Gemeente Lennik stelt Agentschap Wegen en Verkeer in gebreke

De gemeente Lennik gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in gebreke stellen voor het niet uitvoeren van dringende herstellingswerkzaamheden en het gebrek aan structureel onderhoud op de gewestweg N282 omdat dit de verkeersveiligheid in het gedrang brengt. Maar er blijkt geen budget voorhanden te zijn. Octopusmateriaal zou eerder contraproductief zijn omdat het op de smalle Kroonstraat de zwakke weggebruikers hindert.

 Op verscheidene plaatsen op de Kroonstraat, Markt, Alfred Algoetstraat en Brusselsestraat is het wegdek in slechte staat. De gemeentelijke technische diensten lappen de rijbaan (en fietspaden) zo goed als mogelijk op, maar een grondig herstel door het AWV dringt zich al enkele jaren op.

 Volgens de gemeente reageert het AWV niet op de herhaaldelijke vragen van de gemeente om een timing op te stellen om de dringende herstelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Een eerste melding van de gemeente zou dateren van augustus 2015, daarna werd op verschillende overlegmomenten of middels schriftelijke communicatie deze kwestie besproken, onder meer op 2 mei 2016, 16 maart 2017, 25 september 2017, 15 januari 2018, 2 mei 2018, 6 september 2018 en 8 oktober 2018.

 Schoolomgeving

 Verder wenste de gemeente Lennik werk te maken van de schoolomgeving De Kleine Prins, ook gelegen aan de gewestweg N282. Door middel van enkele kleine ingrepen wou de gemeente i.s.m. de schooldirectie de zichtbaarheid van de schoolomgeving verhogen. Het plaatsen van Octopusmeubilair en bijkomende wegmarkeringen zijn hier enkele voorbeelden van. De samenwerking met AWV omtrent dit dossier zou bijzonder moeizaam verlopen, waarbij diverse voorstellen van de gemeente en de schooldirectie – om de zichtbaarheid van de school in het straatbeeld te vergroten, telkens werden geweigerd. Het structureel onderhoud van de N282 is niet alleen dringend nodig voor de veiligheid, het biedt ook een opportuniteit om op korte termijn werk te maken van een veilige, zichtbare schoolomgeving.

 Burgemeester Irina De Knop:  “Ik reik de hand aan Agentschap Wegen en Verkeer om samen de uitdagingen op het vlak van veiligheid aan te pakken en zo de verloren tijd in te halen. Dat kan alleen als er mankracht en de nodige budgetten bij Agentschap wegen en Verkeer worden vrijgemaakt voor Lennik en als we bereid zijn om te luisteren naar de noden van de omwonenden, de school en de weggebruikers waaronder vele fietsers en voetgangers.” 

 Schepen voor mobiliteit Yves De Muylder: “Ik volg dit dossier al geruime tijd op in nauwe samenwerking met de directie en de ouderraad van De Kleine Prins en betreur de trage opvolging bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Grondige aanpassingswerken zijn dringend nodig voor het creëren van een veilige en zichtbare schoolomgeving en bij uitbreiding een veilige mobiliteit  op de gewestweg. ” 

 Al eerste herstelling in 2014

 “We stellen de afgelopen jaren - vrij snel na de heraanleg van het centrum - samen met het gemeentebestuur vast dat er heel wat gebreken zijn aan het wegdek, in de vorm van scheuren, putjes en oneffenheden. In 2014 heeft AWV al het structureel probleem van de verzakte mozaïekkasseien opgelost door die te vervangen door betonstroken (op de Markt en in de Alfred Algoetstraat).  

 De enige manier om het probleem van oneffenheden en scheurtjes in de rijweg structureel op te lossen, is om de betonnen verharding tussen de twee boordstenen integraal te vervangen en in een stuk opnieuw aan te leggen. De fietssuggestiestroken zullen dan gemarkeerd worden op dat nieuwe wegdek. 

 Vandaag kunnen wij als wegbeheerder niet zeggen wanneer deze vernieuwing zal gebeuren, omdat we daar momenteel geen kredieten voor gebudgetteerd hebben”, zegt Anton De Coster, woordvoerder van het AWV.

 Pas in september

 “Op het laatste structurele overleg met de gemeente dat in september plaatsvond, heeft de gemeente de staat van het wegdek van de N282 net aangehaald. Mochten er zich echter lokaal acute veiligheidsproblemen stellen, willen we zeker oplossingen bekijken met het gemeentebestuur.”

 “De schoolomgeving De Kleine Prins is besproken op de PCV (Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid) van het najaar 2017. Op de PCV zijn niet alleen AWV en het gemeentebestuur vertegenwoordigd, ook verkeersexperten van het departement Mobiliteit en Openbare Werken en Vias Institute. 

 De vraag van de gemeente was om snelheidsremmende maatregelen  te nemen. Er zijn toen echter snelheidsmetingen gebeurd, waaruit bleek dat 85% van de bestuurders op dit stuk de snelheidsbeperking van 30 km/u respecteren. 

 De gemeente vroeg concreet ook om straatmeubilair, zoals octopuspalen en -markeringen te plaatsen. Echter, de smalle voetpaden maken het eigenlijk zowat onmogelijk om dergelijk straatmeubilair te plaatsen zonder te veel hinder voor voetgangers op het fietspad. Er is dan ook in de PCV beslist om geen snelheidsremmende maatregelen te nemen”, besluit Anton de Coster.

 archieffoto


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?