Gemeente Ternat geeft ongunstig advies voor windmolens Engie aan Vitseroel

Het gemeentebestuur van Ternat geeft een negatief advies voor de plaatsing van twee windturbines op de site van Redevco.

Engie diende een aanvraag voor een omgevingsvergunning in om twee windturbines te plaatsen op de site van Redevco in de industriezone op de Assesteenweg. De deputatie van Vlaams-Brabant dient over de vergunning te beslissen, maar de gemeente Ternat dient hier wel een advies over te geven. Op 11 januari 2021 gaf het college van burgemeester en schepenen in een zitting die enkel aan dit dossier gewijd werd, een negatief advies.

Schepen van omgeving Gunter Desmet: “De gemeente Ternat liet midden vorig jaar een windstudie opmaken. We hadden toen al het vermoeden dat er dossiers gingen ingediend worden en wilden hierover met kennis van zaken kunnen oordelen. Uit deze studie kwam naar voren dat de industriezone de enige geschikte zone is voor windenergie in Ternat. In de andere zones met voldoende wind zou de landschappelijke waarde te sterk verstoord worden.”

De gemeente Ternat formuleerde vijf voorwaarden voor windenergie in Ternat. We stellen vast dat aan drie van de vijf voorwaarden niet voldaan is:

Het is volgens de gemeente dan ook logisch dat de gemeente negatief advies geeft. Het college voelt zich in dit negatief advies gesterkt door de visienota Windplan 2025 die de Vlaamse Regering op 12 november 2020 goedkeurde. Ook deze visienota haalt aan dat energetische maximalisatie, dus een totaalproject voor de gehele zone, noodzakelijk is en dat er gestreefd moet worden naar gedeeltelijk eigenaarschap van de windturbines door de lokale bedrijven en bevolking.

Verder merkt het college nog wat gebreken in het dossier. Zo is er geen avifaunastudie gebeurd, terwijl de windturbines de vleermuispopulatie kunnen verstoren en is er voor windturbine 1 een negatief advies van de luchtvaartinstanties.

Schepen Desmet: “We zijn niet tegen windturbines in Ternat. In het kader van het burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan staan we achter duurzame energie in onze gemeente. De dossiers moeten wel aan onze voorwaarden voldoen. Op basis van de windstudie is het mogelijk dat er in het noorden van de huidige industriezone en de nieuwe industriezone van de POM aan de andere kant van de Assesteenweg maximum drie windturbines worden ingeplant. Op deze manier ondervinden onze inwoners in de Vitseroelstraat, Donkerstraat, Groenstraat, Brassaertlos en Steenvoordestraat hiervan het minste hinder. We hopen dat de energieproducent zijn dossier intrekt en als dat niet gebeurt, de deputatie ons advies volgt. We stellen voor dat de verschillende energieproducenten dan een gezamenlijk dossier indienen dat aan alle voorwaarden van de gemeente voldoet.”

Archief

Aanvraag voor twee windturbines in Ternat

Industrieterrein noordzijde E40 meest ideale locatie windturbines

Ternat stelt windenergieplan voor


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?