Gooikenaars vragen betere verkeersveiligheid en aanpak zwerfvuil

CD&V Gooik hield een bevraging over de toekomst van Gooik. Zo kreeg elk huis een papieren vragenlijst in de bus, aangevuld met een online  bevraging. 417 Gooikenaren vulden de vragenlijst volledig of quasi volledig in. Daarnaast beantwoordden nog enkele tientallen Gooikenaars slechts 1 of 2 vragen of ze gaven mondeling feedback, bij bijvoorbeeld een huisbezoek. 

 Eerste opvallende vaststelling is dat inwoners van Gooik zich heel veilig voelen in de  gemeente. Amper 14% geeft aan zich niet veilig te voelen. “Met het Buurtinformatienetwerk dat binnenkort in Gooik uitgerold wordt, inbraakpreventie én investeringen in een nieuw politiehuis zetten we verder in op preventie en handhaving”, vult Jonas De Maeseneer, voorzitter van CD&V Gooik aan. Daarenboven vindt 64% dat er voldoende politie op straat is in Gooik.

 Liever samenwerken dan fuseren

 De Gooikenaar, die op de bevraging inging, houdt vast aan de eigenheid van zijn gemeente. Meer dan 85% van deze inwoners van Gooik is gekant tegen een fusie van de gemeente. Ze vrezen dat bij een fusie de gemeente of dorp haar identiteit dreigt te verliezen. Samenwerking is voldoende, geven deze Gooikenaars aan. “Dat trachten we vanuit het bestuur ook vorm te geven. In de volgende jaren zullen we inzetten op een doorgedreven intergemeentelijke samenwerking. Zo kunnen we de vruchten plukken van schaalvergroting, zonder onze eigenheid te verliezen”, stelt burgemeester Michel Doomst.

 Meer toerisme

 De gemeente Gooik moet meer inzetten op toerisme, onder meer om de horeca mee te ondersteunen. ( 68% van de Gooikenaren) . Tegenstanders maken zich zorgen om de rust en overlast die overmatig toerisme mee kan brengen. “Een bekommernis waar we wel oor naar hebben. Daarom willen we in Gooik inzetten op zacht recreatief toerisme. Met de opwaardering van Paddenbroeck en het openruimte project (= ruilverkaveling) trekken we de kaart van het plattelandstoerisme. Daarnaast zetten we ook in op fiets- en wandelwegen”, zegt Jan Vanderhoeven, politiek secretaris van CD&V Gooik.

 Veiliger verkeer

 Op de vraag waar de Gooikenaar het liefst zijn belastinggeld aan ziet gespendeerd worden, zijn de drie meest voorkomende antwoorden: 1. Aandacht voor ruimte en natuurbehoud, 2. Verkeersveiligheid, 3. Onderwijs. “Dit is grotendeels een bevestiging dat we de focus de afgelopen jaren goed gelegd hebben, denk maar aan de nieuwe school in Strijland en het open ruimte project”, zegt Lieven Krikilion, fractieleider van CD&V Gooik. Ook de verkeersveiligheid pakt het bestuur verder aan. “Zo onderzoeken we momenteel op welke locaties in Gooik trajectcontrole kan geplaatst worden. Maar we zullen ook het gebruik van de fiets promoten door middel van fietseducatie en meer fietspaden”. 87% van de Gooikenaren wil overigens dat er meer ingezet wordt op het promoten van de fiets. 

 Dienstverlening gemeente

 De dienstverlening op het gemeentehuis krijgt goede punten van de Gooikenaar. Maar liefst 86% zegt tevreden te zijn met de huidige dienstverlening. Maar sommige respondenten gaven nuttige tips die niet onbenut zullen gelaten worden. “Zo zullen we bekijken of de openingsuren nog kunnen geoptimaliseerd worden”, vult Jonas De Maeseneer aan. 

 Meer openheid van het bestuur gevraagd

  Wel geeft 87% van de Gooikenaren aan meer informatie te willen over de beslissingen van de gemeenteraad. “Het is leuk om vast te stellen dat mensen meer willen weten over politieke beslissingen. We zullen daarom vragen om in de toekomst in de Info Gooik meer informatie op te nemen over de beslissingen van de gemeenteraad”, zegt Jan Vanderhoeven.

 Sluikstorten en zwerfafval

 Gemengde gevoelens zijn er wat betreft de aanpak van sluikstorten en zwerfafval waar zo’n 44% een hardere aanpak vraagt. “Een terechte bemerking”, vindt Michel Doomst. “Sluikstorten en zwerfvuil zijn zeer storend in onze mooie gemeente. Daarom starten we in december een proefproject met een mobiele sluikstortcamera om daders op heterdaad te betrappen. Maar we doen evenzeer een appel op de burgerzin van de Gooikenaar om te helpen onze gemeente net te houden”.

 Tot slot geeft de antwoordende Gooikenaar het bestuur nog een pluim voor het uitgebreide sportaanbod in de gemeente, het jeugdhuis en de goede werking van het OCMW.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?