Gouverneur vaardigt nieuw besluit uit voor huis aan huis-activiteiten en take away eetfestijnen

De gouverneur van Vlaams Brabant vaardigde gisteren, 4 november, een nieuw besluit uit met betrekking tot huis-aan-huis activiteiten en activiteiten georganiseerd door verenigingen om geld in het laatje te brengen (‘take away’ of levering). Elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, is verboden. Zowel voor commerciële als voor ludieke activiteiten.

Verenigingen die een occasionele verkoop organiseren van goederen, moeten voor de eventuele bereiding en afhaling van deze goederen volgens de bestaande sectorprotocollen werken (voor etenswaren impliceert dit onder meer dat het ganse proces moet worden begeleid en uitgevoerd door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur).

Indien er niet wordt geleverd, werkt de vereniging via een afhaalpunt georganiseerd of goedgekeurd en gecontroleerd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de minimale regels zoals opgenomen het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020.

Hetzelfde besluit herhaalt ook de reeds eerder door de gouverneur ingevoerde mondmaskerplicht. Het is voor alle personen boven de 12 jaar steeds verplicht om een mondmasker te dragen in publiek toegankelijke gebouwen, op markten, in de recyclageparken en op alle begraafplaatsen tot en met 8 november.

Uiteraard moeten ook de federale maatregelen – zoals het samenscholingsverbod van maximum 4 personen – steeds gerespecteerd worden.

Het volledige besluit:

POLITIEBESLUIT

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,

Juridische grond

Gelet op artikel 128 van de Provinciewet van 30 april 1836;

Gelet op artikel 4 en 5 van de Wet op het politieambt;

Gelet op artikel 42 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020;

Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem, inzake het beheer van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen;

Context en argumentatie

Het aantal besmettingen met het coronavirus is zeer hoog. Het gemiddeld aantal besmettingen in Vlaams-Brabant bedraagt momenteel 1360 per 100.000 inwoners, gezien over de laatste periode van 14 dagen. De positiviteitsratio bedraagt momenteel 23,5%, het reproductiegetal bedraagt voor onze provincie 0,95.

Conform Art. 27 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, moet de gouverneur wanneer deze door het gezondheidsorganisme van de betrokken gefedereerde entiteit wordt ingelicht over een plaatselijke toename van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit vaststelt, bijkomende maatregelen nemen vereist door de situatie. De gouverneur acht het noodzakelijk enkele bijkomende maatregelen in te voeren in de provincie Vlaams-Brabant, met het oog op een eenvormig en duidelijk beleid naar de bevolking toe.

- Met betrekking tot de mondmaskerplicht:

Het COVID-19 virus verspreidt zich o.a. via de lucht van mens op mens, waarbij de overdracht van de ziekte kan plaatsvinden via alle mogelijke emissies van de mond en de neus. De federale maatregelen voorzien in een sterke aanbeveling aan de bevolking tot het dragen van een mondmasker voor elke situatie waar de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Om die reden is het in Vlaams-Brabant sinds 14 augustus 2020 ten allen tijde verplicht een mondmasker bij zich te hebben.

Het dragen van een mondmasker is verplicht in bepaalde inrichtingen en specifieke situaties. Hierbij mag het mondmasker enkel voor strikt noodzakelijke tijd worden afgezet, met name om te eten en te drinken, om de neus te snuiten of te liplezen voor doven en slechthorenden. Het louter gebruik van een mondneusmasker volstaat echter niet en dient gepaard te gaan met andere preventieve maatregelen. Social distancing blijft de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel.

Art. 25, lid 2 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 bepaalt op welke locaties het verplicht is voor eenieder (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar) om een mondneusmasker te dragen, of elk alternatief in stof. Het wordt aan de bevoegde lokale overheid overgelaten om winkelstraten, markten en elke private of publieke druk bezochte plaats aan te duiden waar het mondmasker verplicht is.

Het dragen van een mondneusmasker blijft noodzakelijk op drukke plaatsen waar mensen samenkomen en het moeilijk is de regels van social distancing na te leven. Dit is op het hele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant het geval voor markten, recyclageparken en in de periode van Allerheiligen ook op de begraafplaatsen.

Voor de duidelijkheid en uniformiteit is het derhalve aangewezen dat het dragen van een mondneusmasker verplicht is in al deze situaties en plaatsen. De plicht een mondneusmasker te dragen in de winkelstraten of andere drukke plaatsen wordt door de burgemeesters geregeld, met een duidelijke affichering met afbakening van tijdstippen in het straatbeeld. Daarenboven werd door de gouverneur ook de aanbeveling gedaan de mondmaskerplicht in te voeren in de schoolomgevingen waar burgemeesters dit nodig achten.

- Huis-aan-huisactiviteiten

Daarnaast is het, gezien de hoge verspreiding van het virus en besmettingsincidentie in Vlaams-Brabant, sterk af te raden dat nog deur-aan-deur gegaan zou worden in de context van folkloristische activiteiten, zoals Halloween of Oudjaar-Nieuwjaarzingen. De kans op besmetting met het virus is te groot wanneer men deur-aan-deur gaat bellen, en daarvoor in ruil geld, snoepgoed of iets dergelijks ontvangt. De huidige stand van de epidemie laat dit niet toe.

- Steunactiviteiten (‘take away’ of levering) georganiseerd door verenigingen om geld in het laatje te brengen

De huidige situatie in de corona-epidemie is bijzonder ernstig, en vraagt om een drastische beperking van de sociale contacten. Het is noodzakelijk bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding met zich meebrengen. Daarenboven is het nodig voorlopig die activiteiten te vermijden die nauwe contacten tussen mensen impliceren en/of een aantal mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, samen te brengen. De activiteiten die verenigingen organiseren om geld in te zamelen voor de eigen werking, waarbij door de leden van de vereniging eten wordt bereid of waarbij zaken worden verkocht die afgehaald of geleverd kunnen worden, moeten daarom duidelijk gereguleerd verlopen, om het risico op besmetting of verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Om die reden, met het oog op eenvormigheid en duidelijkheid van de regels voor de bevolking en het verder tegengaan van de verspreiding van COVID-19 in Vlaams-Brabant, neemt de gouverneur een politiebesluit voor Vlaams-Brabant, waarin enerzijds de plicht een mondmasker bij te hebben wordt herhaald, maar waarin anderzijds het mondmasker verplicht wordt op die plaatsen waar door de aard van de activiteiten en sociale interactie die er plaatsvinden, een aanzienlijk risico op de verspreiding van het virus bestaat. Ook het deur-aan-deur gaan wordt verboden en activiteiten van verenigingen worden duidelijk gereguleerd.

BESLUIT :

Artikel 1

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, is het voor alle personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, verplicht steeds een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant om zodoende te kunnen voldoen aan de verplichting een mondmasker te dragen waar deze verplichting geldt.

Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van Art. 25 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, is het voor alle personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, ten allen tijde verplicht een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof te dragen op volgende plaatsen of gelegenheden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant:

  • In alle voor publiek toegankelijke gebouwen;
  • Op alle markten;
  • In de recyclageparken;
  • Op alle begraafplaatsen, van 24 oktober 00u00 tot en met 8 november 00u00.

Artikel 3

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondneusmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van medische redenen, gestaafd door een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van de artikelen 1 en 2 van dit politiebesluit.

Artikel 4

Elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, zowel voor commerciële, als voor ludieke, folkloristische of liefdadigheidsactiviteiten, is verboden op het grondgebied van de provincie  Vlaams-Brabant. De leveringen aan huis vallen niet onder dit verbod.

Artikel 5

Verenigingen die een occasionele verkoop organiseren van goederen, werken voor de eventuele bereiding en afhaling van deze goederen volgens de bestaande sectorprotocollen (voor etenswaren impliceert dit onder meer dat het ganse proces moet worden begeleid en uitgevoerd door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur). Indien er niet wordt geleverd, werkt de vereniging via een afhaalpunt georganiseerd of goedgekeurd en gecontroleerd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de minimale regels zoals opgenomen in Art. 8 §1 derde lid van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Artikel 6

De politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Artikel 7

Inbreuken op de artikelen 1, 2, 4 en 5 van dit besluit worden overeenkomstig artikel 26 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Artikel 8

Dit politiebesluit vervangt het politiebesluit van 29 oktober 2020 houdende de verplichting een mondmasker bij zich te hebben en te dragen, en heft het politiebesluit van 14 oktober 2020 houdende sluiting van kantines, op.

Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking ervan tot de gezondheidssituatie het toelaat om het in te trekken. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en bekend gemaakt via gemeentelijke en provinciale websites.

Leuven, 4 november 2020,

De gouverneur,


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?