Gerealiseerde investeringen dalen nog in Lennik

Op de gemeenteraad werd van 22 mei 2017 werd door de meerderheid van Open-VLD-LB/CD&V de jaarrekening of het resultaat van alle ontvangsten en uitgaven van de gemeente Lennik 2016 voorgelegd.  Van de geplande investeringen werd slechts 13% gerealiseerd. Dat cijfer daalde ieder jaar en is het slechtste in vergelijking met omliggende gemeenten. Dat blijkt uit een analyse door gemeenteraadslid Christel O.

"The duty of the opposition is to oppose"

“Uit deze gevleugelde woorden van Lord R. Churchill blijkt dat hij het de plicht vond van de oppositie om weerwerk te bieden. Oppositiepartijen wordt vaak verweten dat zij te veel kritiek geven.   Wij zien het echter als onze taak om het beleid van de meerderheid in al zijn facetten te beoordelen. En wat is nu eenvoudiger dan zich bij die beoordeling gewoon te baseren op hetgeen zwart op wit staat: niet alle beloftes en plannen, maar concrete verwezenlijkingen.  De betalingen van hetgeen werd gerealiseerd”, stelt gemeenteraadslid Christel O (N-VA - Lennik²) vast.

Wat werd beloofd en wat werd uitgevoerd?

“Het bestuur had in 2016 gepland om 5,5 miljoen € te investeren. Na het afsluiten van de rekeningen blijkt dat van al die acties slechts voor € 720.000 ook effectief uitgevoerd en betaald werd (dus 13 %). Het kan dan ook niet anders dan dat in de lijst met acties opmerkelijk veel rekeningen op nul zijn blijven staan”, zegt Christel O.

Het gemeenteraadslid geeft enkele voorbeelden:

  • 420.000 € voorzien voor de verhoging van de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers: gerealiseerd resultaat 0.00 €.
  • Heraanleg voetpaden in het dorp van Sint-Martens-Lennik, o.a. op de Brusselstraat, 400.000 € voorzien sinds 2015: gerealiseerd resultaat 0.00 €.
  • Heraanleg fietspaden in de Van der Steenstraat en de F. Luckxstraat, 336.000 € voorzien, gerealiseerd resultaat 0.00 €; vernieuwen van de verlichting in deze straten, 90.000 € voorzien, € 0.00 uitgevoerd.
  • Optimaliseren van de werking van de technische dienst (aankoop van allerlei materiaal), voorzien ongeveer 500.000 €, daarvan werd 83.000 € uitgevoerd. Want “de aankopen van het materiaal zijn niet op schema”, en dat is al een paar jaar zo. Wat met het verlies aan tijd en efficiëntie voor de technische diensten indien ze met gebrekkig materiaal moeten werken?”, vraagt Christel O zich af.
  • “Er staat in het budget ook “We koesteren onze natuur, onze open ruimte en onze landbouw”, een zeer lovenswaardig principe, waar ook een budget tegenover staat waar men al werk mee kan leveren: 260.000 €. Spijtig genoeg werd er slechts 18.000 € van besteed. Zo werd er een “royale” som van 200 € uitgetrokken om een degelijke handhaving van milieu en ruimtelijke ordening af te dwingen. Heeft u het resultaat al gezien?”, gaat O verder.
  • Een ander interessant onderwerp is de erosiebestrijding, waar toch bijna 100.000 € in kon worden geïnvesteerd. Resultaat voor 2016: 10% van mogelijke projecten werd effectief ook uitgewerkt.
  • “Het bestuur wil ook aandacht besteden aan de “noden van de jongste inwoners”. Daar staat in het budget 255.000 € tegenover, waarvan slechts 12.900 € werd gebruikt. Van hetgeen werd voorzien voor flankerend onderwijs, een bevoegdheid van Schepen Limbourg, werd niets gerealiseerd. En de rest is voorzien voor de organisatie van basisonderwijs in Lennik: 200.000 €, waarvan niks gespendeerd!”
  • “Nog een ander belangrijk gegeven: de veiligheid in onze gemeente. Daarvoor werd 200.000 € uitgetrokken. Zeer belangrijk, vinden wij ook, ware het niet dat daarvan dan weer een triestige 10% wordt uitgevoerd.”

Het gecumuleerde resultaat voor boekjaar 2016 is een overschot van 3,6 miljoen €. “We hebben in Lennik meer dan genoeg inkomsten om de “normale” uitgaven te dekken.  Het is iets anders wat betreft de grote uitgaven voor infrastructuur-werken. Zoals we de vorige jaren reeds aangekaart hebben, zijn er in Lennik een aantal grote werken in voorbereiding die een serieuze hap uit het budget zullen nemen, maar waarvan de opvolging en de uitvoering enorme vertragingen oploopt”, stelt Christel O vast.

Positief resultaat door achterlopende werk

“Resultaat van de zware vertraging in grootschalige projecten zoals de verbouwing van de feestzaal Jo Baetens (1,6 miljoen €), de vernieuwing van de Schapenstraat (6 miljoen € ) en de bouwplannen voor de school in Eizeringen (1,4 miljoen €), is dus dat de gemeente een zeer riant overschot op haar begroting van 2016 kan presenteren.  Er wordt dan ook met veel overtuiging uitgelegd dat Lennik zijn schulden vermindert en zuinig met de middelen omspringt”, zegt Christel O.

“Lennik betaalt inderdaad minder leningen af.  Logisch: nieuwe leningen waren niet nodig omdat de evolutie van de grote projecten dit niet noodzakelijk maakte. De bijkomende leningen zullen pas opgenomen worden wanneer de werken vorderen. De intresten op afbetaling van oude leningen heeft in 2016 ongeveer € 50.000 minder gekost dan het jaar voordien. En vermits er geen nieuwe kredieten nodig waren, is het algemene schuldenpercentage gedaald.”

Wat werd er wél gerealiseerd?

“Er werden voor 720.948 € uitgaven gedaan voor investeringen, vooral voor  wegen en infrastructuur, en uitrusting van de gemeentediensten zoals de vernieuwing van de Jongensschool (die men per se “fuiflocatie” wil blijven noemen, maar meer is dan dat),  het bouwen van een skateterrein, onderhoud van waterlopen, studies voor de werken aan de Schapenstraat, de verlichting van de Processiestraat, vernieuwing van asfaltlagen, nieuwe website van de gemeente, allerlei materieel voor de gemeentediensten, muziekinstrumenten voor de muziekacademie, vervanging van stoelen en tafels in de sporthal, en kosten voor een "nieuw" mobiliteitsplan (dat nota bene in voege zou treden in 2015…)”; zegt O.

Vergelijking met onze omliggende gemeenten

Een snelle blik leert ons dat de omliggende gemeenten minimum het dubbele realiseren dan Lennik. Halle voorzag voor 2016 € 19 miljoen investeringen, € 6,6 miljoen werd uitgevoerd. Realisatiegraad 33%. Roosdaal voorzag € 2,7 miljoen investeringen, € 1,2 miljoen werd effectief uitgegeven. Realisatiegraad 47%. Sint-Pieters-Leeuw heeft een realisatiegraad van 38%. Dilbeek heeft van de € 18 miljoen geplande acties voor € 5,8 miljoen uitgevoerd. Realisatiegraad 32%.

Vergelijking met gemiddelde percentages voor Vlaanderen

Belfius onderwerpt regelmatig de financiën van de lokale besturen aan een onderzoek om de recente ontwikkelingen in de drie gewesten van ons land in beeld te brengen. De jongste studie (juni 2017) bespreekt ook de investeringen van de gemeenten de laatste jaren: "Ook al is het de bedoeling om realistisch te ramen, de uitvoering van investeringsprojecten loopt makkelijk vertraging op door verschillende factoren. Daarom vielen de investeringen die echt werden gerealiseerd in 2014 en 2015 fors lager uit, met een realisatiegraad tussen 50% en 60%..."

Slechts 13 % in Lennik

“Als experten de gemiddelde Vlaamse percentages tussen 50% en 60% "fors lager" vinden dan normaal, lijkt het ons met de realisatie van onze Lennikse meerderheid van amper 13% écht niet de goede kant op te gaan. En heeft de oppositie meer dan redenen om dit gebrek aan daadkracht aan te klagen.”

Hoe heeft het College de afgelopen jaren gewerkt ?

“In 2014 werden de investeringsprojecten voor 15,6% gerealiseerd, in 2015 haalde men nog 16,3%. We zouden mogen veronderstellen dat het huidige College, opgestart in 2013, in 2016 toch op kruissnelheid zou moeten zijn gekomen”, aldus Christel O.

We vroegen een reactie aan de verantwoordelijke voor de Lennikse begroting Irina De Knop, maar mochten nog geen antwoord ontvangen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?