Gouverneur laat bouwproject Vijver Essenbeek doorgaan ondanks fout van college

De gouverneur zegt dat het stadsbestuur een fout maakte bij de voorbereiding van het akkoord tussen het stadsbestuur van Halle en een projectontwikkelaar voor de omstreden bouw van 11 woningen langs de vijver van Essenbeek. Toch laat hij het project doorgaan.

De N-VA raadsleden Nelly Lanis en Mark Demesmaeker dienden bij de gouverneur klacht in  tegen de dading tussen stadsbestuur en projectontwikkelaar.

Mark Demesmaeker: “De gouverneur is eigenlijk  duidelijk. In de beslissing lezen we:  ‘De gemeenteraad beslist normaalgezien eerst principieel over het al dan niet aangaan van een dading voordat de onderhandelingen worden opgestart. Ik zal het bestuur verzoeken hier in de toekomst rekening mee te houden.’ Met andere woorden: het stadsbestuur van Halle heeft het spel niet correct gespeeld, maar de provinciegouverneur ziet de fout voor deze ene keer door de vingers.”

“De provinciegouverneur tikt het stadsbestuur op de vingers, maar verwerpt niettemin onze klacht. Dat is jammer en ondermijnt de geloofwaardigheid van dit College”, zegt Nelly Lanis. “Slachtoffer is Essenbeek, zijn dorpsgezicht, natuur... De burgemeester noemt dit nu een ‘overwinning voor de Essenbekenaren’… dat is een slag in het gezicht van de vele Essenbekenaren die zich jaren hebben ingezet voor het Comité Red de Vijver’.”

Mark Demesmaeker: “De sp.a van burgemeester Snoeck en Groen stonden altijd op de eerste rij om de vijver te verdedigen. Nu uitgerekend zij Essenbeek in de rug schieten en deze deal blijven verdedigen, verliezen ze definitief elke geloofwaardigheid. We overwegen om alsnog naar de Raad van State te stappen om een schorsing of nietigverklaring van deze dading te vragen.”

Klacht van de tafel geveegd

Burgemeester Marc Snoeck repliceert: "Naar aanleiding van de beslissing van 26 november 2019 waarbij de gemeenteraad een dading goedkeurde over de kasteelvijver van Essenbeek, legde de N-VA klacht neer.  Zij waren van mening dat een dading een niet correct rechtsmiddel was, waarover zij niet geïnformeerd waren en dat het een vrijgeleide was voor de bouwpromotor."

De Gouverneur van Vlaams-Brabant veegde de klacht van tafel : “Na onderzoek van het dossier blijkt dat het dossier tijdig aan de raadsleden werd bezorgd en uitgebreid is besproken (gemeenteraadscommissie, overleg advocaat, debat tijdens de gemeenteraadszitting).  Het vertrouwelijk karakter van de overeenkomst betekent niet dat de N-VA raadsleden het dossier niet konden raadplegen en onderzoeken.  Het college regelde nog een gesprek met de advocaat wegens de complexiteit van het dossier.  Het college heeft dit bijkomend geregeld om de raadsleden zeker voldoende informatie te verschaffen voor de gemeenteraad”

“Hieruit volgt dat de gemeenteraad, na onderzoek en debat, met kennis van zaken een eigen beslissing heeft genomen.  De gemeenteraad keurde de dading goed met 17 ja-stemmen tegen 14 nee-stemmen.  De dading is aangegaan door het bevoegde orgaan.  Daarom kan ik het gemeenteraadsbesluit niet vernietigen”.

Wat betekent dit nu concreet voor Essenbeek :
- dat er einde komt aan een juridisch dispuut dat reeds meer dan 20 jaar duurt en waarbij er geen winnaars zijn

- dat het zicht op de vijver gevrijwaard wordt, dat de vijver toegankelijk wordt via een wandelpad die langs de vijver loopt en dat we in de toekomst mogelijks een doorsteek kunnen maken om vanuit het Warandepark langs de vijver naar de Kasteelstraat te gaan

- dat de bouwpromotor op zijn eigendom 11 huizen mag bouwen in plaats van de geplande 13 huizen (beslist door de raad voor vergunningsbetwistingen, de hoogste rechtsinstantie van Vlaanderen inzake ruimtelijke ordening).  De bouw van de huizen is dan ook een feitelijk gegeven.

- dat de bouwpromotor op zijn kosten eerst de weg langs de vijver moet aanleggen, die toegankelijk zal zijn voor iedereen, alvorens hij aan de bouw van de huizen mag beginnen

- dat er in de toekomst mits goede afspraken gevist zal kunnen worden op de vijver

- dat de gerechtelijke procedure met de bijhorende kosten door beide partijen (stadsbestuur en bouwpromotor) wordt stopgezet

Burgemeester Marc Snoeck is dan ook tevreden met deze beslissing : “de Essenbekenaren krijgen hiermee hun vijver terug.  Geen juridisch getouwtrek meer, maar daadwerkelijke verwezenlijkingen op het terrein die de bevolking ten goede komt.  Het college van burgemeester en schepenen is van plan om snel werk te maken om het rooilijnplan voor het wandelpad langs de vijver op te maken”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?