Gemeenteraad Halle 26 juni 2018 - mondelinge vragen en antwoorden

Op 26 juni had in Halle de gemeenteraad plaats. We geven hierna de vragen die gemeenteraadsleden stelden, gevolgd door de antwoorden van het college van burgemeester en schepenen.

 Mondelinge vraag van raadslid Anne-Marie Mestdag: Fietsers in het park en in de winkelwandelstraat

Toelichting:

Na het voltooien van de werken rond de fietsstraat in de Parklaan, zou fietsen doorheen het park niet meer toegelaten worden, en zou het park enkel voorbehouden worden voor de stappers, er staan evenwel nog altijd verkeersplaten die fietsen door het park toelaten, wanneer wordt dit aangepast, en kunnen wandelaars en spelende kinderen zonder gevaar om omvergereden te worden, ten volle gebruik maken van het park?

Hetzelfde probleem doet zich voor in de winkelwandelstraat, waar fietser zich op alle uren van de dag een weg banen tussen de vele voetgangers, en vaak aan ongepaste snelheden.
Er werd nochtans gezegd dat fietsen overdag verboden zou worden, blijkbaar is dit nog niet gebeurt, wanneer wordt dit ingevoerd. En welke controle wordt hierop gehouden, want bepaalde fietsers gaan soms nogal hun boekje te buiten en brengen voetgangers, kinderen en huisdieren in gevaar.

Antwoord:

We moeten anders antwoorden voor het park dan voor de winkelwandelstraat.

Wat het park betreft is de signalisatie nog niet aangebracht om het fietsen te verbieden.
De bepalingen van het politiereglement laten toe dat daar gefietst mag worden, behalve wanneer we een verbod zouden uitvaardigen. Er staat geen verbod.  Integendeel, er staat zelfs uitdrukkelijk dat fietsen wel mag. 
Het is wel zo dat op dit moment het niet als problematisch wordt ervaren, in tegenstelling tot de Basiliekstraat.

In het park zijn heel weinig fietsers. De belangrijkste fietsers zijn kleine kinderen met ouders.
We moeten nog eens overwegen of we dit wel echt willen verbieden.

Ik stel voor dat we dat vandaag niet perse verbieden. Dat daar eens over nagedacht wordt.
Er is namelijk geen probleem. De meeste fietsers gebruiken allemaal de fietsstraat omdat die daar parallel aan ligt.  Het is veel gemakkelijker om daar te fietsen dan in het park zelf.

 In de Basiliekstraat is de signalisatie wel aangebracht. Het probleem is alleen dat
die signalisatie zoals ze wettelijk is voorzien, blijkbaar niet voor iedereen eenduidig en begrijpbaar is.
Het is eigenlijk geen verbodsbord maar wel een gebodsbord. Met de blauwe ondergrond wordt aangegeven dat het een straat is waar mag gefietst worden tussen 8 uur ’s avonds en 10 uur ’s morgens.   
Als je andere borden zou aanbrengen die misschien voor de gebruikers zouden duidelijker zijn, dan zijn die eigenlijk onwettelijk. Bijgevolg stellen we voor het te houden bij de signalisatie die er nu is en die heel correct is.
Maar blijkbaar is het bord te weinig gekend of is het wel gekend maar veegt men er zijn broek aan.
De politie doet samen met de gemeenschapswacht behoorlijk wat inspanningen om de fietsers aan te spreken wanneer zij daar door de straten fietsen. Veel geverbaliseerd is er nog niet.  Heel weinig zelfs.
Men spreekt hen aan  en men zegt “heb je het bord niet gezien? je mag dat niet doen …”.

Maar het is de bedoeling om bij de aanvang van het volgend schooljaar daar effectief een hele sensibiliseringscampagne
op af te stemmen in de maand september en nadien ook een periode repressief te zijn.  
Want inderdaad we hebben afgesproken dat de Basiliekstraat volgens het STOP principe en gelet op de kenmerken van de Basiliekstraat tijdens de uren dat er gewinkeld wordt vanaf 10 uur aan de voetgangers moet voorbehouden worden en dat de fietsers moeten afstappen.
De wijkinspecteur en de gemeenschapswachten zullen de volgende weken en maanden de fietsers daarop blijven aanspreken en er volgt nog een uitdrukkelijke campagne begin september.  Vanaf oktober zal er geverbaliseerd worden.  

Mondelinge vraag van raadslid Anne-Marie Mestdag: Standbeeld van Adrien François Servais

Toelichting:

Voetbal is leuk en zeker als het over onze Rode Duivels gaat, en dat deze wereldbeker een leuk voetbalfeestje moet worden daar zijn wij volledig mee akkoord, en in groep is het zeker nog altijd zoveel leuker, en daarom heeft men al een tijdje de traditie om een paar reuzeschermen te plaatsen op de grote markt. Maar, maar, maar, dit keer helemaal rond het standbeeld van onze belangrijkste ereburger van de stad nl, Adrien François Servais.  Halle heeft een lange traditie om de stad te promoten met deze grote figuur uit de muziekwereld, groot virtuoos en reeds wereldburger in zijn tijd. Onze voorouders hebben hem dan ook een ereplaats bezorgd via een standbeeld op de Grote Markt.

Helaas verstoppen deze reuzeschermen nu dit standbeeld.  Enkel zijn hoofd komt er nog bovenuit. Bovendien is de timing om deze schermen hier aan te brengen slecht gekozen, aangezien er heel wat te doen is rond villa Servais, en rond de film die Den Ast voor deze gelegenheid realiseerde, en dit nu volop aan het promoten is, wie als toerist naar Halle komt om een paar foto's is eraan voor de moeite. Ook tijdens november wereldmaand wordt het standbeeld gebruikt voor de wereldbol maar dit enkel rond de sokkel en Servais blijft ten alle tijde zichtbaar. Monumenten en standbeelden worden opgericht om een herinnering levend te houden of als eerbetoon aan iemand en worden dus best gevrijwaard en zichtbaar gehouden ten aller tijde.

Voor het ogenblik zijn de werken begonnen aan het oude stadhuis, zijn hier stellingen geplaatst en enorme witte doeken, was het niet beter geweest om deze schermen voor deze werf te plaatsen, vanop de Grote Markt heeft men hier volledig zicht op de schermen ook vanaf de caféterrassen.

Dus stellen wij de vraag naar het wie, wat, waar, en waarom dat het plaatsen van de reuzeschermen zo geregeld werd, wie gaf toelating?

We willen zeker geen spelbreker zijn en vitten op alles, maar sommige zaken kunnen anders geregeld worden, en ook wij hopen op een eindzege van onze Rode Duivels. Na de wereldkampioenen in judo en tennis, zou het prachtig zijn dat ons kleine landje terug wereldnieuws kan worden door de wereldbeker voetbal binnen te halen.

 Antwoord:

Op het veiligheidsoverleg van 28 mei werd oorspronkelijk beslist dat er geen grote schermen mochten geplaatst worden op de Grote Markt. Aan het historisch stadhuis kon het niet. Door de werken en de stelling is er geen plaats meer voor een extra stelling of kraan, en aan de kant Basiliek (zoals vorige edities) waren er problemen met de zon en windbelasting op het scherm. We hebben in totaal zeven verschillende alternatieven grondig onderzocht.

Het alternatief van de organisator was een aanhangwagen van 17,5m lengte dwars op de Grote Markt, wat vanzelfsprekend niet veilig was.

Nadien is het voorstel gekomen om de schermen rond het standbeeld van Servais te plaatsen. De burgemeester heeft daar op 5 juni vergunning voor gegeven; de diensten hebben alles gedaan om in extremis om het volledige veiligheidsdossier nog aan te passen, de nodige adviezen in te winnen, de nieuwe toelatingsbrief op te stellen,…

De structuur rond het standbeeld zorgt er voor dat de hulpdiensten nog op de Grote Markt door kunnen.

Het WK loopt één maand om de vier jaar; Servais is de overige 47 maand te bewonderen. Wie weet kijken de mensen straks met vernieuwde aandacht naar de beeltenis van onze beroemde cellist. De schermen blijven staan tot na de finale op 15 juli, hopelijk met de Belgen.

Mondelinge vraag van raadslid Mark Demesmaeker: Openbaar domein: bestrijding invasieve soorten, in het bijzonder Japanse duizendknoop.

 Toelichting

In een groot deel van ons land woekert de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), een invasieve uitheemse plant die door zijn woekerende eigenschappen een bedreiging vormt voor de lokale biodiversiteit, en voor de stabiliteit van bermen en oevers. Ook in Halle duikt hij steeds meer op, zoals langs de oevers van de Zenne, langs de jaagpaden, langs het Elisabethpark enz. Wat nog het meeste de indruk maakt is de snelheid waarmee deze plant uit de grond schiet. Geen enkele soort maakt een kans wanneer een andere de oppervlakte vliegensvlug inpalmt. De duizendknoop groeit bovendien in dichte bosjes.

Het grote probleem van de Japanse duizendknoop is dat hij zo goed als niet te bestrijden is. Er is Europese wetgeving rond bestrijding van invasieve soorten, maar de Japanse duizendknoop staat niet op de Europese lijst waarvoor specifieke maatregelen moeten genomen worden. Reden is dat de soort te verspreid is. Het enige wat gedaan kan worden is de verdere verspreiding voorkomen of inperken. Daarvoor worden aanbevelingen gegeven, o.a. op het 'Ecopedia' platform, een kennisdelingswebsite waar Inverde, Natuurinvest, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek deel van uitmaken.

Daarbij moet er rekening gehouden worden met de eigenschappen van deze plant. Zoals De Standaard schreef op 2 juni: 'Een Japanse duizendknoop lijkt een plant met superkrachten.

Een wortel- of stengelfragment volstaat om weer uit te groeien tot een volwaardige metershoge plant. Dat is meteen de reden waarom maaien en de resten elders deponeren uit den boze is (...) aangezien de plant niet weg te krijgen is, bestaat er ook geen gecoördineerde bestrijding. Alleen voor het beheer van bermen en oevers bestaan er afspraken: de duizendknoop niet maaien'.

Nochtans is het net dàt wat de Stad Halle deze maand nog deed. Onder andere langs de parking 'Klaar' werd een deel van de daar aanwezige Japanse duizendknoop gemaaid.

 Dat brengt ons tot de volgende vragen:

- Is het stadsbestuur er zich van bewust dat het verantwoordelijkheid heeft om mee te helpen in de strijd tegen invasieve soorten? Waarom werd tegen de aanbevelingen in Japanse duizendknoop gemaaid? Is men zich bewust van het feit dat het om Japanse duizendknoop gaat? Wat gebeurde er met het maaisel?

- In de aanbevelingen van het Ecopedia platform lezen we: 'Beschikbare middelen kunnen best prioritair ingezet worden op het bestrijden van nieuwe infectiehaarden en het voorkomen dat nieuwe populaties kunnen ontstaan door een correct onderhoudsbeheer van bestaande populaties met een correcte afvalverwerking.' Worden nieuwe infectiehaarden in Halle opgespoord en aangepakt?

Antwoord:

 We zijn er ons weldegelijk van bewust dat de Japanse duizendknoop een enorm invasieve soort is die menig inheemse groenvoorzieningen kan onderdrukken en dat deze ook aan een sterke opmars bezig is.

De maaiwerken die werden aangehaald kaderen in het aangepaste maaibeheer die werd vooropgesteld in samenspraak met Pro Natura, onze beheerder van houtkanten en verschillende natuurprojecten. Er werd in het verleden geprobeerd hem te bestrijden door bv  verschillende maaifrequenties en –tijdstippen te gebruiken.  Er wordt momenteel vooropgesteld om slechts 1 a 2x per jaar te maaien waarbij getracht zal worden de plant uit te putten. Iedere zomer wordt de wijze van beheren in samenspraak met Pro Natura geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig, ook deze zomer zal dit overleg plaatsvinden.

Verwerking groenafval

Voor het afvoeren van het groenafval werd vorig jaar bij onze intercommunale afgetoetst of het maaisel bij het reguliere groenafval mag gedeponeerd worden. Hierbij werd bevestigd dat ook het afval van de invasieve Japanse duizendknoop gewoon kan afgevoerd worden met het andere groenafval. De warmte die vrijkomt bij de composteringscyclus maakt deze plant onschadelijk.

Nieuwe zones die we opmerken of die ons worden gemeld, daar passen we het aangepaste nul-beheer toe, dit werd ons ten zeerste aangeraden door de Vlaamse Waterweg. Enkel daar waar de toegankelijkheid van voetpaden en parkings in het gedrang komt geven we opdracht de invasieve plant plaatselijk frequenter te maaien, zodoende de toegankelijkheid van het openbaar domein te behouden.

 Onze partners de VMM en de Vlaamse Waterweg nv die instaan voor het beheer van de waterlopen en kanalen laat weten reeds jaren geen Japanse duizendknoop meer te maaien. Nieuwe geïsoleerde haarden worden lokaal bestreden. Ondertussen worden de bermen langsheen de Zenne niet meer als ‘nieuw’ beschouwd.

 Mondelinge vraag van raadslid Joke Ots: WK match België - Panama

Toelichting:

De populariteit van de Rode Duivels kent een hoogtepunt en op verschillende plaatsen in ons land worden grote schermen geplaatst en wordt dit evenement bijgewoond door duizenden fans.

Dit is goed nieuws voor de lokale handelaars, echter voor de lokale politie betekent dit heel wat inzet van capaciteit en middelen.

Hoe het evenement verlopen is in andere steden en gemeenten, daar hebben we geen weet van maar hier in Halle is het uitgedraaid op een sisser op het gebied van ordehandhaving.

Op verschillende plaatsen én simultaan barstte de ene vechtpartij na de andere uit. Het geweld ten aanzien van de politie was ongezien.

Via de geruchtenmolen vernemen we dat een politieagente een slag in het gezicht heeft gekregen en er werd een politieman gezien met een bebloede polo.  Ongetwijfeld zal er nog wel wat materiële schade zijn langs de kant van de politie.

Hoe is dit zo ver kunnen komen?

 Werden de juiste gegevens aan de politie bezorgd opdat zij een correcte risicoanalyse konden maken?

Antwoord:

De aanvraag is via het evenementenloket verwerkt en de beschikbare informatie is met de bevoegde diensten, ook de lokale politie, gedeeld. Er werd een visietekst opgesteld evenals een veiligheidsplan, dit alles in overleg met de relevante partners. Om een overzicht te houden over het hele grondgebied, werden alle evenementaanvragen voor het uitzenden op groot scherm gebundeld in één dossier. De afgeleverde toelatingen zijn beperkt in tijd d.w.z. dat er heden slechts toelating bestaat voor het uitzenden van de wedstrijden in de groepsfase. Dit laat ons toe om indien nodig bijkomende maatregelen op te leggen aan de organisator.

 Er zijn echter factoren die men niet volledig in de hand heeft en die wel noemenswaardige impact kunnen hebben op het verloop  van een dergelijk evenement zoals de weersomstandigheden (mooi weer = meer volk & meer drankverbruik), het spelverloop (frustratie bij verlies), het aantal toeschouwers (op elkaar gepakt staan, zorgt voor wrevel),… Daarom wordt gekeken naar voorgaande edities (WK 2014 en EK 2016) waar, voor zover onze noodplanner weet,  gelijkaardige feiten zich niet hebben voorgedaan.

 Op basis daarvan en van gegevens vermeld in het aanvraagdossier van het evenement werd een politionele risicoanalyse uitgevoerd. De evenementen worden in de PZ ingedeeld in 4 categorieën. De uitzendingen op groot scherm in centrum Halle werden gecategoriseerd als CAT3.

 Dat wil zeggen dat

er een ordedienst wordt uitgewerkt door de centrale afdeling verkeer/openbare orde.

het personeel van de volledige PZ kan ingezet worden.

politie deelneemt aan multidisciplinair overleg en overleg met organisator

de bestuurlijke informatiestroom wordt opgestart (BEPAD)

er een risicoanalyse m.b.t. welzijn en arbeidsveiligheid wordt opgesteld

er een operatieorder wordt opgesteld rekening houdend met de afspraken v de coördinatievergadering, de operationele risico’s en de risicoanalyse m.b.t. arbeidsveiligheid.

de medewerkers gebrieft worden over de gebeurtenis en hun opdrachten

Werden er genoeg manschappen ingezet (hoeveel) en was het met het voorziene aantal wel beheersbaar gezien er op 3 verschillende locaties grote schermen hangen?

Antwoord:

Er werden 11 medewerkers ingezet specifiek voor de uitzendingen in centrum Halle. Daarnaast waren er ook ploegen voorzien voor de schermen in Lembeek en Sint-Pieters-Leeuw + interventieploegen die in bijstand kunnen gevraagd worden.

De politiecapaciteit was voldoende ruim ingeschat. De samenloop van incidenten zorgde voor een piekmoment waardoor ook de interventieploegen ter plaatse kwamen. In geval van noodzaak kon nog beroep gedaan worden op omliggende Politiezones en FERES (federale reserve). Dit was niet nodig.

Zijn er aanhoudingen verricht en zo ja, hoeveel?

Antwoord:

Er werden 5 bestuurlijke aanhoudingen verricht in de loop van de avond.

1 omstreeks 19u00:        ter identificatie na gebruik Bengaals vuurwerk

1 omstreeks 20u00         verstoring openbare orde.  

3 omstreeks 21u00         verstoring openbare orde - vechtpartij

Hoeveel PV's werden er opgesteld en dewelke?

Antwoord:

1 GAS PV gebruik vuurwerk

2 PV’s wederzijdse slagen en/of verwondingen

 Hoeveel agenten zijn er gewond?

Antwoord:

Geen.

(Eén verdachte/slachtoffer had een zeer hevige bloedneus ten gevolge een slag. Deze persoon moest door enkele politieagenten in bedwang worden gehouden. Verschillende politieagenten werden hierdoor besmeurd met bloed)

Gedane zaken nemen geen keer maar wat kunnen we doen om dit soort escalaties te vermijden en welk signaal geeft de stad dat dergelijk geweld tijdens feestmomenten niet getolereerd wordt?

Antwoord:

Er werd meteen een evaluatieoverleg georganiseerd om de eventuele maatregelen te bespreken.

 de camera wordt geplaatst (deze werd aanvankelijk niet ingezet gezien bij eerdere edities in 2014 en 2016 er geen grote problemen zijn geweest en het dus niet nodig werd geacht)

de tijdstippen waarop mag uitgezonden worden, worden nog eens verduidelijkt naar de organisatoren, zowel schriftelijk in een aanvulling op de toelating als mondeling in een gezamenlijk overleg. Tegelijk wordt (nogmaals) aangegeven / benadrukt dat een milieuvergunning moet aangevraagd worden indien men luider wil spelen dan 85dB. Voor de duidelijkheid, alle organisatoren werden hierover voor het evenement duidelijk ingelicht.

Naar aanleiding van het incident worden voor de volgende wedstrijd 4 extra HHOO (Handhaving van de Openbare Orde)-opgeleide politieagenten ingezet.

 Mondelinge vraag van raadslid Sven Pletincx: Gratis WiFi op openbare plaatsen in onze stad, zal Halle intekenen? (WiFi4EU)

Toelichting:

 De Europese Commissie zet zich in voor gratis wifi in alle Europese gemeenten, voor zowel inwoners als bezoekers, op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, ziekenhuizen, musea enz. Het plan heet WiFi4EU. Om wifi-hotspots te plaatsen, kunnen gemeenten gebruikmaken van een voucher (ter waarde van 15.000 euro) van de EU. Gemeenten kunnen zich om het even wanneer registreren op www.wifi4eu.eu door een eenvoudig registratieformulier in te vullen. Gezien Halle op digitaal vlak nog een tandje mag bijsteken is dit misschien een uitgelezen kans om zich hierbij aan te sluiten. Wij vinden ook dat onze stad de kans op deze bijdrage van 15.000 euro voor digitale innovatie niet links mag laten liggen. Vandaar volgende vraag: zal Halle, gezien het in aanmerking komt voor het Wifi4EU project, intekenen op de first call die zal doorgaan in de herfst van 2018? 

 Antwoord:

 In collegezitting van 22 juni 2018 werd de overheidsopdracht en het lastenboek goedgekeurd voor het project WiFi in het winkelkerngebied.  Het college en de diensten zijn dus al geruime tijd, om juist te zijn sinds 16 juni 2017,  – voor uw mondelinge vraag – bezig om dit dossier in goede banen te leiden.

In een eerste fase plannen we de aanleg van de WiFi voor de volgende straten:

Basiliekstraat vanaf de Grote Markt tot de Parklaan

De Grote Markt

De Beestenmarkt

De Maandagmarkt

De Melkstraat

Hiervoor is een budget voorzien van 50.000 euro

In een latere fase kan het netwerk uitgebreid worden op één of meerdere van volgende locaties:

Volpestraat

  1. Cardijnstraat en plein

Zwaanstraat

Dekenstraat en Brusselsesteenweg tot Vesting

Ninoofsesteenweg vanaf Beestenmarkt tot kruispunt A. Demaeghtlaan

Klinkaert

Hoornstraat

Bergensesteenweg vanaf Basiliekstraat tot aan de Korte Vest.

Totale geraamde kost van het project 240.000 euro.

Natuurlijk hebben wij onze kandidatuur gesteld voor de voucher van Europa (waarde 15.000 euro).  Spijtig genoeg hebben we bericht gekregen dat de Europese oproep gecancelled werd. Er wordt voorzien om een nieuw oproep te lanceren in het najaar 2018 en uiteraard zullen wij ons opnieuw kandidaat stellen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?