Gouverneur schorst Lennikse gemeentelijke budgetwijziging 2018

De gemeentelijke budgetwijziging 2018 van Lennik is door de Gouverneur van Vlaams-Brabant geschorst, zodat ze niet kan uitgevoerd worden. De oppositielijst N-VA - LENNIK KWADRAAT leest dat er meerdere foutief ingebrachte cijfers zijn vastgesteld. Indien de juiste cijfers worden ingebracht, wordt het kasresultaat negatief. Het gemeentebestuur heeft nu zestig dagen de tijd om een nieuwe budgetwijziging te maken.

Geert De Cuyper, fractieleider van het kartel N-VA – LENNIK KWADRAAT : “Al 6 jaar is het huidig OpenVLD-CD&V-gemeentebestuur het onderwerp van problemen, incidenten, onstabiliteit, geruzie en afscheuring. Er zijn ontslagen en een opmerkelijke uitstroom van ervaren gemeentepersoneel. We zien heel wat aankondigingspolitiek, maar in de praktijk zijn er tal van projecten die stilvallen en maar niet uitgevoerd geraken. En daarenboven gaat de gemeente op financieel vlak erop achteruit”.

Onafhankelijk schepen Filip Van Ginderdeuren, die geen schepencolleges meer kan bijwonen omdat het aanvangsuur is vervroegd, meent dat de gemeenteraad moet samenkomen. Vogens een afspraak uit het verleden worden er in Lennik, naar aanloop van de verkiezingen geen gemeenteraden meer gehouden. "Naar aanleiding van de beslissing van de toezichthoudende overheid, waarmee de budgetwijziging werd geschorst, vind ik het zeer opportuun een bijkomende gemeenteraad te organiseren in september, met dit enig punt op de agenda."

Klacht leidt tot opmerkingen van toezicht

Tegen het gemeentelijk Budget 2018 dienden gemeenteraadsleden Christel O en Geert De Cuyper klacht in bij de toezichthoudende overheid, de provincie-gouverneur. De kost van 4 investeringen stegen intussen voor meer dan 2,9 miljoen euro en drie ervan zijn nog niet of nauwelijks opgestart: feestzaal Jo Baetens, herinrichting gemeentehuis, complete vernieuwing Schapenstraat.

"Algemene bezorgdheid tegenover het Budget voor het laatste jaar van de bestuursperiode, leidden tot deze klacht. De Gouverneur antwoordde met volgende opmerkingen :
-de kwaliteit van de beleidsrapporten kan beter
-opmerkelijk uitstellen of laattijdig uitvoeren van vooropgestelde investeringsprojecten
-de gouverneur wijst er op dat – gelet op de lage realisatiegraad (14 tot 16%) van de budgettair geplande investeringen – er moet geconcludeerd worden dat bij de opmaak vande investeringsenveloppen geen realistische inschatting werd gemaakt  over het uitvoeringstraject
-er is geen transparant overzicht van de financiële risico's die de gemeente op zich heeft genomen
-vanaf het boekjaar 2018 kan er géén beroep meer gedaan worden op de extra inkomsten die Lennik van de tussenkomsten in de brandweerkosten de voorbije jaren mocht ontvangen."

“De Gouverneur is toen net niet tot schorsing overgegaan. Het budget is maar nipt toegestaan, met duidelijke opmerkingen aan het College van burgemeester en schepenen dat het niet transparant is en de traagheid van investeringen en het lage uitvoeringspercentage een zware weerslag heeft op het Lenniks budget”

“Maar er is meer. Op de jongste gemeenteraad van 25 juni werd de eerste budgetwijziging 2018 ter stemming voorgelegd. Deze was beperkt, doch onze fractie was genoodzaakt ook hier tegen te stemmen:
-door de traagheid van uitvoering van werken, stijgt de kostprijs en moest er alweer bijkomend gebudgetteerd worden
-De plaatsing van nieuwe speeltoestellen voor kinderen in Sint-Martens-Lennik (weggenomen in april) zullen pas in september (nà de zomervakantie) teruggeplaatst worden.
-Herinrichting Dekenijtuin: traagheid van uitvoering en kosten lopen hoger op.
-Renteloze leningen aan 3 sportclubs, met onvoldoende sluitende voorwaarden, hebben we niet goedgekeurd omdat dit niet tot het takenpakket van de gemeente behoort.

We hebben pertinente opmerkingen gemaakt, die op de gemeenteraad niet ernstig werden genomen, maar tegen de goedkeuring van deze budgetwijziging toen geen beroep meer aangetekend”, stellen Christel O en Geert De Cuyper.

Gouverneur schorst zelf budgetwijziging na controle. De rekening klopt niet.

De Gouverneur heeft nu zelf op 14/08/2018 een besluit genomen waarbij deze budgetwijziging ambtshalve wordt geschorst zodat ze niet kan uitgevoerd worden. De Gouverneur heeft een foutieve overdracht van niet-aangerekende investeringskredieten 2017 vastgesteld. Ook werd het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2017 foutief ingebracht. Indien de juiste cijfers worden ingebracht, wordt het kasresultaat negatief voor een bedrag van +/-146.000 euro. De gemeente ontving deze beslissing op 20/08/2018 (net na de Lennikse Feesten). Het College heeft nu 60 dagen de tijd om één en ander recht te zetten...

Oppositie klaagt stilstand van projecten en wanbeheer aan

Geert De Cuyper : “Dit is nog nooit gebeurd in Lennik. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe de huidige OpenVLD-CD&V-coalitie in Lennik de gemeente nu al sinds meer dan 5 jaar bestuurt. En er zijn nog tal van voorbeelden van hoe het niét moet. Het was voor ons niet moeilijk om vóór de zomer een slogan te kiezen, die verwoordt wat in de gemeente leeft : #LennikKanBeter !
Toen wisten wij nog niet dat de Gouverneur op 14/08 de budgetwijziging 1 voor 2018 zou schorsen. Niet alleen onze deelnames aan voorgaande besturen tonen dit aan, maar ook ons stevig verkiezingsprogramma Visie 2018-2030, dat binnenkort verschijnt, is daar eveneens getuige van".

De Knop : "Oppositie jut bevolking op"
Burgemeester De Knop: "Ik betreur dat dergelijke zaak alweer wordt aangegrepen door de oppositie om Lennik een slecht beheer te verwijten en om mensen op te jutten tegen het bestuur. Pure verkiezingspropaganda. De diensten van Agentschap Binnenlands bestuur hebben een nazichtsfunctie op goedgekeurde begrotingen van gemeenten. Op de laatste begrotingswijziging formuleert het toezicht op de valreep (op 20 augustus brief ontvangen, voor een budget goedgekeurd op 26 juni) een aantal technische opmerkingen. Een aantal verrichtingen van het boekjaar 2017 werden in 2017 aangerekend door de financieel beheerder terwijl de overdrachten naar het financieel boekjaar reeds werden uitgevoerd. Het komt er op neer dat toezicht had gewild dat we niet alleen een aanpassing deden van budget 2018 maar ook een wijziging van het meerjarenplan. Door de ingreep te doen zoals het Agentschap voorstelt, gaat het om een verschil van 146.000 € in het resultaat op kasbasis. Kortom, een financieel en technische kwestie die inderdaad moet rechtgezet worden bij de eerst komende budgetwijziging. De financieel beheerder bereidt daarvoor een nieuwe aanpassing goed.  De financiële situatie van de gemeente is gezond, met eind 2017 een resultaat op kasbasis van maar liefst 3.702.201 € ( = spaarpotje) en een afbouw van de schuld in de laatste 6 jaar van 14 146 609 € (2012) tot 9 783 505 (2018)."

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?