de coherentie en duidelijkheid voor de bevolking”, besluit Jan Spooren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?